KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

10. April 2020.

 

487/20. KO­MEN­TAR NOVOG ZA­KO­NA O JAVNIM NABAVKAMA - prvo iz­da­nje. Autor: Dr Vladimir KOZAR (For­mat B5,652 strane)

Cena knjige je 2.600 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.300 din.

NOVI Zakon o javnim nabavkama objavljen je u "Službenom gla­sniku RS" broj 91 od 24.12.2019. godine.

Odredbama člana 247. definisan je sam početak njegove primene, a to je 1.07.2020., osim:

- člana 192. i 193. - koji se primenjuju od  1. januara 2020.,

- člana  128. stav 2. - koji se primenjuje od 1. marta 2020., i

- određenih članova koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije EU.

Neke od najznačajnijih novina koje donosi Zakon o javnim nabavkama su:

- novi iznosi "pragova" vrednosti,

- prošireni spisak izuzetaka na koje se zakon neće primenjivati (na nabavke u oblasti od-brane i bezbednosti, na kupovinu i zakup zemljišta, kao i na zakup vremena za televizij-sko ili radio emitovanje, na usluge arbitraže, pri kupovini robe vrednosti manje od milion dinara ili kada se ugovaraju radovi jeftiniji od tri miliona),

- uvodi se nova vrsta postupka - "partnerstvo za inovacije,

- uvodi se novi "portal javnih nabavki" preko kojeg će se odvijati komunikacija i pod-nošenje ponuda,

- smanjenje i pojednostavljivanje postupaka u oblasti javnih nabavki,

- smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača,

- smanjenje troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, što će sigurno povećati njihov interes za učestvovanjem na tržištu javnih nabavki,

- veći stepen pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki,

- veća kontrola naručilaca prilikom sprovođenja samih postupaka,...

Primenom predmetnog Zakona očekuju se pozitivni rezultati na povećanju nivoa tržišne konkurencije, odnosno povećanju prosečnog broja ponuda u postupcima javne nabavke, a sve u cilju efikasnijeg i racionalnijeg trošenja javnih sredstava.