PRAVO SVOJINE (osnovna načela, predmet, sticanje, zaštita i prestanak) prema zakonskim odredbama i sudskoj praksi

05. Novembar 2020.

566/20. PRAVO SVOJINE (osnovna načela, predmet, sticanje, zaštita i prestanak) prema zakonskim odredbama i sudskoj praksi - prvo iz­da­nje. Autor: Dr Rajko SUDŽUM; Recenzenti: Prof. dr Miodrag Orlić i Prof. dr Dragiša B. Slijepčević  (For­mat B5, 280 stra­na, novembar 2020.)   

Ce­na knji­ge je 1.700 din.

Cena knjige za pretplatnike je 850 din.

Ovo naše najnovije izdanje obrađuje pravo svojine kao osnovno pravo među stvarnim pravima sa svim vezama i razlikama u odnosu na druge grane prava, i pruža nam mogućnost da materiju prava svojine sagledamo kao celinu posmatranu sa različitih aspekata.

Građu za ovu knjigu autor je, pre svega, našao u Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/1980, 36/1990, "Sl. list SRJ", br. 29/1996. i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon), ali i u drugim zakonima koji su povezani sa pravom svojine (Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonu o javnoj svojini, Zakonu o prometu nepokretnosti,  Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakonu o stanovanju, Zakonu o vanparničnom postupku, Zakonu o planiranju i izgradnji, itd.) i sudskoj praksi, koja dopunjuje zakonske odredbe i daje rešenja za slučajeve za koje zakon ne daje potpun odgovor.

Rad autora satkan je od analize i tumačenja zakonskih odredaba i sudskih odluka kao dopunjujućih pravila o pravu svojine. Sudske odluke nisu date samo u obliku sentenci, već su date i činjenice na koje se primenjuju iskazane sentence. Taj pristup primenjen u knjizi doprinosi boljem razumevanju zakonske norme i sudske odluke na koju se odnosi, i svestranijem sagledavanju iskrslog pravnog pitanja prava svojine.

Knjiga je namenjena pravničkoj javnosti, posebno onom delu koja se bavi primenom zakonskih odredaba o pravu svojine (sudijama, advokatima, javnim beležnicima, zaposlenim na imovinskopravnim poslovima).