ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

30. Mart 2018.

 

540. ZA­KO­N O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA sa objašnjenjima kaznenih odredaba uz odgovarajući član zakona - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje.  Priredila: Gordana STANOJČIĆ (For­mat B5,  400 stra­na, izlazi iz štape do 15. aprila 2018.) 

Ce­na knjige sa CD-om je 2.400 din.

 Najnovije izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon i 9/2016 - US), objavljene su u "Slu­žbe­nom glasniku RS" broj 24 od 26.03.2018. godine a stupile su na snagu 3. aprila 2018. godine.

Imajući u vidu da osnovni tekst Zakona ima 353 člana a da se najnovijim izmenama "inovira" 165 članova, dovoljan je osnov da zaključimo da se radi o brojnim i značajnim promenama predmetnog Zakona, a usmerene su ostvarenju osnovnog cilja, a to je veći nivo bezbednosti saobraćaja na putevima.

Predložene izmene predviđaju pooštravanje novčanih kazni sa ciljem da se sankcionišu oni prekršaji koji najviše doprinose saobraćajnim nezgodama ili težini posledice.

Imajući u vidu prednji navod i činjenicu da je prethodno izdanje "ocenjeno pozitivno od strane tržišta" priredili smo NOVO IZDANJE po istoj sistematizaciji: uz sva­ki član, stav, od­no­sno tač­ku Za­ko­na je na­ve­de­no od­go­vor­no li­ce, vr­sta i vi­si­na ka­zne, broj ka­zne­nih po­e­na, od­no­sno tra­ja­nje za­štit­ne me­re, kao i broj čla­na Za­ko­na ko­ji to pro­pi­su­je.

Takođe, imajući u vidu da su tokom dugogodišnje primene Zakona doneta brojna podzakonska akta (preciznije 49 uredbi, pravilnika, odluka...), priredili smo CD koji sadrži na jednom mestu prečišćene tekstove svih podzakonskih akata za punu primenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: