KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

03. Maj 2018.

 

541. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - prvo iz­da­nje. Auto­r: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ, advo­kat  (For­mat B5, oko 550 strana, 2018.)

                                                                                                             Ce­na u pretplati je 3.000 din.

Usvo­je­ne iz­me­ne i do­pu­ne kao i du­go­go­di­šnja pri­me­na Za­ko­na o bezbednosti saobraćaja na putevima su da­le "do­volj­no ma­te­ri­ja­la" za ovo naše NO­VO IZ­DA­NJE, sledeće sa­dr­žine:

1.POT­PUN TEKST Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

   ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014,

   96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US i 24 od 26.03.2018.)

2.KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na SA PO­SEB­NIM OSVR­TOM na naj­no­vi­je iz­me­ne i

   do­pu­ne, i

3. Odabranu SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona.

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga: