4. Obligaciono pravo

     

523. ZA­KON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA sa sudskom praksom i registrom pojmova - drugo dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 536 stra­na, 2017.)                            

Ce­na knjige sa CD-om je 2.600 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.300 din.

Ova NO­VA KNJIGA sa­dr­ži: 1. De­ta­ljan sa­dr­žaj Za­ko­na sa opre­de­lje­njem sva­kog čla­na uz od­go­va­ra­ju­ći in­sti­tut za­ko­na, 2. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma ("Sl.list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - USJ, 57/1989, "Sl.list SRJ", broj 31/1993), 3. Ak­tu­el­nu sud­sku prak­su ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na uz od­go­va­ra­ju­ći član pred­met­nog Za­ko­na i 4. Re­gi­star poj­mo­va.

Obim­nost sa­mog za­ko­na (1109 čla­no­va) i pri­me­na istog pre­ko 38 go­di­na, do­pri­ne­li su da se pri­ku­pi bo­ga­ta prak­sa iz ove obla­sti i pri­re­di ovo iz­da­nje ko­je na iz­u­zet­no prak­ti­čan na­čin olak­ša­va pri­me­nu Za­ko­nao obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma u prak­si.

Uz ovo iz­da­nje sva­ki ku­pac do­bi­ja i CDko­ji sa­dr­ži go­to­ve mo­de­le ugo­vo­ra (94 mo­de­la), ko­ji se mo­gu br­zo i la­ko pri­la­go­di­ti kon­kret­nim po­tre­ba­ma.

 

491. ZA­STA­RE­LOST PO­TRA­ŽI­VA­NJA I JEM­STVO (pre­ma za­kon­skim od­red­ba­ma i sud­skoj prak­si) - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat A5, 136 stra­na, 2015.)                                                

     Ce­na knjige je 900 din.

Cena knjige za pretplatnike je 450 din.

PRVI DEO knjige je posvećen zastarelosti potraživanja i taj pravni institut je obrađen kroz sledeće četiri tematske celine: 1. Op­šta pra­vi­la za­sta­re­lo­sti, 2. Vre­me po­treb­no za za­sta­re­lost, 3. Za­stoj za­sta­re­va­nja i 4. Pre­kid za­sta­re­va­nja. Za­sta­re­lost je po­sle­di­ca prav­nog dej­stva pro­te­ka vre­me­na na od­re­đe­ne ne­do­zvo­lje­ne rad­nje, na ovla­šće­nja or­ga­na ili na od­re­đe­na su­bjek­tiv­na pra­va. Za­sta­re­lost kao prav­ni in­sti­tut po­ja­vlju­je se u kri­vič­nom, uprav­nom, pre­kr­šaj­no ka­zne­nom, gra­đan­skom pra­vu, so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju i sl.

DRU­GI DEO knji­ge sa­dr­ži sve o jem­stvu si­ste­ma­ti­zo­va­no u 24 te­mat­ske ce­li­ne (od uvod­nih na­po­me­na, pred­me­ta jem­stva, vr­sta jem­stva, mo­guć­no­sti oslo­ba­đa­nja jem­stva, pra­va jem­ca da zah­te­va na­pla­tu od du­žni­ka, pra­va na vra­ća­nje is­pla­će­nog, ...)

 

403. OBLI­GA­CI­O­NO PRA­VO - PO­SEB­NI DEO - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Ili­ja ZIN­DO­VIĆ. Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ne­nad Đur­đe­vić i Prof. dr Sne­ža­na Mi­la­di­no­vić (For­mat B5, 208 stra­na, 2010.)                                

Cena knjige je 300 din.
Cena knjige za pretplatnike je 150 din.

  

405. ME­TO­DO­LO­GI­JA NA­UČ­NO IS­TRA­ŽI­VAČ­KOG RA­DA - s po­seb­nim osvr­tom na pra­vo i eko­no­mi­ju - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Dr Mi­lo­rad D. ZA­KIĆ i dr Ili­ja ZIN­DO­VIĆ (For­mat B5, 200 stra­na, 2010.)

Ce­na knjige je 300 din.

Cena knjige za pretplatnike je 150 din.

  

390. UGO­VOR O PO­KLO­NU - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ,re­cen­zent: Prof. dr Zlat­ko Ste­fa­no­vić (For­mat B5, 420 stra­na, 2010.)

Ce­na knjige je 1.800 din.

Cena knjige za pretplatnike je 900 din.

Knji­ga sa­dr­ži SE­DAM GLA­VA sle­de­će sa­dr­ži­ne: Gla­va pr­va - Po­jam, ka­rak­te­ri­sti­ke i zna­čaj ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va dru­ga - Ele­men­ti ugo­vo­ra o po­klo­nuGla­va tre­ća - Dej­stvo ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va če­tvr­ta - Vr­ste ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va pe­ta - Ras­ki­da­nje i opo­ziv (re­vo­ka­ci­ja) ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va še­sta - Sud­ska prak­sa, Gla­va sed­ma - Prav­na pra­vi­la o ugo­vo­ru o po­klo­nu.

Pro­u­ča­va­nje ugo­vo­ra o po­klo­nu ne bi bi­lo pot­pu­no bez pro­u­ča­va­nja sud­ske prak­se ko­ja se od­no­si na ovu ma­te­ri­ju. Zbog to­ga smo u ovom ra­du ko­ri­sti­li od­lu­ke op­štin­skih (sa­da osnov­nih), okru­žnih (sa­da vi­ših) i vr­hov­nih su­do­va, ko­je osli­ka­va­ju su­šti­nu ugo­vo­ra o po­klo­nu. Na­ve­de­ne su one sud­ske od­lu­ke ko­je smo sma­tra­li zna­čaj­nim za ce­lo­vi­to sa­gle­da­va­nje ugo­vo­ra o po­klo­nu. Na ovaj na­čin smo sud­sku prak­su ko­ja se od­no­si na ugo­vor o po­klo­nu uči­ni­li pre­gled­nom i la­ko do­stup­nom sva­kom ko­ri­sni­ku ove knji­ge.

   

12. UZAN­SE - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Ve­li­mir MA­TIĆ (For­mat B5, 200 stra­na, 2003.)               

Ce­na knjige je 840 din.

Cena knjige za pretplatnike je 420 din.

U knji­zi su da­te sledeće uzanse: Op­šte uzan­se za pro­met ro­bom, Po­seb­ne uzan­se: o pro­me­tu ro­be na ma­lo, o gra­đe­nju, za pro­met blo­ko­va i plo­ča od ka­me­na-mer­me­ra i gra­ni­ta, knji­ga, za tr­go­vi­nu: krom­pi­rom, pa­su­ljom, pi­rin­čom, pi­rin­ča­nom ar­pom, po­vr­ćem, ži­ta­ri­ca­ma, luč­ke uzan­se i po­seb­ne uzan­se u tu­ri­zmu.

 

 

   

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ