ZAKON O RADU

15. Januar 2018.


535. ZA­KON O RA­DU sa kaznenim odredbama i re­gi­strom poj­mo­va - peto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 200 stra­na, decembar 2017.)

Ce­na 1.000 din.

U skla­du sa najnovijim izmenama Zakona o radu koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sniku RS", br. 113 od 17.12.2017.godine, pri­re­đe­no je o­vo iz­da­nje ko­je sa­dr­ži: POT­PU­NI TEKST ZA­KO­NA O RADU sa svim iz­me­na­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (OUS) i 113/2017 ) i inovirani Registar pojmova.

Po­sled­nje iz­me­ne su bol­di­ra­ne a svi važeći članovi zakona su dati u ra­ste­ru. Is­pred sva­kog čla­na ko­ji se me­njao ili je pre­stao, da­te su napomene koje upućuju na vremensko važenje od­reda­ba odgovarajućeg čla­na zakona.

Uz svaki član zakona čijim kršenjem je predviđen prekršaj da­ta su ob­ja­šnje­nja ka­zne­nih od­re­da­ba, uz navođenje od­go­vor­nog li­ca i vi­si­ne nov­ča­ne ka­zne za uči­nje­ni pre­kr­šaj.

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: