KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA sa sudskom praksom, Registrom pojmova i Tabelarnim prikazom svih krivičnih dela - četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje

23. Maj 2019.

 

520/2019. KO­MEN­TAR KRI­VIČNOG ZA­KO­NI­KA sa sudskom praksom, Re­gi­strom poj­mo­va i Tabelarnim prikazom svih krivičnih dela - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autori: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ i Gordana STANOJČIĆ (For­mat B5, preko 700 stra­na, 10. jun 2019.)

                    Ce­na knjige je 3.400 din.
    Ce­na knjige za pretplatnike je 1.700 din.