KOMENTAR ZAKONA O RADU

15. Januar 2018.

 

537. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O RA­DU sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom - šesto izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Auto­ri: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE i Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, oko 440 stra­na, januar 2018.)

Ce­na 2.000 din.

Najnovije iz­me­ne i do­pu­ne Zakona o radu ("Sl. gla­snik RS", br. 113/2017), do­ne­te su na ini­ci­ja­ti­vu In­spek­to­ra­ta za rad Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, kao or­ga­na ko­ji vr­ši nad­zor nad pri­me­nom tog za­ko­na.

Osnov­ni raz­log do­grad­nje Za­ko­na o ra­du je­ste pre­ci­zi­ra­nje i do­pu­na po­je­di­nih nje­go­vih od­re­da­ba u ci­lju nji­ho­vog efi­ka­sni­jeg spro­vo­đe­nja u prak­si, kao što su: 1. obaveza pod­nošenja je­din­stve­ne pri­ja­ve na oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje naj­ka­sni­je pre stu­pa­nja na rad za­po­sle­nog i dru­gog rad­no an­ga­žo­va­nog li­ca; 2. vo­đenje dnev­ne evi­den­ci­je o pre­ko­vre­me­nom ra­du; 3. preciziranje načina dostavljanja upo­zo­re­nja; 4. po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka i u slu­ča­ju ka­da po­slo­da­vac, od­no­sno di­rek­tor ili pred­u­zet­nik, ni­je pod­neo je­din­stve­nu pri­ja­vu na oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje; 5. mogućnost da drugo li­ce od­lu­čuje po žal­ba­ma na re­še­nja in­spek­to­ra ra­da; 6. veće nov­ča­ne ka­zne,...

Usvo­je­ne iz­me­ne i do­pu­ne kao i du­go­go­di­šnja pri­me­na pred­met­nog Za­ko­na su da­le "do­volj­no ma­te­ri­ja­la" za no­vo iz­da­nje KO­MEN­TA­RA Za­ko­na o ra­du, ko­ji sa­dr­ži: POT­PUN TEKST Za­ko­na o ra­du ("Sl. gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017(OUS) i 113 od 17.12.2017.), KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na SA PO­SEB­NIM OSVR­TOM na naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne, SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona i ino­vi­ra­ni RE­GI­STAR poj­mo­va.