ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU sa napomenama uz određene članove i obrascima za praktičnu primenu zakona i registrom pojmova

29. Jul 2019.


509/2019. ZA­KON O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU sa na­po­me­na­ma uz od­re­đe­ne čla­no­ve i obra­sci­ma za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na i re­gi­strom poj­mo­va - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­le: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­m. sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 416 strana, septembar 2019.)
Pri­log: CD ko­ji sa­dr­ži mo­de­le obra­za­ca (re­še­nja, pred­lo­ga, za­klju­ča­ka, žal­be, za­pi­sni­ke, sud­ska po­rav­na­nja...) za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na.

          Ce­na knjige sa CD-om U PRETPLATI je 2.200 din.
    Ce­na knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.100 din.

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: