SUDSKE TAKSE I ADVOKATSKE, JAVNOIZVRŠITELJSKE I JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE

30. Oktobar 2018.

 

552. SUD­SKE TAK­SE I ADVO­KAT­SKE, JAV­NO­I­ZVR­ŠI­TELJ­SKE I JAV­NO­BE­LE­ŽNIČ­KE TA­RI­FE - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B6-džep­no iz­da­nje, 168 stra­na, ok­to­bar 2018.)

Ce­na 600 din.

Ovo NO­VO iz­da­nje sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve Za­ko­na o sud­skim tak­sa­ma kao i ured­be ko­je pro­pi­su­ju na­kna­de za rad advo­ka­ta, jav­nih iz­vr­ši­te­lja i jav­nih be­le­žni­ka, i to:

1. Za­kon o sud­skim tak­sa­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 (dr. za­kon), 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 (dr. za­kon), 31/09, 101/11, 93/12, 93/14 i 106/15)

2. Tarifu o na­gra­da­ma i na­kna­da­ma tro­ško­va za rad advo­ka­ta ("Sl. gla­snik RS", br. 121/2012)

3. Jav­no­i­zvr­ši­telj­sku ta­ri­fu ("Sl. gla­snik RS", br. 59/2016)

4. Jav­no­be­le­žnič­ku ta­ri­fu ("Sl. gla­snik RS", br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17, 67/17 i 98/17)

5. Jav­no­be­le­žnič­ku ta­ri­fu jav­nog be­le­žni­ka kao po­ve­re­ni­ka su­da u po­stup­ku za raspravljanje za­o­stav­šti­ne ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)