ZASTARELOST POTRAŽIVANJA I JEMSTVO

22. Oktobar 2019.

 

491/2019. ZA­STA­RE­LOST PO­TRA­ŽI­VA­NJA I JEM­STVO (pre­ma za­kon­skim od­red­ba­ma i sud­skoj prak­si) - drugo dopunjeno iz­da­nje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat A5, 176 stra­na, 2019.)          

Ce­na knjige je 1.200 дин. - Cena za vas je 600 din.

Imajući u vidu da je prvo izdanje ove knjige iz 2015. godine naišlo na izuzetno pozitivan odjek na tržištu a autor je imao "novog materijala" u vidu značajnih i novih primera iz sudske prakse kao i dodatnih tumačenja oba obligaciono-pravna instituta, priređeno je ovo NOVO - drugo dopu-njeno izdanje, koje ima dva dela.

PRVI DEO knjige je posvećen zastarelosti potraživanja i taj pravni institut je obrađen kroz četiri tematske celine: 1. Op­šta pra­vi­la za­sta­re­lo­sti, 2. Vre­me po­treb­no za za­sta­re­lost, 3. Za­stoj za­sta­re­va­nja i 4. Pre­kid za­sta­re­va­nja. Za­sta­re­lost je po­sle­di­ca prav­nog dej­stva pro­te­ka vre­me­na na od­re­đe­ne ne­do­zvo­lje­ne rad­nje, na ovla­šće­nja or­ga­na ili na od­re­đe­na su­bjek­tiv­na pra­va, sa 37 podcelina koji su detaljno razradili i stručno i praktično obradili institut zastarelosti u kri­vič­nom, uprav­nom, pre­kr­šaj­no ka­zne­nom, gra­đan­skom pra­vu, so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju i sl.

DRU­GI DEO knji­ge sa­dr­ži sve o jem­stvu si­ste­ma­ti­zo­va­no u 24 te­mat­ske ce­li­ne (od uvod­nih na­po­me­na, pred­me­ta jem­stva, vr­sta jem­stva, mo­guć­no­sti oslo­ba­đa­nja jem­stva, pra­va jem­ca da zah­te­va na­pla­tu od du­žni­ka, pra­va na vra­ća­nje is­pla­će­nog, ...)

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: