8. Hipoteka, javna svojina, restitucija, eksproprijacija, autorsko pravo

  

484. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA HI­PO­TE­CI ("Sl. gla­snik RS", broj 115/2005 i 60 od 8.07.2015.) - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ (For­mat B5, 272 stra­ne, 2015.)                          

Ce­na knjige je 1.300 din.

Cena knjige za pretplatnike je 650 din.

Ovo iz­da­nje KO­MEN­TA­RA ZA­KO­NA O HI­PO­TE­CI sa­dr­ži: KO­MEN­TAR svih čla­no­va za­ko­na ("Sl. gla­snik RS", broj 115/2005 i 60 od 8.07.2015.), sa po­seb­nim osvr­tom na ino­vi­ra­ne čla­no­ve (od 65 čla­no­va osnov­nog tek­sta za­ko­na pro­me­njen je 31 član), AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU, OGLED­NE PRI­ME­RE UGO­VO­RA (Za­lo­žna iz­ja­va, Is­prav­ka za­lo­žne iz­ja­ve, Ugo­vor o za­jed­nič­koj hi­po­te­ci - kre­dit­na hi­po­te­ka), RE­GI­STAR poj­mo­va i PRI­LOG: Za­kon o pro­me­tu ne­po­kret­no­sti i Iz­vod iz Za­ko­na o jav­nom be­le­žni­štvu.

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih iz­me­nje­nih čla­no­va Za­ko­na o hi­po­te­ci, ko­ji su ob­ja­vlje­ni u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 83 od 3.10.2015. go­di­ne.

  

  485. ZA­LO­ŽNO PRA­VO NA PO­KRET­NIM STVA­RI­MA I NA NE­PO­KRET­NO­STI­MA (HI­PO­TE­KA) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 130 stra­na, 2015.)                     

Ce­na knjige je 600 din.

Cena knjige za pretplatnike je 300 din.

U skla­du sa poslednjimiz­me­na­ma Za­ko­na o hi­po­te­ci ko­je su po­če­le da se pri­me­nju­ju od 16. ju­la 2015. go­di­ne, pri­re­di­li smo iz­da­nje sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1.Za­kon o hi­po­te­ci ("Sl. gla­snik RS", broj 115/2005, 60/2015 i 83/2015) sa bol­di­ra­nim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma i Re­gi­star poj­mo­va,

2. Za­kon o za­lo­žnom pra­vu na po­kret­nim stva­ri­ma upi­sa­nim u re­gi­star ("Sl. gla­snik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - is­prav­ka, 99/2011 - dr. za­kon) i Re­gi­star poj­mo­va,

3. Za­kon o osno­va­ma svo­jin­sko­prav­nih od­no­sa ("Sl. list SFRJ", br. 6/1980, 36/1990, "Sl. list SRJ", br. 29/1996 i "Sl. gla­snik RS", br. 115/2005 - dr. za­kon) i Re­gi­star poj­mo­va,

4. Za­kon o pro­me­tu ne­po­kret­no­sti ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015)

   

534. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NOJ SVO­JI­NI  sa podzakonskim aktima i Registrom pojmova - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje.  Autori: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ i Stefan LAZAREVIĆ (For­mat B5, 336 stra­na, 2018.)

 Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

Za­kon o jav­noj svo­ji­ni je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 72 od 28.09.2011. a stu­pio je na sna­gu 6. ok­to­bra 2011. go­di­ne. U skla­du sa in­te­gral­nim tek­stom ovog Za­ko­na, u 2011. go­di­ni smo pri­re­di­li pr­vo iz­da­nje Ko­men­ta­ra za­ko­na o jav­noj svo­ji­ni.

Me­đu­tim, osnov­ni tekst Za­ko­na je me­njan to­kom 2013, 2014, 2016. a po­sled­nje iz­me­ne su bi­le u de­cem­bru 2017. go­di­ne.

No­vim re­še­nji­ma ko­je do­no­se naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na ("Sl. gla­snik RS", br. 113/2017), pre sve­ga se ot­kla­nja­ju ne­do­sta­ci ko­ji su uoče­ni u do­sa­da­šnjoj pri­me­ni Za­ko­na; pre­ci­zi­ra­ju po­je­di­ne od­red­be i po­bolj­ša­va­ju po­sto­je­ća za­kon­ska re­še­nja; de­talj­ni­je i pre­ci­zni­je ure­đu­je pi­ta­nje ras­po­la­ga­nja i ko­ri­šće­nja od­re­đe­nih imo­vin­skih pra­va u svo­ji­ni no­si­o­ca pra­va jav­ne svo­ji­ne; pre­ci­zi­ra šta ob­u­hva­ta­ju dru­ga imo­vin­ska pra­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, auto­nom­ne po­kra­ji­ne i je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ka­ko se pri­ba­vlja­ju, ko­ri­ste i ka­ko se nji­ma ras­po­la­že...

Imajući u vidu brojne i značajne novine koje je "pretpeo" osnovni tekst Zakona o javnoj svojini iz 2011. godine, priredili smo NOVI KOMENTAR ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI koji sadrži:

1. ZA­KON o jav­noj svo­ji­ni - potpuni tekst zakona sa jasno naglašenim najno­vijim izmenama ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 (dr. zakon), 108/2016 i 113/2017);

2. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na;

3. ODA­BRA­NU SUD­SKU PRAK­SU;

4. RE­GI­STAR POJ­MO­VA;

5. SVA PODZAKONSKA AKTA za sprovođenje ovog zakona.
    Dodatak: sadrži potpune tekstove izmenjenih članova u skladu sa najnovijim izmenama Za­ko­na o javnoj svojini koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 95 od 8.12.2018. go­di­ne a stupile su na sna­gu 9. de­cem­bra 2018. go­di­ne.

   

479. ZA­KON O VRA­ĆA­NJU OD­U­ZE­TE IMO­VI­NE I OBE­ŠTE­ĆE­NJU (RE­STI­TU­CI­JI) - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.  Pri­re­di­li: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ  i Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravik (For­mat A5, 136 stra­na, 2015.)

                                                                                                                               Ce­na knjige je 800 din.

Cena knjige za pretplatnike je 400 din.

U skla­du sa poslednjim iz­me­na­ma Za­ko­na o vra­ća­nju od­u­ze­te imo­vi­ne i obe­šte­će­nju, ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 142 od 25.12.2014.go­di­ne, pri­re­đe­no je iz­da­nje ko­je sa­dr­ži: Kra­tak osvrt na no­vi­ne Za­ko­na o vra­ća­nju od­u­ze­te imo­vi­ne; Pri­kaz naj­bit­ni­jih za­kon­skih re­še­nja, pot­pu­ni tekst Za­ko­na sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma, i Pri­log: pot­pu­ni tekst Za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji, Za­ko­na o pri­ja­vlji­va­nju i evi­den­ti­ra­nju od­u­ze­te imo­vi­ne i Za­kon o re­ha­bi­li­ta­ci­ji.

Dodatak: sadrži potpune tekstove izmenjenih članova u skladu sa najnovijim izmenama Za­ko­na o vra­ća­nju od­u­ze­te imo­vi­ne i obe­šte­će­nju koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 95 od 8.12.2018. go­di­ne a stupile su na sna­gu 16. de­cem­bra 2018. go­di­ne.

  

62. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O EKS­PRO­PRI­JA­CI­JI sa sud­skom prak­som, re­gi­strom poj­mo­va i obra­sci­ma - tre­će iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ (For­mat A5, 276 stra­na, 2009.).

                                                               Ce­na knjige sa CD-om je 1.200 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 600 din.

U skla­du sa iz­me­na­ma Za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji ob­ja­vlje­nim u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 20 od 19.03.2009. go­di­ne pri­re­di­li smo ovo ­i­zda­nje ko­je je uskla­đe­no sa na­pred na­ve­de­nim iz­me­na­ma. Po­red Ko­men­ta­ra ovog Za­ko­na, knji­ga sa­dr­ži Sud­sku prak­su ko­ja je si­ste­ma­ti­zo­va­na uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, Obra­sce za pri­me­nu pred­met­nog za­ko­na kao i Re­gi­star poj­mo­va.

DO­DA­TAK: CD sa pot­pu­nim tek­sto­vi­ma svih za­ko­na na ko­je se autor po­zi­vao pri­li­kom pri­pre­me ove knji­ge i to: Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku, Za­kon o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma, Za­kon o osno­va­ma svo­jin­sko-prav­nih od­no­sa i Za­kon o van­par­nič­nom po­stup­ku.

 

307. ZA­KON O AUTOR­SKOM I SROD­NIM PRA­VI­MA ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09, 99/11 i 119/2012) sa Re­gi­strom poj­mo­va - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 100 stra­na, 2013). Iz­da­nje iz­da­je­mo kao knji­gu i na CD-u.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 900 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 450 din.

Na CD-u su da­ti pot­pu­ni tek­sto­vi Za­ko­na iz obla­sti in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne:

1. ZA­KON o autor­skom i srod­nim pra­vi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09, 99/11, 119/12, 29/2016-US);

2. ZA­KON o prav­noj za­šti­ti di­zaj­na ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09, 45/2015);

3. ZA­KON o pa­ten­ti­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 99/11);

4. ZA­KON o ozna­ka­ma ge­o­graf­skog po­re­kla ("Sl. gla­snik RS", br. 18/10);

5. ZA­KON o ino­va­ci­o­noj de­lat­no­sti ("Sl. gla­snik RS", br. 110/05, 18/10, 55/2013);

6. ZA­KON o ži­go­vi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09, 10/2013);

7. ZA­KON o za­šti­ti to­po­gra­fi­ja in­te­gri­sa­nih ko­la ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09);

8. ZA­KON o po­seb­nim ovla­šće­nji­ma ra­di efi­ka­sne za­šti­te pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne ("Sl. gla­snik RS", br. 46/2006 i 104/2009 - dr. za­ko­ni).

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ