KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

20. Februar 2020.

 

563/20. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI sa no­ve­la­ma iz 2020. go­di­ne - sedmo iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 560 strana, februar 2020.)

Do­da­tak: CD ko­ji sa­dr­ži sva do sa­da ob­ja­vlje­na pod­za­kon­ska ak­ta za pri­me­nu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji.

                                           Ce­na knjige sa CD-om je 2.500 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.250 din.

U skla­du sa najnovijim zakonskim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i drugih srodnih zakona, koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS" broj 9 od 4. februara 2020. godine, priredili smo NOVO IZDANJE KOMENTARA sledeće sadržine:

 

PRVI DEO:

1. KO­MEN­TAR potpunog teksta Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (US), 50/2013 (US), 98/2013 (US), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9 od 4.02.2020.) sa posebnim osvrtom na novele iz 2020. godine i primerima iz sudske prakse, 

2. Ogled­ni pri­me­ri (modeli) ugo­vo­ra

  

DRUGI DEO: 

1. Stručni prikaz Zakona o ozakonjenju, 

2. Zakon o ozakonjenju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.)

  

TREĆI DEO:  

1. Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9 od 4.02.2020.),  

2. Zakon o registru prostornih jedinica i adresnom registru ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020),  

3. Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za r.srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

 

ČETVRTI DEO: CD - koji sadrži 40 podzakonskih akata za praktičnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji i koji se redovno ažurira odmah nakon izmene odgovarajućeg akta.

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga:

Vesti

20. Jul 2020.

PRAKTIKUM ZA PRIMENU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

IZLAZI IZ ŠTAMPE
U PRVOJ POLOVINI AVGUSTA

10. April 2020.

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

NAJNOVIJE IZDANJE

20. Februar 2020.

KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

NAJNOVIJE IZDANJE

15. Januar 2020.

KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA sa sudskom praksom.....

NAJNOVIJE IZDANJE

Arhiva ...