OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

04. Maj 2018.

 

544. OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - pr­vo iz­da­nje. Priredila: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji (For­mat B5, 184 stra­ne, maj 2018.)

DO­DA­TAK: CD sa prak­tič­nim pri­me­ri­ma obra­za­ca.

Ce­na knjige sa CD-om je 1.500 din.

Ovo no­vo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. PRI­ME­RE OBRA­ZA­CA za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (59 OBRA­ZA­CA od­no­sno pri­me­re: uprav­nog ak­ta, ga­rant­nog ak­ta, uprav­nog ugo­vo­ra, pri­go­vo­ra, pred­lo­ga, zah­te­va, oba­ve­šte­nja, re­še­nja, žal­bi, tu­žbe, … a uz sva­ki obra­zac je dat član za­ko­na na osno­vu či­jih od­re­da­ba je pri­re­đen od­go­va­ra­ju­ći obra­zac); 2. TEKST NO­VOG ZA­KO­NA o op­štem uprav­nom po­stup­ku ("Sl. gla­snik RS", broj 18 od 1.03.2016.); 3. RE­GI­STAR poj­mo­va.

 Na­po­mi­nje­mo da, pri­me­ri obra­za­ca ko­ji se na­la­ze u pred­met­nom iz­da­nju, od­no­sno na CD-u, tre­ba da po­slu­že kao po­moć uče­sni­ci­ma u uprav­nom po­stup­ku, ka­ko nad­le­žnim or­ga­ni­ma kao vr­ši­o­ci­ma uprav­ne rad­nje i iz­da­va­o­ci­ma uprav­nog ak­ta ta­ko i stran­ka­ma od­no­sno su­bjek­ti­ma o či­jim se pra­vi­ma i oba­ve­za­ma re­ša­va u uprav­nom po­stup­ku ili či­ji prav­ni in­te­re­si mo­gu bi­ti po­go­đe­ni re­ša­va­njem u uprav­noj stva­ri.

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga:

Vesti

30. Mart 2018.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

NAJNOVIJE IZDANJE

30. Mart 2018.

ZBIRKA NOVIH ZAKONA

NAJNOVIJE IZDANJE

15. Januar 2018.

KOMENTAR ZAKONA O RADU

NAJNOVIJE IZDANJE

Arhiva ...