19. Obrazovanje i vaspitanje

  

538. MODELI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, sa propisima neophodnim za izradu ovih pravilnika (Izvod iz Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i dugim organizacijama u javnom sektoru i Zakon o zaposlenima u javnimslužbama). Priredio: Mr Željko ALBANEZE

 IZDANJE JE PRIREĐENO SAMO NA CD-U

Cena je 800 din.

    

532. KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRA­ZO­VANJA I VA­SPI­TANJA ("Sl. glasnik RS" broj 88/2017) - prvo izdanje. Autori: Nataša MUJAGIĆ, dipl. pravnik i Aleksandar MARKOVIĆ, dipl. pravnik (Format B5, 264 strane, decembar 2017).             

Cena je 2.000 dinara

Pre­po­ru­ču­je­mo vam na­še NAJ­NO­VI­JE IZ­DA­NJE Komentar Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, či­ji su auto­ri eminentni stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Autori su na jedan si­ste­ma­ti­čan i ve­o­ma temeljan na­čin ob­ra­dili sva zna­čaj­na pi­ta­nja koja reguliše predmetni zakon, kroz stručne komentare svih 210 članova Zakona, sa posebnim akcentom na nove i inovirane odredbe u novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u odnosu na prethodno važeći zakon iz 2009. godine.

Obzirom da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pred­sta­vlja krov­ni za­kon za sve ni­voe pre­du­ni­ve­rzi­tet­skog obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, zapažamo da je ovaj novi zakon une­ko­li­ko "ras­te­re­ćen" ta­ko što su su­vi­šne od­red­be bri­sa­ne i une­te su u po­seb­ne za­ko­ne ko­ji­ma je ure­đe­no pred­škol­sko, osnov­no i sred­nje obra­zo­va­nje i vas­pi­ta­nje i obra­zo­va­nje od­ra­slih, koji su takođe inovirani u novembru ove godine.

 Novi Zakon je donet sa ciljem da se koncepcija razvoja celokupnog sistema obrazovanja prilagodi vremenu i uslovima u kojima se može odvijati ovaj proces u Republici Srbiji. Pri tom su zadržane tendencije koje su iskazane i u predhodno važećem zakonu, a koje su usmerene prema opštem razvoju, unapređivanju i transformaciji obrazovanja i vaspitanja u skladu sa potrebama društva, uz poštovanje tradicionalnih vrednosti našeg obrazovnog i vaspitnog sistema, a uvažavajući potrebu za usaglašavanjem i prihvatanjem tendencija razvoja evropskog sistema školstva i školstva razvijenih zemalja.

Novi Za­kon o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 88 od 29.09.2017, a pri­me­nju­ju se od 7. ok­to­bra 2017. go­di­ne.

  

528. VO­DIČ KROZ NO­VI­NE ZA­KO­NA O OSNO­VA­MA SI­STE­MA OBRA­ZO­VA­NJA I VAS­PI­TA­NJA - pr­vo iz­da­nje. Autor: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 216 stra­na, ok­to­bar 2017).

Cena 1.500 din.

Ovo NO­VO iz­da­nje sa­dr­ži tri de­la: U pr­vom de­lu su na de­ci­dan, ja­san i prak­ti­čan na­čin na­ve­de­ne sve bit­ne no­vi­ne ko­je su sa­dr­ža­ne u NO­VOM ZA­KO­NU o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja ("Sl. gla­snik RS" broj 88/2017), u od­no­su na pret­hod­no va­že­ći Za­kon ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2009, ... i 62/2016 - OUS); Dru­gi deo sa­dr­ži in­te­gral­ni tekst NO­VOG Za­ko­na o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, i tre­ći deo - Re­gi­star poj­mo­va.

 

526. NO­VO - KNJI­GA RA­DA ZA RAD NA­STAV­NI­KA I ODE­LJENJ­SKIH STA­RE­ŠI­NA U OSNOV­NOJ I SRED­NJOJ ŠKO­LI za škol­sku 2017/2018. go­di­nu - dru­go iz­me­nje­no iz­da­nje. Pri­pre­mi­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A4, 128 stra­na, 2017.)

Ce­na 400 din.

DE­TA­LJAN SA­DR­ŽAJ KNJI­GE RA­DA: 1.Ta­be­lar­ni pre­gle­di ka­len­da­ra obra­zov­no-vas­pit­nog ra­da osnov­nih i sred­njih ško­la za škol­sku 2017/2018;2.Dnev­no-ne­delj­ni pla­ner oba­ve­za za škol­sku 2017/2018 (sa svim dr­žav­nim i ver­skim pra­zni­ci­ma i da­ni­ma sva če­ti­ri, od­no­sno tri pro­pi­sa­na škol­ska ras­pu­sta);3. Ras­po­red ča­so­va na­stav­ni­ka po ode­lje­nji­ma;4. Oce­nji­va­nje uče­ni­ka (ele­men­ti za oce­nji­va­nje: usme­na pro­ve­ra, pi­sme­na pro­ve­ra, pi­sme­ni za­da­tak, do­ma­ći za­da­tak, ak­tiv­nost na ča­su, prak­ti­čan rad i Ko­men­ta­ri na­stav­ni­ka);5. Plan kon­trol­nih i pi­sme­nih pro­ve­ra zna­nja (ode­lje­nje; tip; sa­dr­žaj); 6. Evi­den­ci­ja raz­go­vo­ra sa uče­ni­ci­ma (pre­zi­me i ime uče­ni­ka; te­ma raz­go­vo­ra, za­pa­ža­nja; za­klju­čak/do­go­vor);7. Evi­den­ci­ja raz­go­vo­ra sa ro­di­te­lji­ma/sta­ra­te­lji­ma (pre­zi­me i ime ro­di­te­lja/sta­ra­te­lja; te­ma raz­go­vo­ra; pred­lo­zi; za­klju­čak/do­go­vor);8. Dnev­nik ode­ljenj­skog sta­re­ši­ne (pre­zi­me i ime uče­ni­ka; da­tum ro­đe­nja; adre­sa; te­le­fon, e mail; uspeh u pret­hod­nom ško­lo­va­nju; ro­di­te­lji; ho­bi/sport; osvo­je­ne na­gra­de; vas­pit­no-po­prav­ne me­re; na­po­me­ne)

  

530. ZBIR­KA ZA­KO­NA O OBRA­ZO­VA­NJU I VAS­PI­TA­NJU (za pred­škol­sko, osnov­no, sred­nje, vi­so­ko i du­al­no obra­zo­va­nje) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, no­vem­bar 2017.)

Ce­na 1.600 din.

Usvo­jen je "krov­ni pro­svet­ni za­kon" - Za­kon o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 88 od 29.09.2017, a pri­me­nju­ju se od 7. ok­to­bra 2017. go­di­ne) ko­ji je pro­pi­sao zna­čaj­no no­va re­še­nja ko­ja re­gu­li­šu osno­ve si­ste­ma, na­čin i uslo­ve za oba­vlja­nje de­lat­no­sti, vr­ste pro­gra­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, osni­va­nje, or­ga­ni­za­ci­ju, fi­nan­si­ra­nje i nad­zor nad ra­dom usta­no­va pred­škol­skog, osnov­nog i sred­njeg obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja i obra­zo­va­nja od­ra­slih, kao i ure­đi­va­nje rad­nih od­no­sa za­po­sle­nih u usta­no­vi.

U istom bro­ju Slu­žbe­nog gla­sni­ka je ob­ja­vljen i NO­VI Za­kon o vi­so­kom obra­zo­va­nju.

Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je je usvo­ji­la PRED­LO­GE sle­de­ćih za­ko­na: Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o pred­škol­skom vas­pi­ta­nju i obra­zo­va­nju; Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o osnov­nom obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju; Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o sred­njem obra­zo­va­nju i NO­VOG Za­ko­na o du­al­nom obra­zo­va­nju. Pre­ma na­ja­va­ma re­sor­nog mi­ni­star­stva ova če­ti­ri za­ko­na će "usko­ro ući u skup­štin­sku pro­ce­du­ru" i oče­ku­je se nji­ho­vo usva­ja­nje do kra­ja ok­to­bra ove go­di­ne.

Od­mah na­kon usva­ja­nja ovih za­ko­na iza­ći­će iz štam­pe NO­VO iz­da­nje ZBIR­KE ZA­KO­NA sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. NO­VI Za­kon o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja;

2. ZA­KON o pred­škol­skom vas­pi­ta­nju i obra­zo­va­nju

    (pre­či­šćen tekst sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma);

3. ZA­KON o osnov­nom obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju

    (pre­či­šćen tekst sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma);

4. ZA­KON o sred­njem obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju

    (pre­či­šćen tekst sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma);

5. NO­VI Za­kon o vi­so­kom obra­zo­va­nju;

6. NO­VI Za­kon o du­al­nom obra­zo­va­nju.

  

531. MO­DE­LI OP­ŠTIH AKA­TA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­o: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, novembar 2017.)                                                              

Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.200 din.

NO­VI Za­kon o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 88 od 29.09.2017, a pri­me­nju­ju se od 7. ok­to­bra 2017. go­di­ne.

Od­red­ba­ma čla­na 201. pred­met­nog za­ko­na, pro­pi­sa­na je oba­ve­za za usta­no­ve da u ro­ku od šest me­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu ovog za­ko­na, od­no­sno do 7. apri­la 2018. go­di­ne, usa­gla­se sta­tut, or­ga­ni­za­ci­ju i na­čin svog ra­da sa ovim za­ko­nom.

U skla­du sa tim, pri­re­di­li smo ovo NO­VO iz­da­nje ko­je sa­dr­ži 18 pri­me­ra - mo­de­la op­štih aka­ta za osnov­ne i sred­nje ško­le, i to:

1. Mo­del sta­tu­ta osnov­ne/sred­nje ško­le

2. Mo­del pra­vi­la po­na­ša­nja u osnov­noj/sred­njoj ško­li

3. Mo­del pra­vil­ni­ka o di­sci­plin­skoj i ma­te­ri­jal­noj od­go­vor­no­sti uče­ni­ka

    (osnov­na/sred­nja)

4. Mo­del pra­vil­ni­ka o di­sci­plin­skoj i ma­te­ri­jal­noj od­go­vor­no­sti za­po­sle­nih

    (osnov­na/sred­nja)

5. Mo­del pra­vil­ni­ka o me­ra­ma, na­či­nu i po­stup­ku za­šti­te i bez­bed­no­sti uče­ni­ka za vre­me ostva­ri­va­nja obra­zov­no-vas­pit­nog

    ra­da i dru­gih ak­tiv­no­sti ko­je or­ga­ni­zu­je ško­la (osnov­na/sred­nja)

6. Mo­del po­slov­ni­ka o ra­du škol­skog od­bo­ra osnov­ne/sred­nje ško­le

7. Mo­del po­slov­ni­ka o ra­du na­stav­nič­kog ve­ća osnov­ne/sred­nje ško­le

8. Mo­del po­slov­ni­ka o ra­du sa­ve­ta ro­di­te­lja osnov­ne/sred­nje ško­le

9. Mo­del po­slov­ni­ka o ra­du uče­nič­kog par­la­men­ta osnov­ne/sred­nje ško­le

Ovo iz­da­nje je pri­re­đe­no kao knji­ga i na CD-u. Go­to­vi mo­de­li op­štih aka­ta ima­ju in­struk­ti­van ka­rak­ter, od­no­sno nji­ho­va pr­ven­stve­na na­me­na je da po­slu­že kao ori­jen­ta­ci­ja, pu­to­kaz i ve­li­ka po­moć za sva­kog ko­ri­sni­ka knji­ge/CD-a, ka­ko da svo­ja op­šta ak­ta usa­gla­se sa naj­no­vi­jim za­ko­nom.

Na­po­me­na: Mo­del Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra i Mo­del Pra­vil­ni­ka o or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji po­slo­va, pri­re­di­će­mo na­kon usva­ja­nja i po­čet­ka pri­me­ne Za­ko­na o za­po­sle­ni­ma u jav­nim slu­žba­ma.

Sva­ki ku­pac ovog iz­da­nja do­bi­će BES­PLAT­NO CD sa mo­de­li­ma ova dva op­šta ak­ta za osnov­nu i sred­nju ško­lu.

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ