POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK ZA 2018. godinu

30. Avgust 2017.

  

 

 

POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK za 2018. godinu

 

210. For­mat 17x24 cm - B5 for­mat, u tvr­dom po­ve­zu - ve­štač­ka ko­ža - te­get bo­je, 224 stra­ne, štam­pan na 80 gram­skom pa­pi­ru, pot­pu­no da­tu­mi­ran za 2018. go­di­nu (sed­mi­ca na dve stra­ne - na le­voj 3, na de­snoj 4 da­na). Sa­dr­ži: me­seč­ni pla­ner, dnev­no ne­delj­ni pla­ner (od 1.01.2018. do sre­di­ne ma­ja 2019.), pre­gled su­do­va (osnov­nih, vi­ših, pri­vred­nih i pre­kr­šaj­nih) i tu­ži­la­šta­va (osnov­nih, vi­ših i ape­la­ci­o­nih), pre­gled sud­skih tak­si, od­no­sno pre­ci­zne po­dat­ke o vi­si­ni tak­se­ne ta­ri­fe u di­nar­skoj vred­no­sti za po­kre­ta­nje i vo­đe­nje raz­li­či­tih po­stu­pa­ka, kao i vi­si­nu advo­kat­ske ta­ri­fe za za­stu­pa­nja stra­na­ka po raz­li­či­tim pred­me­ti­ma i u raz­li­či­tim po­stup­ci­ma, i be­le­ške.

Cena rokovnika sa dodatkom na CD-u je 1.100 din.

 

SVAKI KUPAC SUDSKO-ADVOKATSKOG ROKOVNIKA DOBIJA I DODATAK KOJI JE PRIREĐEN U ELEKTRONSKOJ FORMI (na CD-u)

sa sledećim prilozima:

 

1. IME­NIK advo­ka­ta, sud­skih ve­šta­ka, sud­skih iz­vr­ši­te­lja i jav­nih be­le­žni­ka.

Po­da­ci u ime­ni­ku su ažu­ri­ra­ni u skla­du sa po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li od Advo­kat­skih ko­mo­ra od­go­va­ra­ju­ćih gra­do­va u Sr­bi­ji, od­no­sno u skla­du sa po­da­ci­ma ko­je su ob­ja­vi­le Ko­mo­ra iz­vr­ši­te­lja i Ko­mo­ra jav­nih be­le­žni­ka.

2. POTPUNE TEKSTOVE ZA­KO­NA ko­ji re­gu­li­šu kri­vič­ni, par­nič­ni, van­par­nič­ni, po­stu­pak iz­vr­še­nja i obez­be­đe­nja,...kao što su: ● Krivični za­ko­nik ● Zakonik o kri­vič­nom po­stup­ku ●Zakon o iz­vr­še­nju kri­vič­nih sank­ci­ja ● Zakon o po­li­ci­ji ●Zakon o par­nič­nom po­stup­ku ● Zakon o van­par­nič­nom po­stup­ku ● Zakon o iz­vr­še­nju i obez­be­đe­nju ● Zakon o sud­skim tak­sa­ma ● Tarifa o na­gra­da­ma i na­kna­da­ma tro­ško­va za rad advo­ka­ta ● Zakon o dr­žav­nim i dru­gim pra­zni­ci­ma.

 

 

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: