14. Pravosuđe

 

 495. ZBIR­KA PRA­VO­SUD­NIH ZA­KO­NA - še­sto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 280 stra­na, de­cem­bar 2015).

Ce­na 1.400 din.

Krajem 2015. godine usvojen je set za­ko­na iz obla­sti pra­vo­su­đa. U skla­du sa svim tim pro­me­na­ma pri­re­di­li smo NO­VO iz­da­nje ZBIR­KE PRA­VO­SUD­NIH ZA­KO­NA, ko­je sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih za­ko­na ko­ji re­gu­li­šu rad pra­vo­sud­nih or­ga­na i rad tu­ži­la­šta­va, i to sle­de­ćih: 1. ZAKON o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku; 2. ZA­KON o se­di­šti­ma i pod­ruč­ji­ma su­do­va i jav­nih tu­ži­la­ca; 3. ZA­KON o ure­đe­nju su­do­va; 4. ZA­KON o su­di­ja­ma; 5. ZA­KON o Vi­so­kom sa­ve­tu sud­stva; 6. ZA­KON o jav­nom tu­ži­la­štvu; 7. ZA­KON o Dr­žav­nom ve­ću tu­ži­la­ca; 8. ZA­KON o pra­vo­sud­noj aka­de­mi­ji; 9. ZA­KON o Ustav­nom su­du.

  

512. SUD­SKI PO­SLOV­NIK ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - is­prav­ka, 39/2016, 56/2016 i  77/2016) - če­tvr­to iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 232 stra­ne, 2016.)     

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1200 din.

CD sadrži SVE OBRA­SCE (upi­sni­ci, ime­ni­i­ci i dru­ge po­slov­ne knji­ge i štam­bi­lji) ko­ji či­ne sa­stav­ni deo Sud­skog po­slov­ni­ka.

 

452. ZA­KON O PRA­VO­BRA­NI­LA­ŠTVU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 55/2014) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A6, 56 stra­na, 2014.)                

Ce­na 400 din.

  

462. ZA­ŠTI­TA PRA­VA LIČ­NO­STI OD PO­VRE­DA U MA­SME­DI­JI­MA - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Dra­gi­ca PO­PE­SKU, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da. Re­cen­zent: Dr Ili­ja Ba­bić (For­mat A4, 328 stra­na, 2014.)        

Ce­na 1.000 din.

Iz­da­nje je pri­ka­za­no kroz de­vet gla­va. Pr­ve tri gla­ve po­sve­će­ne su po­red pred­me­ta i ci­lja de­la, osnov­nim poj­mo­vi­ma slo­bo­de jav­nog in­for­mi­sa­nja, svoj­stvi­ma, struk­tu­ri i va­lid­no­sti in­for­ma­ci­je, prav­noj za­šti­ti i spre­ča­va­nju ne­ga­tiv­nih po­sle­di­ca oda­ši­lja­nja i pri­je­ma le­zi­o­nih in­for­ma­ci­ja u od­no­su na su­bjek­te na ko­je se one lič­no od­no­se. Če­tvr­ta gla­va po­sve­će­na je od­go­vo­ru na in­for­ma­ci­ju, pe­ta, pra­vu na is­prav­ku in­for­ma­ci­je, a še­sta pra­vu na opo­ziv in­for­ma­ci­je, s tim da su tom gla­vom po­seb­no tre­ti­ra­ne od­red­be Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma ko­je se ti­ču na­ve­de­nog in­sti­tu­ta, od­no­sno Za­ko­na o jav­nom in­for­mi­sa­nju, ko­je ga po­mi­nju. Sed­ma gla­va se od­no­si na za­jed­nič­ka pra­vi­la za od­go­vor, is­prav­ku i opo­ziv, kao in­sti­tu­te me­dij­skog pra­va. Osma gla­va je po­sve­će­na osta­lim sred­stvi­ma za­šti­te pra­va lič­no­sti od ma­sme­dij­skih po­vre­da, u ko­ja spa­da­ju: tu­žba za utvr­đe­nje; tu­žba ra­di za­bra­ne po­nov­nog ob­ja­vlji­va­nja in­for­ma­ci­je; tu­žba za na­kna­du ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te; tu­žba za uče­šće u do­bi­ti, kao po­seb­no prav­no sred­stvo; zah­tev i tu­žba za ob­ja­vlji­va­nje in­for­ma­ci­je o is­ho­du kri­vič­nog po­stup­ka, te sti­ca­nje bez osno­va, kao iz­vor obli­ga­ci­ja u slu­ča­ju po­vre­de pra­va lič­no­sti u me­di­ji­ma. De­ve­ta gla­va je za­klju­čak.

Ovo iz­da­nje bi mo­glo bi­ti ko­ri­sno šti­vo, pr­ven­stve­no su­di­ja­ma i advo­ka­ti­ma, ali i stu­den­ti­ma pra­va, no­vi­nar­stva i ko­mu­ni­ko­lo­gi­je, kao i svi­ma oni­ma ko­ji se uz na­uč­ni ili prak­tič­ni pri­stup ba­ve me­dij­skim pra­vom i za­šti­tom pra­va lič­no­sti od po­vre­đi­va­nja u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja.

  

328. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O AR­BI­TRA­ŽI sa pri­me­ri­ma spo­ra­zu­ma o ar­bi­tra­ži - pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Mi­ro­slav MILJ­KO­VIĆ(For­mat A5, 172 stra­ne, 2007.)                    

Ce­na 950 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: Pot­pun tekst Za­ko­na o ar­bi­tra­ži ("Sl. gla­snik RS", 46/2006.), Ko­men­tar uz sva­ki član za­ko­na i sle­de­će Pri­lo­ge: Spo­ra­zum ko­jim se re­ša­va­nje spo­ra po­ve­ra­va ar­bi­tra­ži obra­zo­va­noj pri stal­noj ar­bi­tra­žnoj in­sti­tu­ci­ji; Spo­ra­zum o or­ga­ni­zo­va­nju ad hoc ar­bi­tra­že; Pra­vi­la o ra­du ar­bi­tra­že; Spo­ra­zum o ar­bi­tra­ži kao po­se­ban ugo­vor o re­ša­va­nju bu­du­ćih spo­ro­va iz­me­đu stra­na­ka; Spo­ra­zum o ar­bi­tra­ži za re­ša­va­nje bu­du­ćih spo­ro­va u ugo­vo­ru i Pra­vil­nik o Stal­nom iza­bra­nom su­du.

Za­kon o ar­bi­tra­ži pri­me­nju­ju svi pri­vred­ni su­bjek­ti, pri­vred­na dru­štva-pred­u­ze­ća, pred­u­zet­ni­ci, usta­no­ve, tr­go­vin­ski su­do­vi i advo­ka­ti.

 

 

 


POVRATAK NA SADRŽAJ