MODELI OSNIVAČKIH AKATA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA sa Zakonom o privrednim društvima

31. Januar 2019.


557. MODELI OSNIVAČKIH AKATA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA sa Zakonom o privrednim društvima - prvo iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 456 strana, januar 2019.)
Uz knjigu je priređen i CD koji sadrži sve modele akata.

                                                                                        Ce­na knjige sa CD-om je 2.500 din. 


Naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 95 od 8.12.2018. go­di­ne a stupile su na sna­gu 9. de­cem­bra 2018. go­di­ne.
   U skladu sa poslednjim izmenama kao i izmenama koje su objavljene u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 44/2018 (kada je izmenjen 161 član zakona), priredili smo ovo novo izdanje koje sadrži:
     I - Uvodne napomene (Osni­vač­ki akt i sta­tut kao kon­sti­tu­tiv­ni ak­ti pri­vred­nog dru­štva)
    II -  MODELE osni­vač­kih aka­ta pri­vred­nih dru­šta­va i sta­tu­ta ak­ci­o­nar­skog dru­štva:

        1. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju or­tač­kog dru­štva

         2. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju ko­man­dit­nog dru­štva

      3. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju jed­no­dom­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću

     4. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju dvo­dom­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću

     5. Model od­lu­ke o osni­va­nju jed­no­čla­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću

     6. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju ak­ci­o­nar­skog dru­štva

     7. Model od­lu­ke o osni­va­nju jed­no­čla­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva

    8. Model sta­tu­ta ak­ci­o­nar­skog dru­štva sa jed­no­dom­nim upra­vlja­njem

    9. Model sta­tu­ta ak­ci­o­nar­skog dru­štva sa dvodomnim upra­vlja­njem

 III - ZA­KO­N o pri­vred­nim dru­štvi­ma - prečišćeni tekst ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95 od 8.12.2018.)<