Vodič kroz novine u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

22. Februar 2019.

UPOZNAJTE SE SA SVIM NOVINAMA

 KOJE DONOSI NOVI SET PROSVETNIH ZAKONA

 

560. VO­DIČ KROZ NO­VI­NE U ZA­KO­NU O OSNO­VA­MA SI­STE­MA OBRA­ZO­VA­NJA I VAS­PI­TA­NJA - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autor: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 200 stra­na, 2019).  

                         Cena knjige sa CD-om je 1.300 din.