KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI sa novelama iz 2019. godine

09. Maj 2019.

563. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI sa no­ve­la­ma iz 2019. go­di­ne - šesto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 460 strana, maj 2019.)

Do­da­tak: CD ko­ji sa­dr­ži sva do sa­da ob­ja­vlje­na pod­za­kon­ska ak­ta za pri­me­nu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji.                           

      Ce­na knjige je 2.400 din.

                                                           Cena knjige za pretplatnike je 1.200 din.

       

       Naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ("Sl. gla­snik RS", br. 72/09, 81/09 (is­prav­ka), 64/10(US), 24/11, 121/12, 42/13 (US), 50/13 (US), 98/13 (US), 132/2014, 145/2014 i 83/2018) ob­ja­vlje­ne su u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 31 od 29.04.2019. a stu­pi­le su na sna­gu 30. aprila 2019. go­di­ne.

     Problemi koje najnoviji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji treba da reši su da: 1. Otkloni nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni ovog Zakona; 2. Precizira, uskladi  i redefiniše neke norme; 3. Omogući brže i efikasnije izvođenje projekata izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata; 4. Omogući paralelno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvođenje radova na delovima objekta gde su ovi odnosi rešeni; 5. Organizuje inženjersku struku u okviru Inženjerske komore Srbije; 6. Organizuje administrativno-stručne i tehničke poslove polaganja ispita koji se mogu poveriti  strukovnoj organizaciji, odnosno strukovnom udruženju; 7. Omogući lakše izdavanje građevinskih dozvola u slučaju kada postoji zabeležba spora na zemljištu; 8. Omogući efikasniju realizaciju projekata od značaja za Republiku Srbiju; 9. Omogući donošenje novih planskih dokumenata u roku od 24 meseca od dana stupanja na snagu.
 

U skla­du sa ve­o­ma zna­čaj­nim no­vi­na­ma ko­je do­no­se naj­no­vi­je iz­me­ne i
do­pu­ne
Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ("Sl. gla­snik RS", br. 31/2019)
 
pri­re­đe­no je NO­VO iz­da­nje sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na pot­pu­nog tek­sta za­ko­na, sa po­seb­nim osvr­tom na ob­ja­šnje­nja naj­no­vi­jih iz­me­na iz 2019. go­di­ne i PRIMERIMA IZ SUDSKE PRAKSE,    
2. Ogled­ni pri­me­ri ugo­vo­ra, i

3. Pri­log: No­vi Za­kon o gra­đe­vin­skim pro­iz­vo­di­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 83/2018)