KOMENTAR ZAKONA O STEČAJU

15. Januar 2018.


536. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JU sa no­ve­la­ma iz 2017. go­di­ne i sud­skom prak­som - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autori: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR i dr Nemanja ALEKSIĆ (For­mat B5, 812 strana, januar 2018).

Ce­na 2.900 din.

Na­rod­na skup­šti­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je usvo­ji­la je, 14. de­cem­bra 2017. go­di­ne Za­kon o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ste­ča­ju ko­ji je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 113 od 17.12.2017.go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 25. de­cem­bra 2017. go­di­ne.

Usvojenim izmenama i dopunama una­pre­đu­ju se za­kon­ske od­red­be sa­dr­ža­ne ka­ko u Za­ko­nu o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. za­kon i 71/12 - US), ta­ko i u Za­ko­nu o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", broj 83/14). Me­đu­tim, ovim Iz­me­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na uvo­de se i no­vi in­sti­tu­ti i im­ple­men­ti­ra­ju od­red­be ko­ji­ma se obez­be­đu­ju uslo­vi za ade­kvat­ni­ju i bo­lju pri­me­nu već po­sto­je­ćih in­sti­tu­ta, efi­ka­sni­je spro­vo­đe­nje ste­čaj­nog po­stup­ka, po­bolj­ša­nje na­mi­re­nja po­ve­ri­la­ca kao i efikasniju borbu protiv korupcije i zloupotreba.

Ta­ko­đe, no­va re­še­nja omo­gu­ća­va­ju bo­lju na­pla­tu po­ve­ri­la­ca i sma­nje­nje tro­ško­va, pred­vi­đa­ju i kra­će ro­ko­ve za po­stu­pa­nje ste­čaj­nih uprav­ni­ka i ste­čaj­nih su­di­ja, a po­bolj­šan je po­lo­žaj obez­be­đe­nih po­ve­ri­la­ca. Pred­vi­đa se i no­vi na­čin pro­ce­nji­va­nja imo­vi­ne ste­čaj­nog du­žni­ka ko­ju će ra­di­ti li­cen­ci­ra­ni pro­ce­ni­telj, či­me će se do­pri­ne­ti prav­noj si­gur­no­sti po­ve­ri­la­ca i ubr­za­ti po­stu­pak unov­če­nja imo­vi­ne na osno­vu tr­ži­šne pro­ce­ne. Uvo­di se i po­seb­no pra­vi­lo o uki­da­nju za­bra­ne iz­vr­še­nja na imo­vi­ni ste­čaj­nog du­žni­ka ko­ja je pod hi­po­te­kom ili za­lo­gom, uz da­va­nje pra­va obez­be­đe­nom po­ve­ri­o­cu da je pro­da po pra­vi­li­ma ko­ja va­že za hi­po­te­kar­ne pro­da­je.

Iz­me­na­ma Za­ko­na se otva­ra pro­stor za iz­ra­du pod­za­kon­skih aka­ta od ko­jih se oče­ku­je da upro­ste pro­ce­du­re ste­čaj­nog za­ko­no­dav­stva i ubr­za­ju po­stu­pak unov­ča­va­nja, iz­ve­šta­va­nja, re­or­ga­ni­za­ci­je i kon­tro­le. Pred­met­nim iz­me­na­ma pre­ci­zi­ra­no je da će ste­čaj­ni po­stup­ci ko­ji do sa­da ni­su okon­ča­ni, bi­ti okon­ča­ni po pro­pi­si­ma ko­ji su va­ži­li do da­na stu­pa­nja Za­ko­na na sna­gu. Pred­vi­đen je rok od de­vet me­se­ci za pro­da­ju imo­vi­ne pred­u­ze­ća u ste­ča­ju.

 

Imajući u vidu brojne i značajne novine koje donose

najnovije izmene i dopune Zakona o stečaju

priredili smo no­vi KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JU sledeće sadržine:

■ Pr­vi deo pred­sta­vlja SVE­O­BU­HVA­TAN KO­MEN­TAR Za­ko­na o ste­ča­ju sa po­seb­nim osvr­tom

   na NAJ­NO­VI­JE iz­me­ne i do­pu­ne za­ko­na iz 2017. godine;

■ U dru­gom de­lu pri­ka­za­na je AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA po Za­ko­nu o ste­ča­ju;

■ U Tre­ćem de­lu je dat pot­pu­ni tekst Za­ko­na o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 104/2009,

   99/2011-dr. za­kon, 71/2012-US, 83/2014 i 113 od 17.12.2017.)

 

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: