ZAKON O POLICIJI SA PODZAKONSKIM AKTIMA

05. Maj 2017.

525. ZAKON O POLICIJI sa PODZAKONSKIM AKTIMA - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 352 stra­ne, april 2017.)  Ce­na 1.300 din.

 

Za­kon o po­li­ci­ji je ob­ja­vljen u"Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 6 od 28. ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne, a po­čeo je da se pri­me­nju­je od 5. fe­bru­a­ra 2016. go­di­ne.

Odredbe člana 251. Zakona o policiji su propisale rok od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona za donošenje svih podzakonskih akata. U skladu sa tom obavezom Vlada Republike Srbije donela je šesnaest podzakonskih akata na osnovu kojih se postiže puna primena samog Zakona o policiji.

Imajući u vidu napred iznete navode priredili smo NOVO izdanje koje sadrži: ZAKON o policiji i SVA PODZAKONSKA AKTA za njegovo sprovođenje: Ured­bu o uni­for­mi, ozna­ka­ma i opre­mi po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka; Uredbu o na­či­nu spro­vo­đe­nja di­sci­plin­skog po­stup­ka; Ured­bu o oce­nji­va­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka i dru­gih za­po­sle­nih; Uredbu o ka­ri­jer­nom raz­vo­ju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka; Uredbu o struč­nom ospo­so­blja­va­nju pri­prav­ni­ka i po­la­ga­nju struč­nog is­pi­ta; Ured­bu o me­ri­li­ma za ras­po­red ru­ko­vo­de­ćih rad­nih me­sta; Ured­bu o spro­vo­đe­nju jav­nog kon­kur­sa; Pra­vil­nik o na­či­nu spro­vo­đe­nja i me­to­do­lo­gi­ji pri­me­ne po­li­graf­skog is­pi­ti­va­nja; Pra­vil­nik o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja sred­sta­va Fon­da za so­li­dar­nu po­moć, Pra­vil­nik o pri­prav­no­sti za rad; Pra­vil­nik o so­li­dar­noj po­mo­ći; Pra­vil­nik o spro­vo­đe­nju in­ter­nog kon­kur­sa me­đu za­po­sle­ni­ma; Pra­vil­nik o na­či­nu po­la­ga­nja za­kle­tve po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka; Pra­vil­nik o kom­pe­ten­ci­ja­ma za za­po­sle­ne; Pra­vil­nik o iz­gle­du upit­ni­ka o iden­ti­fi­ka­ci­o­nim po­da­ci­ma i Ko­deks po­li­cij­ske eti­ke.

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: