PRESTANAK RADNOG ODNOSA (u opštem režimu radnih odnosa) SA OBRASCIMA I AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM

05. Oktobar 2018.

 

548. PRE­STA­NAK RAD­NOG OD­NO­SA (u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa) SA OBRA­SCI­MA I AK­TU­EL­NOM SUD­SKOM PRAK­SOM - pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ra­do­je Br­ko­vić, Prof. dr Go­ran Ob­ra­do­vić, Prof. dr Slo­bo­dan­ka Ko­va­če­vić Pe­rić (For­mat B5, 292 stra­ne, juli 2018.)  

Ce­na 1.900 din.