POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK

24. Avgust 2020.
210. For­mat 17x24 cm - B5 for­mat, u tvr­dom po­ve­zu - ve­štač­ka ko­ža - te­get bo­je, 224 stra­ne, štam­pan na 80 gram­skom pa­pi­ru, pot­pu­no da­tu­mi­ran za 2021. go­di­nu (sed­mi­ca na dve stra­ne - na le­voj 3, na de­snoj 4 da­na). Sa­dr­ži: me­seč­ni pla­ner, dnev­no ne­delj­ni pla­ner (od 1.01.2021. do 1.05.2022.), pre­gled su­do­va (osnov­nih, vi­ših, pri­vred­nih i pre­kr­šaj­nih) i tu­ži­la­šta­va (osnov­nih, vi­ših i ape­la­ci­o­nih), pre­gled sud­skih tak­si, od­no­sno pre­ci­zne po­dat­ke o vi­si­ni tak­se­ne ta­ri­fe u di­nar­skoj vred­no­sti za po­kre­ta­nje i vo­đe­nje raz­li­či­tih po­stu­pa­ka, kao i vi­si­nu advo­kat­ske ta­ri­fe za za­stu­pa­nja stra­na­ka po raz­li­či­tim pred­me­ti­ma i u raz­li­či­tim po­stup­ci­ma, i be­le­ške.   

Cena rokovnika sa dodatkom na CD-u je 1.100 din.