POSLOVNI SUDSKO ADVOKATSKI ROKOVNIK ZA 2019. GODINU

21. Novembar 2018.

 

 

 

POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK za 2019. godinu

 

210. For­mat 17x24 cm - B5 for­mat, u tvr­dom po­ve­zu - ve­štač­ka ko­ža - te­get bo­je, 224 stra­ne, štam­pan na 80 gram­skom pa­pi­ru, pot­pu­no da­tu­mi­ran za 2019. go­di­nu (sed­mi­ca na dve stra­ne - na le­voj 3, na de­snoj 4 da­na). Sa­dr­ži: me­seč­ni pla­ner, dnev­no ne­delj­ni pla­ner (od 1.01.2019. do 3.05.2020.), pre­gled su­do­va (osnov­nih, vi­ših, pri­vred­nih i pre­kr­šaj­nih) i tu­ži­la­šta­va (osnov­nih, vi­ših i ape­la­ci­o­nih), pre­gled sud­skih tak­si, od­no­sno pre­ci­zne po­dat­ke o vi­si­ni tak­se­ne ta­ri­fe u di­nar­skoj vred­no­sti za po­kre­ta­nje i vo­đe­nje raz­li­či­tih po­stu­pa­ka, kao i vi­si­nu advo­kat­ske ta­ri­fe za za­stu­pa­nja stra­na­ka po raz­li­či­tim pred­me­ti­ma i u raz­li­či­tim po­stup­ci­ma, i be­le­ške.  

Cena rokovnika sa dodatkom na CD-u je 1.100 din.

 

SVAKI KUPAC SUDSKO-ADVOKATSKOG ROKOVNIKA DOBIJA I
DODATAK KOJI JE PRIREĐEN na CD-u, i sadrži:

 

1. IME­NIK advo­ka­ta, sud­skih ve­šta­ka, sud­skih iz­vr­ši­te­lja i jav­nih be­le­žni­ka.

Po­da­ci u ime­ni­ku su ažu­ri­ra­ni u skla­du sa po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li od Advo­kat­skih ko­mo­ra, od­no­sno u skla­du sa po­da­ci­ma ko­je su ob­ja­vi­le Ko­mo­ra iz­vr­ši­te­lja i Ko­mo­ra jav­nih be­le­žni­ka.

2. POTPUNI TEKSTOVI ZA­KO­NA koji regulišu dve izuzetno značajne oblasti - RADNO i PRIVREDNO PRAVO ● Zakon o radu ● Zakon o zaposlenima u javnim službama ● Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova Zakon o zapošljavanju i osiguranju od nezaposlenosti Zakon o zapošljavanju stranaca Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom Zakon o privrednim društvima Zakon o stečaju.

3. Zakon o sud­skim tak­sa­ma; Tarifa o na­gra­da­ma i na­kna­da­ma tro­ško­va za rad advo­ka­ta i Zakon o dr­žav­nim i dru­gim pra­zni­ci­ma.

 

MOGUĆNOSTI KUPOVINE ROKOVNIKA SA POPUSTOM:

Za kupovinu od 10-20 rokovnika dajemo popust u ceni od 10%,

a za kupovinu preko 20 rokovnika dajemo popust u ceni od 20%