NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU

11. April 2019.

 

559. NA­SLED­NO PRA­VO KROZ SUD­SKU PRAK­SU - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 292 stra­ne, april 2019.)                                                                                                  

  Ce­na knjige je 1.500 din.
                                                       Ce­na knjige za pretplatnike je 750 din.

   Ova NO­VA KNJI­GA sa­dr­ži:

1. De­ta­ljan sa­dr­žaj Za­ko­na sa opre­de­lje­njem sva­kog čla­na uz od­go­va­ra­ju­ći in­sti­tut za­ko­na,

2. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o na­sle­đi­va­nju ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 46 od 4.11.1995, 101 od 17.10.2003-U i 6 od 22.01.2015.),

3. AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na uz od­go­va­ra­ju­ći član Za­ko­na, i

4. Re­gi­star poj­mo­va.

Ima­ju­ći u vi­du da je Za­kon o na­sle­đi­va­nju u pri­me­ni pre­ko 20 go­di­na, nje­go­va du­go­go­di­šnja pri­me­na re­zul­ti­ra­la je stva­ra­njem bo­ga­te sud­ske prak­se, ko­ja je po­slu­ži­la kao "do­bar te­melj" za pri­re­đi­va­nje ovog no­vog iz­da­nja, s ci­ljem da sva­kom kup­cu na iz­u­zet­no prak­ti­čan na­čin olak­ša pri­me­nu pred­met­nog Za­ko­na  u prak­si.