5. ZUP, ZUS, inspekcijski nadzor, javne nabavke, zaposleni u AP i JLS

 

 555. ZA­KON O INSPEKCIJSKOM NADZORU sa objašnjenjima najvažnijih novina iz 2018. godine i prilogom - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 140 stra­na, 2018.)

 Uz knjigu je priređen i CD koji sadrži 34 podzakonska akta za sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru.  

 

                                                                                  Ce­na knjige sa CD-om je 800 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 400 din.

Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/15 i 44/18 - dr. zakon)  donet je u aprilu 2015. godine, njegova primena počela je 30. jula iste godine, a puna primena 30. aprila 2016. godine.  

Najnovije izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru objavljene su u "Službenom gla­sniku RS", br. 95 od 8.12.2018. godine a njihova primena je počela 16. decembra 2018. godine.  

Osnovni razlozi donošenja izmena i dopuna ovog zakona su:

1. Dvogodišnja primena Zakona dovela je do razvoja inspekcijske prakse i stavova, koje je bilo potrebno preneti u zakonske odredbe, u cilju razrešenja zapaženih nedoumica i unapređenja i preciziranja određenih zakonskih rešenja. Imajući u vidu ove razloge najviše izmena i dopuna zakona je i izvršeno u delu "vršenje inspekcijskog nadzora" (17 članova od ukupno 33 koliko ima ovo poglavlje zakona).

 2. Potreba usaglašavanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016), koji sadrži niz novih pravnih instituta i zakonskih rešenja u oblasti upravnog postupka i upravnog postupanja;

3. Uspostavljanje e-Inspektora, odnosno priprema jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije takođe je zahtevala određene izmene i dopune zakona;

4. Usklađivanje sa novinama uvedenim Zakonom o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon, 47/18) i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), u pogledu saradnje dve ili više opština, odnosno opština i gradova radi efikasnijeg obavljanja pojedinih vrsta poslova,

5. Uvodi se i novi institut: "Prikrivena kupovina", kao rezultat projekta koje sprovodi NALED, USAID, SKGO, BCRR i dr. u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

 

Broj­ne i te­melj­ne iz­me­ne Za­ko­na o in­spek­cij­skom nad­zo­ru (od 70 čla­no­va osnov­nog tek­sta za­ko­na pro­me­ne je "pre­tr­pe­lo" vi­še od po­lo­vi­ne čla­no­va, tj. 38. čla­no­va) da­ju re­al­nu osno­vu za ostva­re­nje po­sta­vlje­nih ci­lje­va, kao što su:

1. Bo­lje usme­ra­va­nje ne­do­volj­nih ljud­skih re­sur­sa in­spek­cij­skih or­ga­na;

2. Pod­sti­ca­nje pri­vred­nih su­bjek­ta da iz­gra­de si­ste­me za sa­mo­pro­ce­nu ri­zič­no­sti po­slo­va­nja;

3. Pod­sti­ca­nje na le­gal­no po­slo­va­nje pri­vred­nih su­bje­ka­ta;

4. Po­ve­ća­nje bro­ja su­bje­ka­ta ko­ji po­stu­pa­ju u skla­du sa na­lo­že­nim oba­ve­za­ma i me­ra­ma pro­pi­sa­nim u re­še­nju;

5. Po­ve­ća­nje bro­ja re­gi­stro­va­nih su­bje­ka­ta i sma­nje­nje obi­ma si­ve eko­no­mi­je.

 

U skla­du sa izmenama ko­je do­no­se naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne 

Za­ko­na o inspekcijskom nadzoru ("Sl. gla­snik RS", br.95/2018.) 

 pri­re­đe­no je ovo no­vo iz­da­nje sle­de­će sa­dr­ži­ne:

 

1. Objašnjenja najvažnijih novina Zakona o inspekcijskom nadzoru iz decembra 2018.

2. Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 36 od 21.04.2015, 44 od 8.06.2018 - dr zakon i

    95 od 8.12.2018.), sa boldiranim najnovjim izmenam

3. Prilog: Zakon o upravnoj inspekciji ("Sl gla­snik RS", broj 87 od 21.11.2011.)

 

556. KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE sa podzakonskim aktima i prilogom - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autor: Mr Željko ALBANEZE (For­mat B5, 248 stra­na, 2019.) 

Ce­na knjige je 1.400 din.

Cena knjige za pretplatnike je 700 din.

Na­rod­na skup­šti­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je usvo­ji­la je Za­kon o za­po­sle­ni­ma u auto­nom­nim po­kra­ji­na­ma i je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ko­ji je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 22 od 4.03.2016. go­di­ne. Za­kon je stu­pio na sna­gu 12.03.2016. go­di­ne, a u pu­noj pri­me­ni je od 1. de­cem­bra 2016. go­di­ne. Prve izmene predmetnog Zakona bile su krajem 2017. godine a najnovije izmene i dopune objavljene su u "Službenom gla­sni­ku RS", broj 95 od 8.12.2018. godine i iste su stupile na snagu 1. januara 2019. godine.

Najnovije izmene i dopune Zakona odnose se, između ostalog, i na:

bliže uređenje statusa zaposlenih - funkcionera;   

preciznije definisanje na koje organizacione oblike se ne primenjuju odredbe zakona (mesne zajednice); 

preciziranje ko odlučuje o pravima i obavezama službenika na položaju koji ne rukovode organom, službom ili organizacijom;  

primenu opštih propisa o radu i kolektivnog ugovora; 

regulisanje radno pravnog statusa po prestanku funkcije; 

definisanje uslova za rad u zvanjima; 

radni odnos na određeno vreme; 

status pripravnika; 

pravo učešća na internom konkursu i preuzimanje; 

dužnost polaganja državnog stručnog ispita i rokovi za polaganje; 

sistem ocenjivanja službenika u celosti; 

preciziranje odredbi o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti; 

uređenje položaja zaposlenih u slučaju donošenja novog Pravilnika, odnosno izmena postojećeg; 

disciplinski postupak; 

obezbeđivanje stručnosti u radu i pri odlučivanju u postupku po žalbama.

 

U skla­du sa izmenama ko­je do­no­se naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne

Za­ko­na o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama 

 lokalne samouprave ("Sl. gla­snik RS", br. 95/2018)

 pri­re­đe­no je ovo no­vo iz­da­nje sle­de­će sa­dr­ži­ne:

 

1. Uvodne napomene,

2. Komentar Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
    
("Sl. gla­snik RS", br.    21/2016, 113/2017, 113/2017-dr. zakon i 95 od 8.12.2018.),

3. Podzakonska akta za sprovođenje Zakona,

4. Prilog: Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl gla­snik RS", br. 113/2017 i 95 /2018).

  

510. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ,sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 232 stra­ne, 2016.)                    

Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

No­vi Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 18 od 1.03.2016.go­di­ne. Ovaj za­kon je stu­pio na sna­gu osmog da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", a pri­me­nju­je se od 1. ju­na 2017. go­di­ne, iz­u­zev od­re­da­ba čla­na 9, 103. i 207. Pre­ma od­red­ba­ma ova tri čla­na, od 8. ju­na 2016. go­di­ne, or­ga­ni upra­ve su du­žni da po slu­žbe­noj du­žno­sti pri­ba­ve po­dat­ke od dru­gog or­ga­na ume­sto stra­na­ka, a od ju­na 2017. go­di­ne stran­ke pro­tiv ne­a­žur­ne upra­ve mo­gu da pod­ne­su pri­tu­žbe Pre­kr­šaj­nom su­du.

No­vi ZUP sa­dr­ži zna­čaj­ne i bit­ne no­vi­ne ko­je se od­no­se na­ro­či­to na: 1) pro­ši­ri­va­nje pred­me­ta ZUP-a; 2) no­va na­če­la, od­no­sno na­če­la sa no­vom sa­dr­ži­nom; 3) op­šte­nja or­ga­na i stra­na­ka u po­stup­ku; 4) no­vi si­stem oba­ve­šta­va­nja i do­sta­vlja­nja; 5) prav­na sred­sta­va; 6) po­seb­ne slu­ča­je­ve ukla­nja­nja uprav­nih aka­ta; 7) stva­ra­nje prav­nih pret­po­stav­ki za do­no­še­nje ga­rant­nog ak­ta; 8) ob­je­di­nje­no pru­ža­nje uslu­ga na jed­nom me­stu; 9) na­čin po­kre­ta­nja po­stup­ka; 10) pred­vi­đa­nja pri­vre­me­nih me­ra, 11) do­no­še­nje (pro­ce­snih) re­še­nja, a ne za­klju­ča­ka, itd.

Iz­da­nje sa­dr­ži: DE­TA­LJAN KO­MEN­TAR ZA­KO­NA o op­štem uprav­nom po­stup­ku ("Sl. gla­sni­k RS", broj 18/2016), RE­GI­STAR poj­mo­va i ZA­KON o uprav­nim spo­ro­vi­ma.

   

544. OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - pr­vo iz­da­nje. Priredila: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ,sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji (For­mat B5, 184 stra­ne, maj 2018.)

DO­DA­TAK:CD sa prak­tič­nim pri­me­ri­ma obra­za­ca.

                                                                                                                        Ce­na knjige sa CD-om je 1.500 din.

Cena knjige sa CD-om  za pretplatnike je 750 din.

Ovo novo izdanje sa­dr­ži: 1. PRIMERE OBRAZACAza prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (59 OBRA­ZA­CA odnosno primere: upravnog akta, garantnog akta, upravnog ugovora, prigovora, pred­lo­ga, zah­te­va, obaveštenja, re­še­nja, žalbi, tu­žbe, … a uz svaki obrazac je dat član zakona na osnovu čijih odredaba je priređen odgovarajući obrazac); 2. TEKST NO­VOG ZA­KO­NA o opštem upravnom postupku ("Sl. gla­sni­k RS", broj 18 od 1.03.2016.); 3. REGISTAR pojmova.

 Napominjemo da, primeri obrazaca koji se nalaze u predmetnom izdanju, odnosno na CD-u, treba da posluže kao pomoć učesnicima u upravnom postupku, kako nadležnim organima kao vršiocima upravne radnje i izdavaocima upravnog akta tako i strankama odnosno subjektima o čijim se pravima i obavezama rešava u upravnom postupku ili čiji pravni interesi mogu biti pogođeni rešavanjem u upravnoj stvari.

  

506. ZA­KON O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU sa re­gi­strom poj­mo­va i Za­ko­nom o uprav­nim spo­ro­vi­ma - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 152 stra­ne, 2016.)                      

Ce­na knjige je 1.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

Ovo no­vo iz­da­nje sa­dr­ži: In­te­gral­ni tekst ZA­KO­NA o op­štem uprav­nom po­stup­ku ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 18/2016), Re­gi­star poj­mo­va ovog za­ko­na i Za­kon o uprav­nim spo­ro­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 111/2009), sa Re­gi­strom poj­mo­va.

 

487. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA sa no­ve­la­ma iz 2015. go­di­ne ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i pod­za­kon­skim ak­ti­ma - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR, Dr Ne­ma­nja ALEK­SIĆ i Je­le­na VI­LO­TIĆ (For­mat B5, 440 stra­na, 2015.)                                  

Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

Poslednje iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012 i 14/2015) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 68 od 4.08.2015. go­di­ne. Pred­met­nim iz­me­na­ma pro­me­nje­na su 92 čla­na osnov­nog tek­sta Za­ko­na, što pre­ma 178 čla­no­va, ko­li­ko ima osnov­ni tekst Za­ko­na, pred­sta­vlja ozbilj­nu i zna­čaj­nu no­vi­nu.

U skla­du sa tim gru­pa auto­ra - struč­nja­ka iz ove obla­sti, je pri­re­di­la no­vo iz­da­nje, sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. ZA­KON O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA (pot­pu­ni tekst za­ko­na sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma);

2. DE­TA­LJAN KO­MEN­TAR SVIH ČLA­NO­VA ZA­KO­NA O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA (178 čla­no­va), sa po­seb­nim osvr­tom na naj­no­vi­ne iz­me­ne pred­met­nog za­ko­na (92 čla­na);

3. RE­GI­STAR POJ­MO­VA;

4. SVA POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje ovog za­ko­na.

   

486. ZA­KON O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) sa Re­gi­strom poj­mo­va i ob­ja­šnje­nji­ma pre­kr­šaj­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član Za­ko­na - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 208 stra­na, 2015.)

Ce­na knjige je 800 din.

Cena knjige za pretplatnike je 400 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži:

1. Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68 od 4.08.2015.) sa bol­di­ra­nim poslednjim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma;

2. De­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, i

3. Pre­kr­šaj­ne od­red­be uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na­sa ob­ja­šnje­nji­ma: ko je iz­vr­ši­lac pre­kr­ša­ja, vi­si­na nov­ča­ne ka­zne, kao i broj čla­na za­ko­na ko­ji to pro­pi­su­je.

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ