12. Krivično materijalno i krivično procesno pravo

 

542. ZA­KO­N O OR­GA­NI­ZA­CI­JI I NAD­LE­ŽNO­STI DR­ŽAV­NIH OR­GA­NA U SU­ZBI­JA­NJU OR­GA­NI­ZO­VA­NOG KRI­MI­NA­LA, TE­RO­RI­ZMA I KO­RUP­CI­JE sa prilogom - prvo izdanje. Priredila: Gordana STANOJČIĆ (Format A5, 60 strana, mart 2018.)

Cena 400 din.

NOVI Za­kon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije objavljen je u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 94 od 24.11.2016.godine, a počeo je da se primenjuje 1.marta 2018. godine.  

Povodom početka primene novog Zakona od 1. marta 2018. godine pri višim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu formirana su posebna sudska odeljenja za suzbijanje korupcije, procesuiranje koruptivnih i finansijskih krivičnih dela, odnosno njihovo postupanje se najpre odnosi na krivične postupke za nova krivična dela protiv privrede, kao što su: prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom i drugim krivičnim delima, propisanim najnovijim izmenama Krivičnog zakonika od 24. novembra 2016.godine, i koja se takođe primenjuju od 1. marta 2018. godine.

Takođe, nadležnost ovih Posebnih sudskih odeljenja obuhvata ikrivična dela koja su taksativno određena Zakonom poput krivičnih dela protiv službene dužnosti, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

Treba istaći i to da novi Zakon po prvi put u skladu sa evropskom praksom, predviđa, preko službenika za vezu, unapređeni sistem neposredne saradnje represivnih organa sa drugim državnim organima.

U skladu sa prednjim navodima priredili smo NOVO izdanje koje sadrži:

1. UVODNE napomene;

2. INTEGRALNI TEKST Za­kona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala,
          terorizma i korupcije;

3. IZVOD iz Krivičnog zakonika - pre­gled svih kri­vič­nih de­la na ko­ji se pred­met­ni za­kon pri­me­nju­je, ažuriranim sa
          najnovijim izmenama.

 

519. KRI­VIČ­NI ZA­KO­NIK sa re­gi­strom poj­mo­va i prilogom ("Sl. gla­snik RS", br. 85/05, 88/05-is­prav­ka, 107/05-is­prav­ka, 72/09, 111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94 od 24.11.2016.)- šesto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 368 stra­na, decembar 2016.)

 Ce­na 1.800 din.

U skla­du sa naj­no­vi­jim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Kri­vič­nog za­ko­ni­ka ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 94 od 24.11.2016. go­di­ne, pri­re­di­li smo NO­VO IZ­DA­NJE sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. POT­PU­NI TEKST KRI­VIČ­NOG ZA­KO­NI­KA sa svim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 85/05, 88/05-is­prav­ka, 107/05-is­prav­ka, 72/09, 111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016). Kri­vič­ni za­ko­nik je po­čeo da se pri­me­nju­je 1. ja­nu­a­ra 2006. go­di­ne i do sa­da je "pre­tr­peo" OSAM IZ­ME­NA I DO­PU­NA. U skla­du sa na­pred na­ve­de­nim broj­nim pro­me­na­ma osnov­nog tek­sta Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i od­red­ba­ma čla­na 5. st. 1. i 2. istog za­ko­ni­ka ("Na uči­ni­o­ca kri­vič­nog de­la pri­me­nju­je se za­kon ko­ji je va­žio u vre­me iz­vr­še­nja kri­vič­nog de­la" i "Ako je po­sle iz­vr­še­nja kri­vič­nog de­la iz­me­njen za­kon, jed­nom ili vi­še pu­ta, pri­me­ni­će se za­kon ko­ji je naj­bla­ži za uči­ni­o­ca"), iz­me­ne i do­pu­ne svih čla­no­va Za­ko­ni­ka pri­re­đe­ne su ta­ko da je SVA­KA PRO­ME­NA od­go­va­ra­ju­ćeg čla­na Za­ko­ni­ka da­ta u pot­pu­nom tek­stu sa na­po­me­nom vre­men­skog va­že­nja istog i sa na­vo­đe­njem Slu­žbe­nog gla­sni­ka u ko­me je ob­ja­vlje­na pro­me­na tog čla­na.

2. RE­GI­STAR POJ­MO­VA Kri­vič­nog za­ko­ni­ka - de­ta­ljan i ažu­ri­ran sa naj­no­vi­jim iz­me­na­ma.

3. ZA­KON o od­u­zi­ma­nju imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la ("Sl. gla­snik RS" br. 32/2013 i 94/2016), sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma.

  

521. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O SPREČAVANJU NASILJA U PORO­DICI - prvo iz­da­nje. Autor: Ra­di­ša RO­SKIĆ, advo­kat (For­mat A5, 2016.)

Ce­na 900 din.

NO­VI ZA­KON o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku", broj 94 od 24.11.2016.go­di­ne i po­či­nje da se pri­me­nju­je od 1. ju­na 2017. go­di­ne.

Cilj ovog za­ko­na je da na op­šti i je­din­stven na­čin ure­di or­ga­ni­za­ci­ju i po­stu­pa­nje dr­žav­nih or­ga­na i usta­no­va i ti­me omo­gu­ći de­lo­tvor­no spre­ča­va­nje na­si­lja u po­ro­di­ci i br­žu, bla­go­vre­me­nu i de­lo­tvor­nu za­šti­tu i po­dr­šku žr­tva­ma na­si­lja u po­ro­di­ci.

OVO NO­VO IZ­DA­NJE SA­DR­ŽI: IN­TE­GRAL­NI TEKST ZA­KO­NA o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci ("Sl. gla­snik", broj 94/2016), SA KO­MEN­TA­RI­MA od­re­da­ba istog i ODA­BRA­NU SUD­SKU PRAK­SU na­sta­lu u ra­du su­do­va pri re­ša­va­nju pred­me­ta za iz­vr­še­no kri­vič­no de­lo Na­si­lje u po­ro­di­ci (pri­me­nom od­re­da­ba Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i Po­ro­dič­nog za­ko­na). Kao PRI­LOG je dat Za­kon o po­tvr­đi­va­nju Kon­ven­ci­je Sa­ve­ta Evro­pe o spre­ča­va­nju i bor­bi pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma i na­si­lja u po­ro­di­ci ("Sl. gla­snik RS - Me­đu­na­rod­ni ugo­vo­ri", broj 12/2013)

 

520. KO­MEN­TAR KRI­VIČNOG ZA­KO­NI­KA sa sudskom praksom, Re­gi­strom poj­mo­va i Tabelarim prikazom svih krivičnih dela - treće iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autori: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ i Gordana STANOJČIĆ (For­mat B5, preko 700 stra­na, decembar 2016.)                                           

Ce­na 3.200 din. 

OVO NO­VO IZ­DA­NJE SA­DR­ŽI:

1. KO­MEN­TAR KRI­VIČ­NOG ZA­KO­NI­KA - SA SVIM IZ­ME­NA­MA I DO­PU­NA­MA ("Slu­žbe­ni gla­snik", br. br. 85/05, 88/05-is­prav­ka, 107/05-is­prav­ka, 72/09, 111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94 od 24.11.2016.);

2. SUD­SKU PRAK­SU uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na;

3. RE­GI­STAR POJ­MO­VA (do­pu­njen i iz­me­njen u skla­du sa naj­no­vi­jim pro­me­na­ma za­ko­ni­ka);

4. TA­BE­LAR­NI - AZBUČ­NI PRI­KAZ SVIH KRI­VIČ­NIH DE­LA. Ta­be­lar­ni pri­kaz sa­dr­ži: vr­stu kri­vič­nog de­la, vr­stu i vi­si­nu ka­zne i član za­ko­ni­ka ko­jim je to de­lo pro­pi­sa­no. S ob­zi­rom da je po­sled­njim iz­me­na­ma Za­ko­na pred­vi­đe­na od­lo­že­na pri­me­na za od­re­đe­na kri­vič­na de­la, ta­be­lar­ni pri­kaz sa­dr­ži SVA KRI­VIČ­NA DE­LA uz na­po­me­nu da li se ista pri­me­nju­ju do 1. ju­na ili od 1. ju­na 2017, od­no­sno do 1. mar­ta ili od 1. mar­ta 2018. go­di­ne.

  

229. KO­MEN­TAR ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČNOM PO­STUP­KU ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) - treće iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ra­di­ša RO­SKIĆ, advo­kat (For­mat B5, 464 stra­ne, 2014.)

                                                                                 Ce­na 2.100 din.

Ovo NO­VO iz­da­nje sa­dr­ži: ZA­KO­NIK o kri­vičnom po­stup­ku sa svim izzmenama ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­ni­ka, SUD­SKU PRAK­SU, RE­GI­STAR POJ­MO­VA i OBRA­SCE za prak­tičnu pri­me­nu za­ko­ni­ka.

  

228. ZA­KO­NIK O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU - potpuni tekst zakonika sa boldiranim najnovijim izmenama zakonika iz broja 55 od 23. maja 2014. godine ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) sa Re­gi­strom poj­mo­va - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.  Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 312 stra­na, 2014.)

Ce­na 1.300 din.

   

440. PRI­RUČ­NIK ZA PRI­ME­NU NO­VOG ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Auto­ri: Vla­di­mir VU­ČI­NIĆ, Mast. prav. i Mr Alek­san­dar TRE­ŠNJEV, su­di­je Po­seb­nog ode­lje­nja (za OK) (For­mat B5, 400 stra­na, 2014.)

Ce­na 1.600 din.

Dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje sa­sto­ji se iz če­ti­ri de­la. Pr­vi deo pred­sta­vlja pot­pun tekst Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku sa naj­no­vi­jim iz­me­na­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55 od 23.05.2014.), i usa­gla­še­ni Re­gi­star poj­mo­va. Dru­gi deo či­ne prav­na shva­ta­nja ko­ja su, po­vo­dom pri­me­ne Za­ko­ni­ka, za­u­ze­ta u po­seb­nom ode­lje­nju (za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal) i ode­lje­nju za rat­ne zlo­či­ne. Tre­ći deo-sta­vo­vi sud­ske prak­se-u od­no­su na pr­vo iz­da­nje obo­ga­će­no je sud­skom prak­som ko­ja se u me­đu­vre­me­nu for­mi­ra­la.Ta­ko­đe, obra­sci ko­ji se naj­če­šće ko­ri­ste u pri­me­ni Za­ko­ni­ka (Če­tvr­ti deo) su do­pu­nje­ni no­vim obra­sci­ma.

  

470. ZBIR­KA OBRA­ZA­CA ZA PRAK­TIČ­NU PRI­ME­NU ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 432 stra­na, 2014.) Uz iz­da­nje se do­bi­ja i CD sa svim pri­me­ri­ma obra­za­ca.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.300 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži ZBIR­KU OBRA­ZA­CA za prak­tič­nu pri­me­nu ZKP-a, 100 ogled­nih PRI­ME­RA OBRA­ZA­CA (re­še­nja, zah­te­va, pred­lo­ga, mol­bi, na­red­bi, za­pi­sni­ka, žal­bi, op­tu­žni­ca, od­go­vo­ra na op­tu­žni­cu, is­prav­ki pre­su­de, spo­ra­zu­ma, slu­žbe­nih be­le­ški...). Uz sva­ki obra­zac opre­de­ljen je član Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku na osno­vu ko­ga je isti pri­re­đen.

U dru­gom de­lu knji­ge dat je pot­pu­ni tekst Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55 od 23.05.2014.) sa de­talj­nim Re­gi­strom poj­mo­va.

 

249. ZBIR­KA KRI­VIČ­NO - PRO­CE­SNIH PRO­PI­SA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 488 stra­na, 2013.)

Iz­da­nje iz­da­je­mo kao knji­gu i na CD-u.

DO­DA­TAK: Pre­gled svih iz­me­nje­nih čla­no­va Zakonika o krivičnom postupku ob­ja­vlje­nih u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 55 od 23.05.2014.

Ce­na knjige sa CD-om je 1.600 din.

Izdanje sa­dr­ži potpune tekstove kri­vič­no-pro­ce­snih pro­pi­sa: 1. NO­VI ZA­KO­NIK o kri­vič­nom po­stup­ku ("Sl. gla­snik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/2013 i 45/2013.); 2. ZA­KON o pro­gra­mu za­šti­te uče­sni­ka u kri­vič­nom po­stup­ku; 3. ZA­KON o or­ga­ni­za­ci­ji i nad­le­žno­sti dr­žav­nih or­ga­na u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je i dru­gih po­seb­no te­ških kri­vič­nih de­la; 4. ZA­KON o or­ga­ni­za­ci­ji i nad­le­žno­sti dr­žav­nih or­ga­na u po­stup­ku za rat­ne zlo­či­ne, 5. ZA­KON o or­ga­ni­za­ci­ji i nad­le­žno­sti dr­žav­nih or­ga­na za bor­bu pro­tiv vi­so­ko­teh­no­lo­škog kri­mi­na­la.

 

481. IZ­VR­ŠE­NJE KRI­VIČ­NIH I VAN­ZA­VOD­SKIH SANK­CI­JA I ME­RA - dru­go do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la:Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 360 stra­na, 2015.)  

Uz iz­da­nje se do­bi­ja i CD ko­ji sa­dr­ži: Pot­pu­ni tekst Kri­vič­nog za­ko­ni­ka sa svim iz­me­na­ma, i uz­ sva­ku pro­me­nu od­go­va­ra­ju­ćeg čla­na Za­ko­ni­ka je da­ta na­po­me­na vre­men­skog va­že­nja istog, sa na­vo­đe­njem Slu­žbe­nog gla­sni­ka u ko­me je ob­ja­vlje­na pro­me­na tog čla­na.                                 

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.600 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. ZA­KON o iz­vr­še­nju kri­vič­nih sank­ci­ja ("Sl. gla­snik RS", br. 55/2014) sa svim pod­za­kon­skim ak­ti­ma za spro­vo­đe­nje za­ko­na i Re­gi­strom poj­mo­va, 2. ZA­KON o iz­vr­še­nju van­za­vod­skih sank­ci­ja i me­ra ("Sl. gla­snik RS", br. 55/2014)  i 3. ZA­KON o iz­vr­še­nju ka­zne za­tvo­ra za kri­vič­na de­la or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2009 i 101/2010 - pot­pu­ni tekst)

DO­DA­TAK: sa­dr­ži no­ve Pra­vil­ni­ke za spro­vo­đe­nje Za­ko­na o iz­vr­še­nju kri­vič­nih sank­ci­ja ko­ji su ob­ja­vlje­ni na­kon iz­la­ska knji­ge iz štam­pe.

  

482. OR­GA­NI­ZO­VA­NI KRI­MI­NA­LI­TET, KO­RUP­CI­JA I DRU­GA PO­SEB­NO TE­ŠKA KRI­VIČ­NA DE­LA - DO­KA­ZI­VA­NJE - pr­vo iz­da­nje. Autor: Vla­di­mir VU­ČI­NIĆ, Mast. prav., su­di­ja Po­seb­nog ode­lje­nja za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, ko­rup­ci­ju i dru­ga po­seb­no te­ška kri­vič­na de­la (For­mat B5, 136 stra­na, maj 2015.)         

Ce­na 1.000 din.

  

388. KRI­VIČ­NA OD­GO­VOR­NOST PRAV­NIH LI­CA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­li: Dr Mi­tja DE­I­SIN­GER i Prof. dr Mi­ro­slav VR­HOV­ŠEK (For­mat B5, 240 stra­na, 2010.)                      

Ce­na 1.000 din.

  

361. KRI­VIČ­NA DE­LA KRA­ĐE - u te­o­ri­ji i prak­si - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Sr­đan ALEK­SIĆ, advo­kat (For­mat A5, 168 stra­na, 2009.)                                                                             

Ce­na 800 din. 

  

334. UBI­STVO I BRA­NI­LAC - dru­go do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ. Re­cen­zent: advo­kat Sa­va V. An­đel­ko­vić (For­mat A5, 220 stra­na, 2007.)                         

Ce­na 900 din.

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ