16. Aktuelna sudska praksa

  

515. NA­KNA­DA ŠTE­TE KROZ SUD­SKU PRAK­SU - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 232 stra­ne, 2016.)

Ce­na 950 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. IZ­VOD IZ ZA­KO­NA O OBLI­GA­CI­O­NIM OD­NO­SI­MA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93) - od­red­be čla­na 154 do 209., ko­je se od­no­se NA PRO­U­ZRO­KO­VA­NJE ŠTE­TE (Op­šta na­če­la; Od­go­vor­nost po osno­vu kri­vi­ce; Od­go­vor­nost za dru­gog; Od­go­vor­nost pred­u­ze­ća i dru­gih prav­nih li­ca pre­ma tre­ćem; Od­go­vor­nost za šte­tu od opa­sne stva­ri ili opa­sne de­lat­no­sti; Od­go­vor­nost u slu­ča­ju ude­sa iza­zva­nog mo­tor­nim vo­zi­li­ma u po­kre­tu; Od­go­vor­nost pro­iz­vo­đa­ča stva­ri sa ne­do­stat­kom; Po­seb­ni slu­ča­je­vi od­go­vor­no­sti; Na­kna­da ma­te­ri­jal­ne šte­te; Na­kna­da ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te; Od­go­vor­nost vi­še li­ca za istu šte­tu i Pra­vo ošte­će­ni­ka po­sle za­sta­re­lo­sti pra­va da zah­te­va na­kna­du), i 2. AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je na­sta­la u pe­ri­o­du od 2000. do 2016. go­di­ne, prak­sa ka­ko osnov­nih i okru­žnih su­do­va i Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, ta­ko i naj­no­vi­ja prak­sa Vi­ših i Ape­la­ci­o­nih su­do­va i Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da. Prak­sa je pri­re­đe­na ta­ko da je is­pod sva­kog čla­na na­ve­de­na sud­ska od­lu­ka ko­ja bli­že ob­ja­šnja­va taj član, a uko­li­ko za je­dan član ima vi­še pre­su­da one su hro­no­lo­ški slo­že­ne, od­no­sno pr­vo je da­ta naj­no­vi­ja prak­sa a on­da sle­de pre­su­de iz ra­ni­jih go­di­na.

 

176. AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA IZ OBLI­GA­CI­O­NOG PRA­VA. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 752 stra­ne, 2006).

Iz­da­nje iz­da­je­mo kao knji­gu i na CD-u.                                                                 

Ce­na (za obe ver­zi­je) 2.000 din.


237. ZA­STA­RE­LOST KROZ SUD­SKU PRAK­SU - pr­vo iz­da­nje.Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 156 stra­na, 2006.)                                                           

                                                                                                                Ce­na 700 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: iz­vod iz Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma, od­red­be čl. 360 - 393. ko­je se od­no­se na ZA­STA­RE­LOST (op­šte od­red­be, vre­me po­treb­no za za­sta­re­lost, za­stoj za­sta­re­va­nja i pre­kid za­sta­re­va­nja) i sud­sku prak­su uz od­go­va­ra­ju­ći član Za­ko­na.

 

169. NA­SLED­NO PRA­VO (Za­kon o na­sle­đi­va­nju, sud­ska prak­sa, obra­sci i re­gi­star poj­mo­va) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Ja­smi­na RO­SKIĆ, dipl. prav­nik - sa­mo­stal­ni sa­vet­nik u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja (For­mat B5, 232 stra­ne, 2007.)

Ce­na 1.100 din.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ