DŽEPNI ROKOVNIK za 2020. godinu

09. Avgust 2019.

 

DŽ E P N I   R O K O V N I K  za 2020. godinu

342. For­mat 12x18 cm - B6 for­mat, u tvr­dom po­ve­zu - ve­štač­ka ko­ža - bor­do bo­je, ši­ven, 176 stra­na, štam­pan na 80 gram­skom pa­pi­ru, pot­pu­no da­tu­mi­ran za 2020. go­di­nu (sed­mi­ca na dve stra­ne - na le­voj stra­ni: po­ne­de­ljak, uto­rak i sre­da a na de­snoj: če­tvr­tak, pe­tak, su­bo­ta i ne­de­lja). Iz­u­zet­no funk­ci­o­na­lan i prak­ti­čan. Sa­dr­ži: te­le­fon­ski pod­set­nik, me­seč­ni pla­ner, dnev­no-ne­delj­ni pla­ner (od 1.01.2020. do 2.05.2021.) i pro­stor za be­le­ške.
                                         Cena rokovnika sa dodatkom na CD-u je 800 din.