19. Obrazovanje i vaspitanje

 

 

560. VO­DIČ KROZ NO­VI­NE U ZA­KO­NU O OSNO­VA­MA SI­STE­MA OBRA­ZO­VA­NJA I VAS­PI­TA­NJA - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autor: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 200 stra­na, 2019).           

 

Cena knjige sa tri dodatka je 1.300 din.

 

Za­kon o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja ob­ja­vljen je u "Sl. gla­sni­ku RS" broj 10 od 15.02.2019. go­di­ne a stu­pio je na sna­gu 23. februara 2019. go­dine.

U skladu sa ovim zakonskim promenama priređeno je ovo izdanje koje sadrži:

- Detaljan komentar svih novina ZOSOV-a ("Sl.glasnik RS", br.10/2019.)

- Prečišćen tekst ZOSOV-a ("Sl.ga­snik RS" br. 88/2017, 27/2018-dr. za­koni   i 10/2019)

   (sa boldiranim zakonskim izmenama iz 2019. godine);

- Po­se­ban ko­lek­tiv­ni ugo­vor  čija primena je produžena do 5. marta 2022. godine

  ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015, 16/2018 i 8/2019);

- Ažuriran Registar pojmova.

Svaki pupac ovog izdanja, pored knjige dobija i SLEDEĆE DODATKE:

DODATAK 1: Novi status direktora (u papirnoj formi), koji sadrži:

1. Zakonske odredbe o direktoru škole;

2. Radno-pravni status direktora

       2.1. Obavljanje poslova direktora na osnovu Rešenja o premeštaju na radno mesto direktora u istu školu sa modelom

              Rešenja o premeštaju,

       2.2. Ugovor o radu kada je na radno mesto direktora imenovan zaposleni kod drugog poslodavca sa modelima:

              Rešenja o imenovanju, Rešenja o  mirovanju radnog odnosa i Ugovora o radu na određeno vreme za obavljanje

              poslova direktora škole;

DODATAK 2: CD koji sadrži:

   1. Modele akata za usaglašavanje radno pravnog statusa direktora: Rešenje o premeštaju; Rešenje o imenovanju;

       Rešenje o mirovanju radnog odnosa i model Ugovora o radu na određeno vreme, i

   2. Prečišćene tek­sto­ve svih za­ko­na ko­ji re­gu­li­šu osno­ve si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, osnov­no, sred­nje, vi­so­ko i

       du­al­no obra­zo­va­nje. 

DODATAK 3: Od dana izlaska ove knjige iz štampe usvojene su nove izmene i dopune seta prosvetnih zakona, koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 24.01.2020. a primenjuju se od 1. februara 2020. godine.

U skladu sa ovim najnovijim izmenama priredili smo dodatak, koji sadrži:

1) potpuni tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

    ("Sl. glasnik RS", br.88/2017, 27/2018 -dr. zakon, 10/2019 i 6/2020)

2) Kratak prikaz novina tri zakona koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 6/2020:

    2.1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

    2.2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

    2.3. Zakona o dualnom obrazovanju

 

549/20 KNJI­GA RA­DA ZA RAD NA­STAV­NI­KA I ODE­LJENJ­SKIH STA­RE­ŠI­NA U OSNOV­NOJ I SRED­NJOJ ŠKO­LI za škol­sku 2020/2021. go­di­nu - pr­vo iz­da­nje. Pri­pre­mi­la: Je­le­na AN­DRIĆ (For­mat A4, 140 stra­na, avgust 2020.)                      

  Ce­na knjige je 500 din.

Napomena: za kupovinu većeg broja primeraka odobravamo količinski popust

 

DETALJAN SADRŽAJ KNJIGE RADA:

Ras­po­red ča­so­va na­stav­ni­ka po ode­lje­nji­ma;
Ta­be­lar­ni pre­gled ka­len­da­ra obra­zov­no-vas­pit­nog ra­da za osnov­ne i srednje ško­le (RS iAPV) 
za škol­sku 2020/2021. go­di­nu;
Dnev­no - ne­delj­ni pla­ner oba­ve­za za škol­sku 2020/2021. godinu (sa navedenim dr­žav­nim i ver­skim pra­zni­ci­ma i

    vremenskom tra­ja­nju svih škol­skih ras­pu­sta);
Oce­nji­va­nje uče­ni­ka:

-
statistika odeljenja (uspeh učenika na kraju prvog i drugog polugodišta),
- plan kontrolnih i pismenih provera znanja (da­tum, tip, sa­dr­žaj, oce­ne);
- elementi za ocenjivanje (usme­na i pi­sme­na pro­ve­ra, pi­sme­ni za­da­tak, do­ma­ći za­da­tak, ak­tiv­nost na ča­su, prak­ti­čan rad), i
- komentari nastavnika;
Evi­den­ci­ja raz­go­vo­ra sa ro­di­te­lji­ma/sta­ra­te­lji­ma (pre­zi­me i ime ro­di­te­lja/sta­ra­te­lja; te­ma raz­go­vo­ra; pred­lo­zi; za­klju­
   čak/do­go­vor
);

Evi­den­ci­ja raz­go­vo­ra sa uče­ni­ci­ma (pre­zi­me i ime uče­ni­ka, te­ma raz­go­vo­ra, za­pa­ža­nja, za­klju­čak/do­go­vor);
Dnev­nik ode­ljenj­skog sta­re­ši­ne (pre­zi­me i ime uče­ni­ka, da­tum ro­đe­nja, adre­sa, te­le­fon, e mail, uspeh u pret­hod­nom
   ško­lo­va­nju, ro­di­te­lji, ho­bi/sport, osvo­je­ne na­gra­de, vas­pit­no-po­prav­ne me­re, na­po­me­ne
)

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ