Založno pravo na pokretnim stvarima i pravima i na nepokretnostima - sa prilozima

09. Maj 2019.

 

561. ZA­LO­ŽNO PRA­VO NA PO­KRET­NIM STVA­RI­MA I PRAVIMA I NA NE­PO­KRET­NO­STI­MA sa prilozima - drugo izmenjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A5, 120 stra­na, maj 2019.)  

      Ce­na knjige je 700 din.

                                                                  Ce­na knjige za pretplatnike je 350 din.

 

 Donošenje Za­kona o za­lo­žnom pra­vu na po­kret­nim stva­ri­ma upi­sa­nim u re­gi­star, omogućio je da zaloga na pokrenim stvarima i pravima bez predaje u državinu, od 2003. godine, postane široko zastupljeno sredstvo obezbeđenja kredita i drugih novčanih obaveza. Naime, ovaj zakon je imao izuzetno pozitivne efekte i doprineo je pravnoj sigurnosti, odnosno položaj dužnika učinio znatno povoljnijim, ali istovremeno i namirenje poverioca izvesnijim i efikasnijim.
    Ipak, dugogodišnja primena Zakona ukazala je na postojanje određenih pravnih praznina ili nedovoljno jasnih normi koje dovode do neujednačene prakse, i negativno se odražavaju i na efikasnost realizacije ovog sredstva obezbeđenja, što će se otkloniti novousvojenim izmenama predmetnog zakona.
      U skla­du sa najnovijim izmenama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 31 od 29.04.2019. a stu­pi­le su na sna­gu 7. maja 2019. go­di­ne, priredili smo NOVO IZDANJE sledeće sadržine:

1. Za­kon o za­lo­žnom pra­vu na po­kret­nim stva­ri­ma i pravima upi­sa­nim u re­gi­star ("Sl. gla­snik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - is­prav­ka, 99/2011 - dr. za­kon i 31/2019), sa boldiranim najnovijim izmenama i Re­gi­star poj­mo­va,
2. Za­kon o hi­po­te­ci ("Sl. gla­snik RS", broj 115/2005, 60/2015 i 83/2015) i Re­gi­star poj­mo­va,
3. Za­kon o osno­va­ma svo­jin­sko­prav­nih od­no­sa ("Sl. list SFRJ", br. 6/1980, 36/1990, "Sl. list SRJ", br. 29/1996 i "Sl. gla­snik RS", br. 115/2005 - dr. za­kon) i Re­gi­star poj­mo­va,
4. Za­kon o pro­me­tu ne­po­kret­no­sti ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015)