18. Saobraćaj

    

540. ZA­KON O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.  Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 440 stra­na, 2018.) 

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih čla­no­va Za­ko­na ko­ji su iz­me­nje­ni, do­pu­nje­ni ili pre­sta­li da va­že na osno­vu Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja i novog Zakona o putevima.

Ce­na knji­ge sa CD-om i do­dat­kom je 2.400 din.

Ovo iz­da­nje je pri­re­đe­no pre­ma Za­ko­nu o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma sa uklju­če­nim po­sled­njim iz­me­na­ma pred­met­nog za­ko­na ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 24 od 26.03.2018. go­di­ne a stu­pi­le su na sna­gu 3. apri­la 2018. go­di­ne.

Me­đu­tim, isti za­kon je "po­no­vo izmenjen". Na osnovu izmena i dopuna ovog Zakona ("Sl. gla­sni­k RS" broj 41 od 31.05.2018.), priredili smo DO­DA­TAK ko­ji sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih pro­me­nje­nih čla­no­va (sa kaznenim odredbama), ko­ji će sva­ki ku­pac knji­ge do­bi­ti gra­tis.

Uz knjigu i dodatak priređen je i CD ko­ji sa­dr­ži na jed­nom me­stu pre­či­šće­ne tek­sto­ve svih pod­za­kon­skih aka­ta za pu­nu pri­me­nu Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma (pre­ci­zni­je 49 ured­bi, pra­vil­ni­ka, od­lu­ka...)

 

541. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Bo­žo N.VUK­ČE­VIĆ, advo­kat i Jo­van B. VUK­ČE­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 616 stra­na, 2018.)

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih čla­no­va Za­ko­na ko­ji su iz­me­nje­ni, do­pu­nje­ni ili pre­sta­li da va­že ("Sl. gla­snik RS", br.41/2018).

 CD: sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve naj­no­vijih za­ko­na iz obla­sti sa­o­bra­ća­ja.

Cena knjige sa dodatkom i CD-om je 3.000 din.

KOMENTAR Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma sa­dr­ži­: 1. POT­PUNI TEKST Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US i 24 od 26.03.2018.); 2.KO­MEN­TAR sva­kog čla­na pot­pu­nog tek­sta za­ko­na;3. Oda­bra­nu SUD­SKU PRAK­SU uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na;4. Re­gi­star poj­mo­va.

U "Službenom gla­sniku RS", br. 41 od 31.05.2018. je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Novi Zakon o putevima.

Na osnovu ovih zakona priredili smo:

 I. Do­da­tak (u pa­pir­noj for­mi) ko­ji ob­u­hva­ta pre­gled svih čla­no­va zakona ko­ji su iz­me­nje­ni, do­pu­nje­ni ili su prestali da važe na osnovu napred navedenih zakona, i

II. CD - ko­ji će sa­dr­ža­ti POT­PU­NE TEK­STO­VE SLE­DE­ĆIH ZA­KO­NA:

1. Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US, 24/2018 i 41/2018)

2. Za­ko­na o pre­vo­zu put­ni­ka u drum­skom sa­o­bra­ća­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 68/2015 i 41/2018)

3. Za­ko­na o pre­vo­zu tereta u drum­skom sa­o­bra­ća­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 68/2015 i 41/2018)

4. No­vi Za­kon o pu­te­vi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2018)

  

493. ZA­KON O RAD­NOM VRE­ME­NU PO­SA­DE VO­ZI­LA U DRUM­SKOM PRE­VO­ZU I TA­HO­GRA­FI­MA­sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 128 stra­na, de­cem­bar, 2015.) 

 Ce­na 800 din.

NO­VIM Za­ko­nom o rad­nom vre­me­nu po­sa­de vo­zi­la u drum­skom pre­vo­zu i ta­ho­gra­fi­ma (ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 96 od 26.11.2015. go­di­ne, apo­čeo je da se pri­me­nju­je od 4. de­cem­bra 2015. go­di­ne), ure­đu­je se rad­no vre­me pre­vo­zni­ka u me­đu­na­rod­nom i unu­tra­šnjem drum­skom sa­o­bra­ća­ju.

No­vim Za­ko­nom pre­ci­zi­ra­no je ko­li­ko sa­ti vo­za­či mo­gu da vo­ze, ko­li­ko­da se od­ma­ra­jui ra­de no­ću. No­vi Za­kon pro­pi­su­je da naj­du­že rad­no vre­me vo­za­ča, uklju­ču­ju­ći i pre­ko­vre­me­ni rad, ne sme da bu­de du­že od 14 sa­ti u pe­ri­o­du od 24 ča­sa, a naj­du­že ne­delj­no rad­no vre­me čla­na po­sa­de vo­zi­la mo­že da iz­no­si 60 ča­so­va, uklju­ču­ju­ći i pre­ko­vre­me­ni rad.

Vo­za­či su du­žni da sa so­bom no­se i na zah­tev nad­zor­nog or­ga­na pru­že na uvid ta­ho­graf­ske li­sti­će, ruč­ne uno­se ili štam­pa­ne is­pi­se, od­no­sno po­tvr­de o ak­tiv­no­sti­ma vo­za­ča za te­ku­ći dan i pret­hod­nih 28 da­na, kao i kar­ti­cu vo­za­ča za di­gi­tal­ni ta­ho­graf, ako je po­se­du­ju.Vo­za­či će sa­da ume­sto šest da­na ta­ho­graf­ske li­sti­će mo­ra­ti da ču­va­ju 28 da­na, a po­slo­dav­ci kao i do sa­da dve go­di­ne.

Iz­da­nje sa­dr­ži: TEKST ZA­KO­NA o rad­nom vre­me­nu po­sa­de vo­zi­la u drum­skom pre­vo­zu i ta­ho­gra­fi­ma ("Sl. gla­snik RS", broj 96/2015) i DE­TALJ­NA OB­JA­ŠNJE­NJA KA­ZNE­NIH OD­RE­DA­BA uz sva­ki član, stav i tač­ku za­ko­na: ko je od­go­vo­ran za uči­nje­ni pre­kr­šaj (prav­no li­ce, pred­u­zet­nik, od­go­vor­no li­ce u prav­nom li­cu ili fi­zič­ko li­ce); vr­sta ka­zne (nov­ča­na ka­zna ili rad u jav­nom in­te­re­su); vi­si­na nov­ča­ne ka­zne, vi­si­na ka­zne­nih po­e­na, kao i na­vo­đe­nje čla­na Za­ko­na ko­ji to pro­pi­su­je.

  

376. ZA­KON O OBA­VE­ZNOM OSI­GU­RA­NJU U SA­O­BRA­ĆA­JU ("Sl. gla­snik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012, 7/2013-US) - dru­go iz­me­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 72 stra­ne, 2012.)                                     

Ce­na knji­ge sa CD-om je 500 din.

DO­DA­TAK: CD sa pot­pu­nim tek­sto­m Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon, 9/2016-US i 24 od 26.03.2018.)

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ