PRESTANAK RADNOG ODNOSA

21. Jul 2018.


548. PRE­STA­NAK RAD­NOG OD­NO­SA (u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa) SA OBRA­SCI­MA I AK­TU­EL­NOM SUD­SKOM PRAK­SOM-pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ra­do­je Br­ko­vić, Prof. dr Go­ran Ob­ra­do­vić, Prof. dr Slo­bo­dan­ka Ko­va­če­vić Pe­rić (For­mat B5, 292 stra­ne, 2018.)                                                                                                               

Ce­na 1.900 din.

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:
register...

Pretraga

Pretraga:

Vesti

21. Jul 2018.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

N A J N O V I J E  I Z D A NJ E

30. Mart 2018.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

NAJNOVIJE IZDANJE

30. Mart 2018.

ZBIRKA NOVIH ZAKONA

NAJNOVIJE IZDANJE

Arhiva ...