ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA REGISTROM POJMOVA-drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

29. Jul 2019.

 

497/2019. ZA­KON O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU ("Sl. gla­snik RS", br. 106/2015, 106/16 -Autentično tumačenje, 113/17 - Autentično tumačenje i 54 od 26.07.2019.) sa Re­gi­strom poj­mo­va - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A5, 280 stra­na, juli 2019.)     

                    Ce­na knjige je 1.300 din.
    Ce­na knjige za pretplatnike je 650 din.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: