НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

05. Oktobar 2018.


 

551. НОВИНЕ У ЗА­КО­НУ О ПЕН­ЗИЈ­СКОМ И ИН­ВА­ЛИД­СКОМ ОСИ­ГУ­РА­ЊУ обрађене кроз две књиге: 1. КОМЕНТАР ЗАКОНА и 2. пречишћени текст закона. Аутор: Др Рај­ко СУ­ЏУМ (октобар 2018.)

Це­на за обе књиге је 2.500 дин.

Нај­но­ви­је из­ме­не и до­пу­не За­ко­на о пен­зиј­ском и инва­лид­ском оси­гу­ра­њу об­ја­вље­не су у "Сл. гла­сни­ку РС", број 73 од 29.09.2018. а сту­пи­ле су на сна­гу 30. септембра 2018.го­ди­не.

Усво­је­не из­ме­не и до­пу­не За­ко­на о ПИО од­но­се се, из­ме­ђу оста­лог на сле­де­ће но­ви­не: Про­ме­на на­чи­на об­ра­чу­на ви­си­не пре­вре­ме­не ста­ро­сне пен­зи­је за оси­гу­ра­ни­ке ко­ји­ма се стаж оси­гу­ра­ња ра­чу­на са уве­ћа­ним тра­ја­њем (тзв. "бе­не­фи­ци­ра­ни стаж");По­год­но­сти за оси­гу­ра­ни­ке ко­ји ра­де, или су ра­ди­ли на по­сло­ви­ма са мак­си­мал­ним сте­пе­ном уве­ћа­ња ста­жа оси­гу­ра­ња (12-18);Ускла­ђи­ва­ње пен­зи­ја ће се вр­ши­ти пре­ма про­пи­си­ма ко­ји­ма се уре­ђу­је бу­џет и бу­џет­ски си­стем; Про­ме­на у на­чи­ну об­ра­чу­на по­след­ње го­ди­не ста­жа оси­гу­ра­ња и оро­ча­ва­ње тра­ја­ња при­вре­ме­них ре­ше­ња (три го­ди­не); Пре­ста­је овла­шће­ње Фон­да да вр­ши при­нуд­ну на­пла­ту на име не­у­пла­ће­них до­при­но­са за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње об­у­ста­вом 1/3 пен­зи­је оси­гу­ра­ни­ци­ма ко­ји су са­ми об­ве­зни­ци упла­те до­при­но­са за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско ос­ги­у­ра­ње; Ускла­ђи­ва­ње овог за­ко­на са За­ко­ном о Цен­трал­ном ре­ги­стру оба­ве­зног со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња; Уста­но­вља­ва се пен­зи­о­нер­ска кар­ти­ца; Уста­но­вља­ва се мо­гућ­ност уве­ћа­ња уз пен­зи­ју; Уки­да се За­кон о при­вре­ме­ном уре­ђи­ва­њу на­чи­на ис­пла­те пен­зи­ја, итд.

Има­ју­ћи у ви­ду да на­пред из­не­те из­ме­не и до­пу­не За­ко­на о ПИО уно­се број­не и зна­чај­не но­ви­не у си­стем пен­зиј­ског и ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња и да је основ­ни текст За­ко­на из 2003. го­ди­не до са­да "15 пу­та ме­њан и до­пу­ња­ван", од­лу­чи­ли смо да, ино­ви­ра­ње овог за­ко­на, об­ра­ди­мо кроз два из­да­ња, и то:

I КЊИГA - КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИ­ГУ­РАЊУ (Б5, 300 страна) која садржи: 1. КО­МЕН­ТАР свих чла­но­ва за­ко­на о пен­зиј­ском и ин­ва­лид­ском оси­гу­ра­њу ("Сл. гла­сник РС", бр.34/2003,64/2004-УС, 84/2004-др. за­кон, 85/2005, 101/2005-др. за­кон, 63/2006-УС, 5/2009, 107/2009, 30/2010 - др. за­кон, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 и 73/2018) са по­себ­ним освр­том на нај­но­ви­је за­кон­ске но­ве­ле из 2018. го­ди­не, 2. ак­ту­ел­ну суд­ску прак­су ко­ја је ин­кор­по­ри­ра­на уз од­го­ва­ра­ју­ћи члан за­ко­на, и 3. Под­за­кон­ска ак­та за прак­тич­ну при­ме­ну овог за­ко­на.

II КЊИ­ГA - ко­ја са­др­жи: Пре­чи­шће­ни текст За­ко­на о пен­зиј­ском и ин­ва­лид­ском оси­гу­ра­њу ("Сл. гла­сник РС", бр. 34/2003, ... и 73/2018), са бол­ди­ра­ним нај­но­ви­јим за­кон­ским про­ме­на­ма (Б6 - џеп­но из­да­ње, 130 стра­на).

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga:

Vesti

05. Oktobar 2018.

НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Н А Ј Н О В И Ј Е   И З Д А Њ Е

31. Avgust 2018.

DŽEPNI ROKOVNIK za 2019. GODINU

NAJNOVIJE IZDANJE

31. Avgust 2018.

POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK ZA 2019. GODINU

 

N A J N O V I J E  I Z D A NJ E

 

30. Mart 2018.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

NAJNOVIJE IZDANJE

Arhiva ...