9. Porodično i nasledno pravo

   

192. KO­MEN­TAR  PO­RO­DIČ­NOG  ZA­KO­NA  -  pr­vo  iz­da­nje. Autor: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ i Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 496 stra­na, 2013.)

Ce­na 1.900 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: KO­MEN­TAR Po­ro­dič­nog za­ko­na ("Sl. gla­snik RS", br. 18/2005 i 72/2011- dr. za­kon) sa BO­GA­TOM SUD­SKOM PRAK­SOM (na­sta­lom u pe­ri­o­du od 2005 do 2012. i si­ste­ma­ti­zo­va­nom uz od­go­va­ra­ju­ći član Za­ko­na), OBRA­SCE za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na, de­ta­ljan RE­GI­STAR poj­mo­va i sle­de­će PRI­LO­GE: Za­kon o ma­tič­nim knji­ga­ma, Za­kon o po­sre­do­va­nju - me­di­ja­ci­ji, Iz­vo­de iz Za­ko­na o van­par­nič­nom i par­nič­nom po­stup­ku i Za­ko­na o iz­vr­še­nju i obez­be­đe­nju i sva pod­za­kon­ska ak­ta za spro­vo­đe­nje Po­ro­dič­nog za­ko­na.

DODATAK: Pregled izmenjenih članova Porodičnog zakona sa komentarom istih, usklađen sa poslednjim izmenama ovog Zakona koje su objavljene u "Sl. gla­sniku RS", br. 6 od 22.01.2015. godine.

  

193. PO­RO­DIČ­NI ZA­KON KROZ SUD­SKU PRAK­SU - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 408 stra­na, 2013.)

Ce­na 1.200 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: Pot­pu­ni tekst PO­RO­DIČ­NOG ZA­KO­NA, AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja pra­ti od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, MO­DE­LE OBRA­ZA­CA za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (27 mo­de­la pred­lo­ga, ugo­vo­ra, spo­ra­zu­ma, tu­žbi...) i RE­GI­STAR poj­mo­va za­ko­na.

   

477. PO­RO­DIČ­NO I NA­SLED­NO PRA­VO sa Re­gi­stri­ma poj­mo­va - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 204 stra­ne, 2015.)                                                     

Ce­na 1.200 din.

Ovo ­i­zda­nje sa­dr­ži: 1. POT­PU­NI TEKST PO­RO­DIČ­NOG ZA­KO­NA  ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 18 od 24.02.2005, 72 od 28.09.2011 - dr. za­kon i 6 od 22.01.2015.) sa bo­ldi­ra­nim pro­me­na­ma za­ko­na ob­ja­vlje­nim u "Sl. gla­sni­ku RS" br. 6/2015 i de­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va; 2. POT­PU­NI TEKST ZA­KO­NA O NA­SLE­ĐI­VA­NJU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 46 od 4.11.1995, 101 od 17.10.2003 - USRS i 6 od 22.01.2015.) sa bo­di­ra­nim pro­me­na­ma za­ko­na ob­ja­vlje­nim u "Sl. gla­sni­ku RS" br. 6/2015  i de­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va.

Isto­vre­me­no je, ra­di prak­tič­no­sti, u sa­dr­ža­ju knji­ge uz sva­ki in­sti­tut, oba za­ko­na, na­ve­de­no ko­jim čla­no­vi­ma za­ko­na je isti re­gu­li­san.

  

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ