18. Saobraćaj

    

540. ZA­KON O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.  Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 440 stra­na, 2018.) 

Ce­na knjige sa CD-om je 2.400 din.

 Naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon i 9/2016 - US), ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 24 od 26.03.2018. go­di­ne a stu­pi­le su na sna­gu  3. apri­la 2018. go­di­ne.

Ima­ju­ći u vi­du da osnov­ni tekst Za­ko­na ima 353 čla­na a da se naj­no­vi­jim iz­me­na­ma "ino­vi­ra" 165 čla­no­va, do­vo­ljan je osnov da za­klju­či­mo da se ra­di o broj­nim i zna­čaj­nim pro­me­na­ma pred­met­nog Za­ko­na, a usme­re­ne su ostva­re­nju osnov­nog ci­lja, a to je ve­ći ni­vo bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma. 

Pred­lo­že­ne iz­me­ne pred­vi­đa­ju po­o­štra­va­nje nov­ča­nihka­zni sa ci­ljem da se sank­ci­o­ni­šu oni pre­kr­ša­ji ko­jinaj­vi­šedo­pri­no­se sa­o­bra­ćaj­nim ne­zgo­da­ma ilite­ži­nipo­sle­di­ce.  

Ima­ju­ći u vi­du pred­nji na­vod i či­nje­ni­cu da je pr­vo iz­da­nje "oce­nje­no po­zi­tiv­no od stra­ne tr­ži­šta"pri­re­di­li smo NO­VO - DRU­GO IZ­DA­NjE po is­toj si­ste­ma­ti­za­ci­ji:uz sva­ki član, stav, od­no­sno tač­ku Za­ko­na je na­ve­de­no od­go­vor­no li­ce, vr­sta i vi­si­na ka­zne, broj ka­zne­nih po­e­na, od­no­sno tra­ja­nje za­štit­ne me­re, kao i broj čla­na Za­ko­na ko­ji to pro­pi­su­je.

Ta­ko­đe, ima­ju­ći u vi­du da su to­kom du­go­go­di­šnje pri­me­ne Za­ko­na do­ne­ta broj­na pod­za­kon­ska ak­ta (pre­ci­zni­je 49 ured­bi, pra­vil­ni­ka, od­lu­ka...), pri­re­di­li smo CD ko­ji sa­dr­ži na jed­nom me­stu pre­či­šće­ne tek­sto­ve svih pod­za­kon­skih aka­ta za pu­nu pri­me­nu Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma.

  

541. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Bo­žo N.VUK­ČE­VIĆ, advo­kat i Jo­van B. VUK­ČE­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, oko 616 stra­na, 2018.)        

Cena 3.000 din.

Usvo­je­ne iz­me­ne i do­pu­ne kao i du­go­go­di­šnja pri­me­na Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma su da­le "do­volj­no ma­te­ri­ja­la" za ovo na­še NO­VO IZ­DA­NJE, sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1.POT­PUN TEKST Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US i 24 od 26.03.2018.)

2. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na pot­pu­nog tek­sta za­ko­na,

3. Oda­bra­nu SUD­SKU PRAK­SU uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na,

4. Re­gi­star poj­mo­va.

 

493. ZA­KON O RAD­NOM VRE­ME­NU PO­SA­DE VO­ZI­LA U DRUM­SKOM PRE­VO­ZU I TA­HO­GRA­FI­MA­sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 128 stra­na, de­cem­bar, 2015.) 

 Ce­na 800 din.

NO­VIM Za­ko­nom o rad­nom vre­me­nu po­sa­de vo­zi­la u drum­skom pre­vo­zu i ta­ho­gra­fi­ma (ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 96 od 26.11.2015. go­di­ne, apo­čeo je da se pri­me­nju­je od 4. de­cem­bra 2015. go­di­ne), ure­đu­je se rad­no vre­me pre­vo­zni­ka u me­đu­na­rod­nom i unu­tra­šnjem drum­skom sa­o­bra­ća­ju.

No­vim Za­ko­nom pre­ci­zi­ra­no je ko­li­ko sa­ti vo­za­či mo­gu da vo­ze, ko­li­ko­da se od­ma­ra­jui ra­de no­ću. No­vi Za­kon pro­pi­su­je da naj­du­že rad­no vre­me vo­za­ča, uklju­ču­ju­ći i pre­ko­vre­me­ni rad, ne sme da bu­de du­že od 14 sa­ti u pe­ri­o­du od 24 ča­sa, a naj­du­že ne­delj­no rad­no vre­me čla­na po­sa­de vo­zi­la mo­že da iz­no­si 60 ča­so­va, uklju­ču­ju­ći i pre­ko­vre­me­ni rad.

Vo­za­či su du­žni da sa so­bom no­se i na zah­tev nad­zor­nog or­ga­na pru­že na uvid ta­ho­graf­ske li­sti­će, ruč­ne uno­se ili štam­pa­ne is­pi­se, od­no­sno po­tvr­de o ak­tiv­no­sti­ma vo­za­ča za te­ku­ći dan i pret­hod­nih 28 da­na, kao i kar­ti­cu vo­za­ča za di­gi­tal­ni ta­ho­graf, ako je po­se­du­ju.Vo­za­či će sa­da ume­sto šest da­na ta­ho­graf­ske li­sti­će mo­ra­ti da ču­va­ju 28 da­na, a po­slo­dav­ci kao i do sa­da dve go­di­ne.

Iz­da­nje sa­dr­ži: TEKST ZA­KO­NA o rad­nom vre­me­nu po­sa­de vo­zi­la u drum­skom pre­vo­zu i ta­ho­gra­fi­ma ("Sl. gla­snik RS", broj 96/2015) i DE­TALJ­NA OB­JA­ŠNJE­NJA KA­ZNE­NIH OD­RE­DA­BA uz sva­ki član, stav i tač­ku za­ko­na: ko je od­go­vo­ran za uči­nje­ni pre­kr­šaj (prav­no li­ce, pred­u­zet­nik, od­go­vor­no li­ce u prav­nom li­cu ili fi­zič­ko li­ce); vr­sta ka­zne (nov­ča­na ka­zna ili rad u jav­nom in­te­re­su); vi­si­na nov­ča­ne ka­zne, vi­si­na ka­zne­nih po­e­na, kao i na­vo­đe­nje čla­na Za­ko­na ko­ji to pro­pi­su­je.

  

376. ZA­KON O OBA­VE­ZNOM OSI­GU­RA­NJU U SA­O­BRA­ĆA­JU ("Sl. gla­snik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012, 7/2013-US) - dru­go iz­me­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 72 stra­ne, 2012.)

DO­DA­TAK: CD sa pot­pu­nim tek­sto­vi­ma Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon i 9/2016-US) i Za­ko­na o oba­ve­znom osi­gu­ra­nju u sa­o­bra­ća­ju ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013-US)          

Ce­na knji­ge sa CD-om je 500 din.

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ