KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

15. Januar 2018.


 

532. KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRA­ZO­VANJA I VA­SPI­TANJA ("Sl. glasnik RS" broj 88/2017) - prvo izdanje. Autori: Nataša MUJAGIĆ, dipl. pravnik i Aleksandar MARKOVIĆ, dipl. pravnik (Format B5, 264 strane, decembar 2017).             

                                                                                                             Cena  je 2.000 din.

Pre­po­ru­ču­je­mo vam na­še NAJ­NO­VI­JE IZ­DA­NJE Komentar Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, či­ji su auto­ri eminentni stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Autori su na jedan si­ste­ma­ti­čan i ve­o­ma temeljan na­čin ob­ra­dili sva zna­čaj­na pi­ta­nja koja reguliše predmetni zakon, kroz stručne komentare svih 210 članova Zakona, sa posebnim akcentom na nove i inovirane odredbe u novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u odnosu na prethodno važeći zakon iz 2009. godine.

Obzirom da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pred­sta­vlja krov­ni za­kon za sve ni­voe pre­du­ni­ve­rzi­tet­skog obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, zapažamo da je ovaj novi zakon une­ko­li­ko "ras­te­re­ćen" ta­ko što su su­vi­šne od­red­be bri­sa­ne i une­te su u po­seb­ne za­ko­ne ko­ji­ma je ure­đe­no pred­škol­sko, osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje i vas­pi­ta­nje i obra­zo­va­nje od­ra­slih, koji su takođe inovirani u novembru ove godine.

Novi Zakon je donet sa ciljem da se koncepcija razvoja celokupnog sistema obrazovanja prilagodi vremenu i uslovima u kojima se može odvijati ovaj proces u Republici Srbiji. Pri tom su zadržane tendencije koje su iskazane i u predhodno važećem zakonu, a koje su usmerene prema opštem razvoju, unapređivanju i transformaciji obrazovanja i vaspitanja u skladu sa potrebama društva, uz poštovanje tradicionalnih vrednosti našeg obrazovnog i vaspitnog sistema, a uvažavajući potrebu za usaglašavanjem i prihvatanjem tendencija razvoja evropskog sistema školstva i školstva razvijenih zemalja.

Novi Za­kon o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 88 od 29.09.2017, a pri­me­nju­ju se od 7. ok­to­bra 2017. go­di­ne.