KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU sa novelama iz 2019. godine-drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

29. Jul 2019.

   

496/2019. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU sa novelama iz 2019. godine ("Sl. gla­snik RS", br. 106/15, 106/16-Autentično tumačenje, 113/17 - Autentično tumačenje i 54 od 26.07.2019.) - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autori: Dr Vla­di­mir KO­ZAR i Dr Dra­go­lju­b LA­ZA­RE­VIĆ  (For­mat B5, 856 strana, septembar 2019.)
Pri­log: CD ko­ji sa­dr­ži sva podzakonska akta za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na.     

 

   Ce­na knjige sa CD-om  je 3.500 din.

a za pretplatnike je 1.750 din.

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: