ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА са стручним приказом закона

14. Novembar 2018.

 

 

 

553. ЗА­КОН О ОЗА­КО­ЊЕ­ЊУ ОБЈЕ­КА­ТА са струч­ним при­ка­зом за­ко­на и по­себ­ним ак­цен­том на но­ве­ле из 2018. го­ди­не и ЗА­КОН О ПЛА­НИ­РА­ЊУ И ИЗ­ГРАД­ЊИ (пот­пу­ни текст) - дру­го из­ме­ње­но и до­пу­ње­но из­да­ње. Аутор: Не­вен­ка ПЕ­ТРО­ВИЋ (А5, 270 стра­на, 2018.)       

  Це­на књи­ге је 1.500 дин.

  Основ­ни циљ до­но­ше­ња За­ко­на о из­ме­на­ма и до­пу­на­ма За­ко­на о оза­ко­ње­њу обје­ка­та, ко­је су об­ја­вље­не у "Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС", број 83 од 29.10.2018. а сту­пи­ле су на сна­гу 6. но­вем­бра 2018.го­ди­не, је­сте вра­ћа­ње у за­кон­ске окви­ре не­за­ко­ни­то из­гра­ђе­не објек­те, пу­тем две мо­гу­ће прав­не по­сле­ди­це, оза­ко­ње­ње или ру­ше­ње објек­та, као и за­у­ста­вља­ње да­ље из­град­ње обје­ка­та без гра­ђе­вин­ских до­зво­ла и про­ме­то­ва­ње та­квих не­по­крет­но­сти.
   
Оче­ки­ва­ни кон­крет­ни ци­ље­ви ко­ји ће се оства­ри­ти сту­па­њем на прав­ну сна­гу из­ме­на и до­пу­на за­ко­на,  од­но­сно у то­ку не­по­сред­ног спро­во­ђе­ња за­ко­на, су:
  Јед­но­став­ни­ји, ефи­ка­сни­ји, бр­жи и јеф­ти­ни­ји по­сту­пак,
  Да сви не­за­ко­ни­то из­гра­ђе­ни објек­ти, уко­ли­ко ис­пу­ња­ва­ју за­кон­ске усло­ве, бу­ду оза­ко­ње­ни и уве­де­ни у ле­гал­не то­ко­ве,
  Омо­гу­ћа­ва­ње вла­сни­ци­ма не­за­ко­ни­то из­гра­ђе­них обје­ка­та да оза­ко­ње­не објек­те упи­шу у јав­ну књи­гу, уз мо­гућ­ност да се за­ду­жу­ју по осно­ву пра­ва сво­ји­не на тим објек­ти­ма ста­вља­њем хи­по­те­ке на обје­кат,
  До­дат­но ути­ца­ње на спре­ча­ва­ње не­за­ко­ни­те град­ње,
  По­ве­ћа­ње јав­них при­хо­да је­ди­ни­ца­ма ло­кал­них са­мо­у­пра­ва, кроз на­пла­ту так­се за оза­ко­ње­ње и на­пла­ту по­ре­за на имо­ви­ну по из­вр­ше­ном оза­ко­ње­њу и упи­су објек­та у јав­ну еви­ден­ци­ју не­по­крет­но­сти,
  Ус­по­ста­вља­ње сво­јин­ске еви­ден­ци­је на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
  Ства­ра­ње усло­ва за ефи­ка­сни­је про­стор­но пла­ни­ра­ње и ра­ци­о­нал­но ко­ри­шће­ње гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта,
  По­ве­ћа­ње јав­них при­хо­да на ни­воу др­жа­ве кроз на­пла­ту де­ла так­се за оза­ко­ње­ње,
  По­пис и еви­ден­ци­ја свих не­за­ко­ни­то из­гра­ђе­них обје­ка­та и ма­сов­на про­це­на вред­но­сти не­по­крет­но­сти на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
  Уре­ђе­ње тр­жи­шта не­крет­ни­на, итд
    Има­ју­ћи у ви­ду да основ­ни текст За­ко­на има 49 чла­но­ва а да је пред­мет­ним из­ме­на­ма "про­ме­њен" 31 члан, струч­ни при­каз нај­зна­чај­ни­јих за­кон­ских но­ви­на и пре­чи­шћен текст са­мог За­ко­на си­гур­но ће вам омо­гу­ћи­ти да се на брз и лак на­чин упо­зна­те са ис­ти­ма. У овом но­вом из­да­њу да­ли смо и пре­чи­шћен текст За­ко­на о пла­ни­ра­њу и из­град­њи, с об­зи­ром да је овај за­кон "исто­вре­ме­но ме­њан ", да оба ре­гу­ли­шу срод­ну ма­те­ри­ју и има­ју за циљ оства­ри­ва­ње прав­ног окви­ра ко­јим ће се још ви­ше под­ста­ћи уре­ђе­на и кон­тро­ли­са­на град­ња.
 

ОВО НО­ВО ИЗ­ДА­ЊЕ СА­ДР­ЖИ:

1. Струч­ни при­каз За­ко­на о оза­ко­ње­њу обје­ка­та, са по­себ­ним освр­том на из­ме­не и до­пу­не за­ко­на об­ја­вље­не у "Сл. гла­сни­ку РС", број 83 од 29.10.2018.;
  2. Пот­пу­ни текст За­ко­на о оза­ко­ње­њу ("Сл. гла­сник РС", бр. 96/2015 и 83 од 29.10.2018.);
  3. Пот­пу­ни текст За­ко­на о пла­ни­ра­њу и из­град­њи ("Сл. гла­сник РС", бр. 72/09, 81/09 (ис­прав­ка), 64/10(УС), 24/11, 121/12, 42/13 (УС), 50/13 (УС), 98/13 (УС), 132/2014, 145/2014 и 83 од 29.10.2018.)