UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

09. Maj 2019.

562. UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - drugo izmenjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A5, 156 stra­na, maj 2019.)

      Ce­na knjige je 800 din.

                                                          Ce­na knjige za pretplatnike je 400 din.

      

       U skladu sa najnovijim izmenama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 31 od 29.04.2019. a stu­pi­le su na sna­gu 30. aprila 2019. go­di­ne, priredili smo NOVO IZDANJE sledeće sadržine:
     1. Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. gla­sni­k RS", broj 41/2018, 95/2018 i 31 od 29.04.2019.)
     2. Zakon o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 (US), 96/2015, 47/2017 (Autentično tumačenje), 113/2017 (dr. zakon), 27/2018 (dr. zakon) i 41 od 31.05.2018.)
     3. Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)