10. Izvršenje i obezbeđenje

  

496. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU ("Sl. gla­snik RS", broj 106 od 21.12.2015.)- pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Dra­go­lju­b LA­ZA­RE­VIĆ, Re­cen­zent: Doc. dr Vla­di­mir Ko­zar (For­mat B5, 768 stra­na, 2016.)

Uz knjigu je priređen i CDkoji sadržisva pod­za­kon­ska ak­ta za spro­vo­đe­nje ovog Za­ko­na.    

 Ce­na knji­ge sa CD-om je 3.200 din.

Ovo NO­VO iz­da­nje sa­dr­ži: KO­MEN­TAR NO­VOG ZA­KO­NA o iz­vr­še­nju i obez­be­đe­nju (ob­ja­vljen u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 106/2015, a po­čeo da se pri­me­nju­je 1. ju­la 2016.), broj­ne pri­me­re i sta­vo­ve iz SUD­SKE PRAK­SE na­sta­le u ra­du su­do­va to­kom pri­me­ne do sa­da va­že­ćeg za­ko­na a ko­ji su si­ste­ma­ti­zo­va­ni uz od­go­va­ra­ju­ći član no­vog Za­ko­na, de­ta­ljan RE­GI­STAR POJ­MO­VA i POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje za­ko­na.

 

497. ZA­KON O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", broj 106 od 21.12.2015.) sa Re­gi­strom poj­mo­va - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 272 stra­ne, 2015.)

Ce­na 1.100 din.

 

509. ZA­KON O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU sa na­po­me­na­ma uz od­re­đe­ne čla­no­ve i obra­sci­ma za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na, pod­za­kon­skim ak­ti­ma, re­gi­strom poj­mo­va i pri­lo­gom - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­le: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 384 stra­ne, 2016.)

Pri­log:CDko­ji sa­dr­ži 115 mo­de­la obra­za­ca (re­še­nja, pred­lo­ga, za­klju­ča­ka, žal­be,za­pi­sni­ke, sud­ska po­rav­na­nja...) za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.000 din.

Izdanje sa­dr­ži: TEKST NO­VOG ZA­KO­NA O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", broj 106 od 21.12.2015.), OBRA­SCE za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na i NA­PO­ME­NE uz od­re­đe­ne čla­no­ve za­ko­na, sva Pod­za­kon­ska ak­ta, Re­gi­star poj­mo­va i Pri­log:Pra­vil­nik o na­kna­di tro­ško­va u sud­skim po­stup­ci­ma.

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ