DŽEPNI ROKOVNIK ZA 2019. GODINU

21. Novembar 2018.

DŽ E P N I   R O K O V N I K  za 2019. godinu

342. For­mat 12x18 cm - B6 for­mat, u tvr­dom po­ve­zu - ve­štač­ka ko­ža - bor­do bo­je, ši­ven, 176 stra­na, štam­pan na 80 gram­skom pa­pi­ru, pot­pu­no da­tu­mi­ran za 2019. go­di­nu (sed­mi­ca na dve stra­ne - na le­voj stra­ni: po­ne­de­ljak, uto­rak i sre­da a na de­snoj: če­tvr­tak, pe­tak, su­bo­ta i ne­de­lja). Iz­u­zet­no funk­ci­o­na­lan i prak­ti­čan.Sa­dr­ži: te­le­fon­ski pod­set­nik, me­seč­ni pla­ner, dnev­no-ne­delj­ni pla­ner (od 1.01.2019. do 3.05.2020.) i pro­stor za be­le­ške.

Cena rokovnika sa dodatkom na CD-u je 800 din.

 

SVAKI KUPAC DŽEPNOG ROKOVNIKA DOBIJA I

DODATAK KOJI JE PRIREĐEN na CD-u, i sadrži:

 

1. IME­NIK advo­ka­ta, sud­skih ve­šta­ka, sud­skih iz­vr­ši­te­lja i jav­nih be­le­žni­ka.

Po­da­ci u ime­ni­ku su ažu­ri­ra­ni u skla­du sa po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li od Advo­kat­skih ko­mo­ra, od­no­sno u skla­du sa po­da­ci­ma ko­je su ob­ja­vi­le Ko­mo­ra iz­vr­ši­te­lja i Ko­mo­ra jav­nih be­le­žni­ka.

2. POTPUNI TEKSTOVI ZA­KO­NA koji regulišu dve izuzetno značajne oblasti - RADNO i PRIVREDNO PRAVO ● Zakon o radu ● Zakon o zaposlenima u javnim službama ● Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova Zakon o zapošljavanju i osiguranju od nezaposlenosti Zakon o zapošljavanju stranaca Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom Zakon o privrednim društvima Zakon o stečaju.

3. Zakon o sud­skim tak­sa­ma; Tarifa o na­gra­da­ma i na­kna­da­ma tro­ško­va za rad advo­ka­ta i Zakon o dr­žav­nim i dru­gim pra­zni­ci­ma.

 

MOGUĆNOSTI KUPOVINE ROKOVNIKA SA POPUSTOM:

Za kupovinu od 10-20 rokovnika dajemo popust u ceni od 10%,

a za kupovinu preko 20 rokovnika dajemo popust u ceni od 20%