6. Stanovanje, ozakonjenje objekata, planiranje i izgradnja

   

545. UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A5, 152 stra­ne, jun 2018.)

Ce­na 800 din.

NOVI Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova objavljen je u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 41 od 31.05.2018. godine a stupio je na snagu 8. juna 2018. godine.

Najbitniji ciljevi novousvojenog zakona su:

1. unapređenje efikasnosti i ažurnosti vođenja javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, kroz: a) davanje adekvatne uloge javnim beležnicima; b) uvođenje informacionih tehnologija;

2. pojednostavljenje primene zakona za građane i privredu, kroz efikasniju organizaciju rada i unapređenje saradnje među državnim organima;

3. obezbeđenje efikasnije naplate javnih prihoda;

4. otklanjanje uočenih problema u primeni važećeg Zakona koji uređuje katastar.

 Zakon o državnom premeru i katastru je od 11. septembra 2009. godine bio jedini zakon koji je uređivao stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer i katastar. Međutim, sam zakon je "pretrpeo" brojne promene a stu­pa­njem na sna­gu novih zakona (Za­ko­na o upi­su u ka­ta­star ne­po­kret­no­sti i vo­do­va, Za­ko­na o na­ci­o­nal­noj in­fra­struk­tu­ri ge­o­pro­stor­nih po­da­ta­ka, kao i Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o re­pu­blič­kim ad­mi­ni­stra­tiv­nim tak­sa­ma), pre­sta­le su da va­že broj­ne od­red­be Za­ko­na o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru.

Novim Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, ure­đu­je se us­po­sta­vlja­nje i odr­ža­va­nje na­ci­o­nal­ne in­fra­struk­tu­re ge­o­pro­stor­nih po­da­ta­ka u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, a isti se primenjuje od14. aprila 2018. godine.

 

Imajući u vidu prednje navode priredili smo OVO NOVO izdanje

koje sadrži sve zakone koji regulišu i na nov način uređuju

postupak upisa i vođenje katastra nepokretnosti i vodova, i to:

 

1. Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. gla­sni­k RS", broj 41/2018)

2. Zakon o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 (US), 96/2015, 47/2017 (Autentično tumačenje), 113/2017 (dr. zakon), 27/2018 (dr. zakon) i 41 od 31.05.2018.)

3. Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

 

522. KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA - prvo izdanje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ (For­mat B5, 328 stra­na, 2017.) 

Ce­na 2.000 din.

Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ob­ja­vljen je u "Sl. gla­sni­ku RS" broj 104 od 23.12.2016 go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 31.12.2016 go­di­ne. No­vi za­kon je ob­je­di­nio u je­dan za­kon oblast upra­vlja­nja, ko­ri­šće­nja i odr­ža­va­nja zgra­da, oblast sta­no­va­nja, po­stup­ke ise­lje­nja i pre­se­lje­nja i oblast so­ci­jal­nog sta­no­va­nja.

Uskla­du sa no­vim za­ko­nom pri­re­đe­no je NO­VO IZ­DA­NJE sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STA­NO­VA­NJU I ODR­ŽA­VA­NJU ZGRA­DA ("Sl. gla­snik RS", br.104 od 23. 12.2016. go­di­ne) - uz sva­ki član Za­ko­na dat je od­go­va­ra­ju­ći ko­men­tar, a uz od­re­đe­ne čla­no­ve sud­ska prak­sa usta­no­vlje­na po do sa­da va­že­ćim za­ko­ni­ma, ali ko­ja se mo­že pri­me­ni­ti i u spor­nim slu­ča­je­vi­ma ko­ji mo­gu na­sta­ti po ovom no­vom za­ko­nu.

2. RE­GI­STAR poj­mo­va.

3. IZ­VOD IZ ZA­KO­NA o sta­no­va­nju (čl. 16. do 28, čl. 34. do 38, čl. 45a i 45b, kao i od­red­be čla­na 32.) sa od­go­va­ra­ju­ćom sud­skom prak­som.

4. MO­DE­LI (OBRA­SCI) ZA PRI­ME­NU Za­ko­na o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da (Mo­de­li o upra­vlja­nju zgra­da­ma i odr­ža­va­nju zgra­da i Mo­de­li o ko­ri­šće­nju sta­no­va i stam­be­noj po­dr­šci: 8 Od­lu­ka, 8 Ugo­vo­ra, 3 Pred­lo­ga i 1 Pro­gram).

5. ZA­KON o pri­ja­vlji­va­nju i evi­den­ti­ra­nju za­ku­pa­ca na neo­d­re­đe­no vre­me u sta­no­vi­ma u svo­ji­ni gra­đa­na, za­du­žbi­na i fon­da­ci­ja ("Sl. gla­snik RS", br. 96/2015.

6. ZA­KON o osno­va­ma svo­jin­sko-prav­nih od­no­sa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Sl. list SRJ", broj 29/96. i "Sl. gla­snik RS", broj 115/05 - dr. za­kon)

 

529. ZA­KON O STA­NO­VA­NJU I ODR­ŽA­VA­NJU ZGRA­DA sa POD­ZA­KON­SKIM AK­TI­MA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 180 stra­na, ok­to­bar 2017.)                                             

Ce­na 1.000 din.

 Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ob­ja­vljen je u "Službenom gla­sni­ku RS" broj 104 od 23.12.2016. go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 31.12.2016. go­di­ne. 

Me­đu­tim, pu­na pri­me­naovog Za­ko­na po­če­la je sa do­no­še­njem pod­za­kon­skih aka­ta. Nad­le­žni or­ga­ni su, u skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 136. ovog za­ko­na, u pro­pi­sa­nom ro­ku od šest me­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na, do­ne­li pra­vil­ni­ke i od­lu­ke ko­ji­ma se bli­že ure­đu­ju od­red­be Za­ko­na o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da i na taj na­čin obez­be­di­li ka­ko prav­nim li­ci­ma ta­ko i gra­đa­ni­ma da po­stu­pa­ju po nji­ma.

U skla­du sa pred­njim na­vo­di­ma pri­re­đe­no je NO­VO IZ­DA­NJE sle­de­će sa­dr­ži­ne: ZA­KON o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da; IZ­VOD IZ ZA­KO­NA o sta­no­va­nju (od­red­be do sa­da va­že­ćeg za­ko­na ko­je osta­ju da va­že), RE­GI­STAR poj­mo­va i SVA POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje ovog za­ko­na.

   

492. OZA­KO­NJE­NJE OBJE­KA­TA (Za­kon o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta sa STRUČ­NIM PRI­KA­ZOM) i ZA­KON o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru (sa naj­no­vi­jim iz­me­na­ma - na CD-u) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ (For­mat A5, 184 stra­ne, de­cem­bar 2015.)   

DO­DA­TAK: CD ko­ji sa­dr­ži pot­pu­ni tekst Za­ko­na o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.300 din.

ZA­KON o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta ob­ja­vljen je u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 96 od 26.11.2015. i po­čeo je da se pri­me­nju­je od 27. no­vem­bra 2015. go­di­ne.

 Za raz­li­ku od pred­hod­nih za­ko­na, ovaj Za­kon je da­le­ko is­pred ra­ni­jih re­še­nja, jer je dr­ža­va le­ga­li­za­ci­ju po­sta­vi­la kao pi­ta­nje od jav­nog in­te­re­sa i sa­mim tim pi­ta­nje na­kna­de za ure­đe­nje ze­mlji­šta po­sta­lo je ire­le­vant­no. Na taj na­čin će se omo­gu­ći­ti jef­ti­ni­ja i jed­no­stav­ni­ja le­ga­li­za­ci­ja ne­le­gal­no iz­gra­đe­nih obje­ka­ta.

U Sr­bi­ji po­sto­ji 1,5 MI­LI­O­NA NE­LE­GAL­NIH OBJE­KA­TA, a pred­met­nim Za­ko­nom je pred­vi­đe­no da TAK­SA ZA OBJEK­TE IZ­NO­SI do 100 kva­dra­ta 5.000 di­na­ra, do 200 kva­dra­ta 15.000, do 300 kva­dra­ta 20.000 di­na­ra, a pre­ko 300 kva­dra­ta 50.000 di­na­ra.Ka­da je reč o ko­mer­ci­jal­nim objek­ti­ma, tak­sa do 500 kva­dra­ta iz­no­si­će 250.000 di­na­ra, za objek­te od 500 do 1.000 kva­dra­ta 500.000 di­na­ra, za one do 1.500 kva­dra­ta mi­lion di­na­ra, a pre­ko te kva­dra­tu­re tri mi­li­o­na di­na­ra.

Po­stup­ci za le­ga­li­za­ci­ju obje­ka­ta za­po­če­ti do da­na stu­pa­nja na sna­gu ovog Za­ko­na (27. no­vem­bar 2015.), po zah­te­vi­ma ko­ji su pod­ne­ti do 29. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne, a ko­ji ni­su okon­ča­ni do stu­pa­nja ovog Za­ko­na na sna­gu, okon­ča­će se po nje­go­vim od­red­ba­ma. Pred­met oza­ko­nje­nja će bi­ti i oni objek­ti za ko­je ni­je pod­net zah­tev za le­ga­li­za­ci­ju, a vi­dlji­vi su na sa­te­lit­skom snim­ku, ko­ji mo­ra bi­ti do­stu­pan na uvid gra­đa­ni­ma u elek­tron­skom ob­li­ku na in­ter­net stra­ni­ci Mi­ni­star­stva gra­đe­vi­nar­stva, sa­o­bra­ća­ja i in­fra­struk­tu­re.

Ru­še­nje ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nog objek­ta u smi­slu ovog Za­ko­na ne­će se iz­vr­ša­va­ti do pra­vo­sna­žno okon­ča­nog po­stup­ka oza­ko­nje­nja.

 Ovo iz­da­nje je sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. STRUČ­NI PRI­KAZ svih od­re­da­ba Za­ko­na o oza­ko­nje­nju i od­go­vo­ri na broj­na pi­ta­nja i ne­do­u­mi­ce oko nje­go­ve prak­tič­ne pri­me­ne; 2. TEKST Za­ko­na o oza­ko­nje­nju ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 96 od 26.11.2015.); 3. ZA­KON o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru koji smo ažurirali sa svim promenama zaključno sa izmenama objavljenim u "Sl. gla­sni­ku RS" broj 41 od 31.05.2018.godine a koji je priređen samo u elekronskoj formi - na CD-u.

  

471. ZA­KON O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI - pot­pu­ni tekst za­ko­na - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 200 stra­na, 2014.)                  

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.000 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži POT­PU­NI TEKST Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji sa svim iz­me­na­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 72/09, 81/09 (is­prav­ka), 64/10(US), 24/11, 121/12, 42/13 (US), 50/13 (US), 98/13 (US), 132 od 9.12.2014. i 145 od 29.12.2014.),s tim da su naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na da­te bol­di­ra­nim slo­vi­ma. Osnov­ni tekst Za­ko­na ima 223 čla­na a sa­mo ovim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma iz­me­nje­no je 167 čla­no­va od ko­jih su 25 čla­no­va pot­pu­no no­vi.

Sa­dr­ži­na CD-a: U skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 131. po­sled­njih iz­me­na Za­ko­na (svi za­po­če­ti po­stup­ci okon­ča­će se po pro­pi­si­ma po ko­ji­ma su za­po­če­ti), i či­nje­ni­com da je od do­no­še­nja osnov­nog tek­sta za­ko­na pro­te­klo pet go­di­na i da je on pre­tr­peo broj­ne pro­me­ne, pri­re­di­li smo CD na taj na­čin da je uz sva­ki član Za­ko­na ko­ji je pro­me­njen na­ve­de­no do kog da­na se pri­me­nji­vao, od­no­sno od kog da­na se pri­me­nju­ju ino­vi­ra­ne od­red­be sva­kog pro­me­nje­nog čla­na Za­ko­na. CD sa­dr­ži sve pro­me­ne Za­ko­na osim po­sled­njih iz­me­na, ko­je su da­te kroz pot­pu­ni tekst Za­ko­na u knji­zi

  

472. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI ("Sl. gla­snik RS", br. 72/09, 81/09 (is­prav­ka), 64/10(US), 24/11, 121/12, 42/13(US), 50/13(US), 98/13(US), 132/2014 i 145/2014) - če­tvr­to iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 360 stra­na, 2015.)

Do­da­tak: CD ko­ji sa­dr­ži sva pod­za­kon­ska ak­ta za pri­me­nu za­ko­na o planiranju i izgradnji.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.200 din.

    

501. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRO­ME­TU NE­PO­KRET­NO­STI i ZA­KO­NA O PO­SRE­DO­VA­NJU U PRO­ME­TU NE­PO­KRET­NO­STI - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Auto­ri: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ, advo­kat i Sla­vi­ca JA­NOJ­LIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 308 stra­na, 2015.)

Ce­na 1.600 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o pro­me­tu ne­po­kret­no­sti ("Sl. gla­snik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6 od 22.01.2015.); 2. KO­MEN­TAR Za­ko­na o po­sre­do­va­nju u pro­me­tu i za­ku­pu ne­po­kret­no­sti (sa svim pod­za­kon­skim ak­ti­ma za spro­vo­đe­nje Za­ko­na); 3. Za­kon o ove­ra­va­nju pot­pi­sa, ru­ko­pi­sa i pre­pi­sa ("Sl. gla­snik RS", br. 99/2014 i 22/2015) i 4. Za­kon o jav­nom be­le­žni­štvu ("Sl. gla­snik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. za­kon, 93/2014 - dr. za­kon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015)

DO­DA­TAK na CD-u: na­kon usva­ja­nja iz­me­na i do­pu­na Za­ko­na o po­sre­do­va­nju u pro­me­tu i za­ku­pu ne­po­kret­no­sti i Za­ko­na o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2018), pri­re­di­li smo do­da­tak ovom iz­da­nju ko­ji sa­dr­ži:

1. Za­kon o po­sre­do­va­nju u pro­me­tu i za­ku­pu ne­po­kret­no­sti ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 95/2013 i 41 od 31.05.2018.)

2. Za­kon o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2009, 18 /2010, 65/2013, 15/2015 - US, 96/2015, 47/2017 - Auten­tič­no tu­ma­če­nje, 113/2017 - dr. za­kon, 27/2018.- dr. za­kon i 41 od 31.05.2018.)

3. Pra­vil­nik o struč­nom is­pi­tu za po­sred­ni­ke u pro­me­tu i za­ku­pu ne­po­kret­no­sti ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 75/2014 i 39 od 24.04.2017.)

 

 

 

 POVRATAK NA SADRŽAJ