KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

27. Avgust 2020.

 

487/20. KO­MEN­TAR NOVOG ZA­KO­NA O JAVNIM NABAVKAMA - prvo iz­da­nje. Autor: Dr Vladimir KOZAR: Recenzenti: Prof. dr Zdravko Petrović, Prof. dr Dragan Mrkšić, Prof. dr Predrag Mirković (For­mat B5, 652 strane, mart 2020.)
DODATAK: CD sa svim objavljenim podzakonskim aktima za sprovođenje Zakona (11 akata: 1 uredba, 7 pravilnika, 1 odluka i 2 uputstva)

Cena knjige sa CD-om je 2.600 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.300 din.

NOVI Zakon o javnim nabavkama objavljen je u "Službenom gla­sniku RS" broj 91 od 24.12.2019. godine a počinje da se primenjuje od 1. jula 2020. godine.
   
Zakon ima 247 članova koji su raspoređeni u devetnaest glava.
    Najznačajnije novine
koje donosi novi Zakon o javnim nabavkama su:

    - novi iznosi "pragova" vrednosti,
   
- prošireni spisak izuzetaka na koje se zakon neće primenjivati (na nabavke u oblasti odbrane i
      bezbednosti, na kupovinu i zakup zemljišta, kao i na zakup vremena za televizijsko ili radio emitovanje,
        na usluge arbitraže, pri kupovini robe vrednosti manje od milion dinara ili kada se ugovaraju radovi 

      jeftiniji od tri miliona),

    - uvodi se nova vrsta postupka - "partnerstvo za inovacije,
    -
uvodi se novi "portal javnih nabavki" preko kojeg će se odvijati komunikacija i

      podnošenje ponuda,
   - smanjenje i pojednostavljivanje postupaka u oblasti javnih nabavki,
   - smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača,
  
- smanjenje troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, što  
     će sigurno povećati njihov interes za učestvovanjem na tržištu javnih nabavki,
   - veći stepen pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki,
   - veća kontrola naručilaca prilikom sprovođenja samih postupaka,...

Donošenjem Zakona o javnim nabavkama na novim osnovama uređeni su odnosi naručilaca (javni naručioci i sektorski naručioci) i privrednih subjekata (svako lice ili grupa lica, koje na tržištu nudi dobra, usluge ili radove); uređeni su postupci javnih nabavki uz primenu načela ekonomičnosti i efikasnosti, obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije, transparentnosti postupka javne nabavke, jednakosti privrednih subjekata i proporcionalnosti; povećava se konkurentnost u postupcima javnih nabavki i podstiče veći pristup privatnog sektora tržištu javnih nabavki.
   Usvojena zakonska rešenja imaće neposredan i pozitivan efekat na sve subjekte koji su u obavezi da primenjuju ovaj zakon, kako na naručioce javnih nabavki - javni sektor, tako i na privredne subjekte - privredu. Pozitivan uticaj ogleda se, pre svega, u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, jeftinijim postupcima, manjem administriranju i efikasnijoj zaštiti prava u postupcima javnih nabavki.
   Osim toga, usvojena rešenja treba da spreče koruptivno ponašanje i da obezbede konkurenciju u postupcima javnih nabavki. Naime, potpuno i otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke treba da:
1) podstiče odgovarajuću konkurenciju;
2) dovede do razvoja tržišta;
3) pomogne u borbi protiv korupcije.

Brojne novine i obimnost zakona "stavile su autora" pred ozbiljan zadatak, koji je on na jedan izuzetno stručan, temeljan i krajnje praktičan način ispunio.

Na 652 strane Komentara, autor je, pored ostalog, pored detaljnog komentara svih članova zakona, dao i komparativan prikaz odredaba novog zakona u odnosu na odredbe do sada važećeg zakona kao i izvode i prikaze odredaba drugih