5. ZUP, ZUS, javne nabavke,državni službenici, zaposleni u AP i JLS

 

544. OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - pr­vo iz­da­nje. Priredila: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ,sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji (For­mat B5, 184 stra­ne, maj 2018.)

DO­DA­TAK: CD sa prak­tič­nim pri­me­ri­ma obra­za­ca.

Ce­na knjige sa CD-om je 1.500 din.

Ovo no­vo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. PRI­ME­RE OBRA­ZA­CAza prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (59 OBRA­ZA­CA od­no­sno pri­me­re: uprav­nog ak­ta, ga­rant­nog ak­ta, uprav­nog ugo­vo­ra, pri­go­vo­ra, pred­lo­ga, zah­te­va, oba­ve­šte­nja, re­še­nja, žal­bi, tu­žbe, … a uz sva­ki obra­zac je dat član za­ko­na na osno­vu či­jih od­re­da­ba je pri­re­đen od­go­va­ra­ju­ći obra­zac); 2. TEKST NO­VOG ZA­KO­NA o op­štem uprav­nom po­stup­ku ("Sl. gla­snik RS", broj 18 od 1.03.2016.); 3. RE­GI­STAR poj­mo­va.

 Na­po­mi­nje­mo da, pri­me­ri obra­za­ca ko­ji se na­la­ze u pred­met­nom iz­da­nju, od­no­sno na CD-u, tre­ba da po­slu­že kao po­moć uče­sni­ci­ma u uprav­nom po­stup­ku, ka­ko nad­le­žnim or­ga­ni­ma kao vr­ši­o­ci­ma uprav­ne rad­nje i iz­da­va­o­ci­ma uprav­nog ak­ta ta­ko i stran­ka­ma od­no­sno su­bjek­ti­ma o či­jim se pra­vi­ma i oba­ve­za­ma re­ša­va u uprav­nom po­stup­ku ili či­ji prav­ni in­te­re­si mo­gu bi­ti po­go­đe­ni re­ša­va­njem u uprav­noj stva­ri.

  

 

533. PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZA­KO­NA O DRŽAVNIM SLUŽBE­NI­CIMA sa praktičnim primerima najvažnijih akata - prvo iz­da­nje. Autor: Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 296 stra­na, 2017.)

Uz izdanje je priređen i CD koji sadrži primere (modele) akata.     

                                                                        Ce­na knjige sa CD-om je 1.800 din.

U ovoj ak­tu­el­noj knji­zi, dat je de­ta­ljan pri­kaz ce­lo­kup­ne rad­no­prav­ne ma­te­ri­je u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­čev od pri­je­ma na rad do pre­stan­ka rad­nog od­no­sa dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­me­šte­ni­ka. Ob­ra­da ovih pi­ta­nja iz­vr­še­na je pre­ma Za­ko­nu o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma, pri če­mu je po­se­ban ak­ce­nat sta­vljen na re­še­nja iz naj­no­vi­jih iz­me­na i do­pu­na ovog za­ko­na iz ok­to­bra 2017. go­di­ne ("Službeni glasnik RS" broj 94 od 19.10.2017.) Na­rav­no, uze­ti su u ob­zir i dru­gi va­že­ći pro­pi­si ko­ji se od­no­se, od­no­sno pri­me­nju­ju i na ovu ma­te­ri­ju (dru­gi za­ko­ni, ured­be i dr.). U tek­stu­al­nom de­lu knji­ge da­ta su sva struč­na ob­ja­šnje­nja neo­p­hod­na za raz­u­me­va­nje i pri­me­nu rad­no­prav­nih in­sti­tu­ta ko­ji či­ne njen pred­met.

Knji­ga ima pr­ven­stve­no in­struk­ci­o­ni ka­rak­ter i kao ta­kva sa­dr­ži pri­me­re (mo­de­le) svih naj­va­žni­jih aka­ta (73 pri­me­ra od­lu­ka, re­še­nja, spo­ra­zu­ma, iz­ja­va, za­pi­sni­ka, ugo­vo­ra, ogla­sa, za­klju­ča­ka, žal­bi, tu­žbi, i dr.), iz do­me­na ko­ji ob­ra­đu­je, ko­ji se mo­gu pri­la­go­di­ti prak­tič­nim po­tre­ba­ma sva­kog dr­žav­nog or­ga­na.

 Po­red pot­pu­ne te­o­ret­sko-prav­ne ob­ra­de ce­lo­kup­ne rad­no­prav­ne ma­te­ri­je ko­ja se od­no­si na dr­žav­ne or­ga­ne i neo­p­hod­nih prak­tič­nih pri­me­ra, u knji­zi su, s ob­zi­rom na to da ona ima ka­rak­ter pri­ruč­ni­ka za sva­ko­dnev­nu upo­tre­bu, kao njen pri­log, da­ti i Za­kon o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma (pre­či­šćen tekst) i Za­kon o Na­ci­o­nal­noj aka­de­mi­ji za jav­nu upra­vu (iz ko­jih su i pro­is­te­kle naj­no­vi­je iz­me­ne Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma).

 

510. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ,sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 232 stra­ne, ju­ni 2016.)

Ce­na 2.000 din.

No­vi Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 18 od 1.03.2016.go­di­ne. Ovaj za­kon je stu­pio na sna­gu osmog da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", a pri­me­nju­je se od 1. ju­na 2017. go­di­ne, iz­u­zev od­re­da­ba čla­na 9, 103. i 207. Pre­ma od­red­ba­ma ova tri čla­na, od 8. ju­na 2016. go­di­ne, or­ga­ni upra­ve su du­žni da po slu­žbe­noj du­žno­sti pri­ba­ve po­dat­ke od dru­gog or­ga­na ume­sto stra­na­ka, a od ju­na 2017. go­di­ne stran­ke će pro­tiv ne­a­žur­ne upra­ve mo­ći da pod­no­se pri­tu­žbe Pre­kr­šaj­nom su­du.

No­vi ZUP sa­dr­ži zna­čaj­ne i bit­ne no­vi­ne ko­je se od­no­se na­ro­či­to na: 1) pro­ši­ri­va­nje pred­me­ta ZUP-a; 2) no­va na­če­la, od­no­sno na­če­la sa no­vom sa­dr­ži­nom; 3) op­šte­nja or­ga­na i stra­na­ka u po­stup­ku; 4) no­vi si­stem oba­ve­šta­va­nja i do­sta­vlja­nja; 5) prav­na sred­sta­va; 6) po­seb­ne slu­ča­je­ve ukla­nja­nja uprav­nih aka­ta; 7) stva­ra­nje prav­nih pret­po­stav­ki za do­no­še­nje ga­rant­nog ak­ta; 8) ob­je­di­nje­no pru­ža­nje uslu­ga na jed­nom me­stu; 9) na­čin po­kre­ta­nja po­stup­ka; 10) pred­vi­đa­nja pri­vre­me­nih me­ra, 11) do­no­še­nje (pro­ce­snih) re­še­nja, a ne za­klju­ča­ka, itd.

Ovo no­vo iz­da­nje sa­dr­ži: DE­TA­LJAN KO­MEN­TAR NO­VOG ZA­KO­NA o op­štem uprav­nom po­stup­ku, RE­GI­STAR poj­mo­va i ZA­KON o uprav­nim spo­ro­vi­ma.

  

506. ZA­KON O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU sa re­gi­strom poj­mo­va i Za­ko­nom o uprav­nim spo­ro­vi­ma - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 152 stra­ne, mart 2016.)              

Ce­na 1.000 din.

Ovo no­vo iz­da­nje sa­dr­ži: In­te­gral­ni tekst ZA­KO­NA o op­štem uprav­nom po­stup­ku ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 18/2016), Re­gi­star poj­mo­va ovog za­ko­na i Za­kon o uprav­nim spo­ro­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 111/2009), sa Re­gi­strom poj­mo­va.

 

517. ZA­KON O INSPEKCIJSKOM NADZORU sa podzakonskim aktima ("Sl. gla­snik RS", broj 36 od 21.04.2015.) - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 144 stra­ne, novembar 2016.) 

                                                       Ce­na 600 din.

 Pri­me­na Za­ko­na o in­spek­cij­skom nad­zo­ru je po­če­la 29. apri­la 2016. (osim od­re­da­ba onih čla­no­va ko­ji­ma se ure­đu­ju ne­re­gi­stro­va­ni su­bjek­ti i po­stu­pa­nje pre­ma ne­re­gi­stro­va­nim su­bjek­ti­ma, ko­je se pri­me­nju­ju od 30. ju­la 2015. od­no­sno od 30. sep­tem­bra 2015. go­di­ne). 

Ovo je novi sistemski Zakon koji propisuje me­to­do­lo­gi­ju po­stu­pa­nja u in­spek­cij­skom nad­zo­ru, ovla­šće­nja i oba­ve­ze uče­sni­ka in­spek­cij­skog nad­zo­ra, ko­or­di­na­ci­ju ra­da ­in­spek­ci­ja i bo­lje ko­ri­šće­nje re­sur­sa in­spek­ci­ja

IZ­DA­NJE sa­dr­ži: IN­TE­GRAL­NI TEKST ZA­KO­NA o in­spek­cij­skom nad­zo­ru i SVA OB­JA­VLJE­NA POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje ovog za­ko­na, i to: Ured­bu o za­jed­nič­kim ele­men­ti­ma pro­ce­ne ri­zi­ka u in­spek­cij­skom nad­zo­ru, Ured­bu o iz­gle­du obra­sca i na­či­nu vo­đe­nja evi­den­ci­je o in­spek­cij­skom nad­zo­ru, Pra­vil­nik o pro­gra­mu i na­či­nu spro­vo­đe­nja is­pi­ta za in­spek­to­ra, Pra­vil­nik o iz­gle­du obra­sca slu­žbe­ne le­gi­ti­ma­ci­je in­spek­to­ra i Pra­vil­nik o op­štem obra­scu za­pi­sni­ka o in­spek­cij­skom nad­zo­ru.

 

508. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O ZA­PO­SLE­NI­MA U AUTO­NOM­NIM PO­KRA­JI­NA­MA I JE­DI­NI­CA­MA LO­KAL­NE SA­MO­U­PRA­VE - pr­vo iz­da­nje. Autor: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 208 stra­na, mart 2016.)

Ce­na 1.200 din.

No­vi Za­kon o za­po­sle­ni­ma u auto­nom­nim po­kra­ji­na­ma i je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 21 od 4.03.2016. go­di­ne, stu­pio je na sna­gu 29.03.2016. go­di­ne, a pri­me­nji­va­će se od 1. de­cem­bra 2016. go­di­ne, osim od­re­da­ba čl. 116-122, ko­je se od­no­se na struč­no usa­vr­ša­va­nje, kao i od­re­da­ba čl. 172-183. i čla­na 192. tač­ka 4) o žal­be­noj ko­mi­si­ji i od­re­da­ba čl. 188-191. ko­ji­ma su ure­đe­na pi­ta­nja u ve­zi sa ljud­skim re­sur­si­ma, ko­je se pri­me­nju­ju na­red­nog da­na od da­na stu­pa­nja na sna­gu ovog za­ko­na, od­no­sno od 30. mar­ta 2016. go­di­ne.

Ovim no­vim Za­ko­nom se ure­đu­ju pra­va i du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa za­po­sle­nih u auto­no­mim po­kra­ji­na­ma i je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Za­kon se shod­no pri­me­nju­je i na za­po­sle­ne u upra­va­ma grad­skih op­šti­na i struč­nim slu­žba­ma i po­seb­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je osni­va nad­le­žni or­gan pre­ma po­seb­nom za­ko­nu. U smi­slu Za­ko­na, za­po­sle­ni, na ko­je se pri­me­nju­je Za­kon, je­su funk­ci­o­ne­ri, slu­žbe­ni­ci i na­me­šte­ni­ci.

Ovo NO­VO IZ­DA­NJE sa­dr­ži: KO­MEN­TAR svih čla­no­va Za­ko­na (203 čla­na); in­te­gral­ni tekst Za­ko­na o za­po­sle­ni­ma u auto­nom­nim po­kra­ji­na­ma i je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ("Slu­žbe­ni gla­snik RS" broj 21/2016) i Pri­log: Za­kon o si­ste­mu pla­ta za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru ("Sl. gla­snik RS", broj 18/2016) i Za­kon o Agen­ci­ji za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je ("Sl. gla­snik RS", br. 97/2008... i 8 od 26.01.2015 - US)

   

487. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA sa no­ve­la­ma iz 2015. go­di­ne ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i pod­za­kon­skim ak­ti­ma - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR, Dr Ne­ma­nja ALEK­SIĆ i Je­le­na VI­LO­TIĆ (For­mat B5, 440 stra­na, 2015.)                                  

Ce­na 2.000 din.

Poslednje iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012 i 14/2015) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 68 od 4.08.2015. go­di­ne. Pred­met­nim iz­me­na­ma pro­me­nje­na su 92 čla­na osnov­nog tek­sta Za­ko­na, što pre­ma 178 čla­no­va, ko­li­ko ima osnov­ni tekst Za­ko­na, pred­sta­vlja ozbilj­nu i zna­čaj­nu no­vi­nu.

U skla­du sa tim gru­pa auto­ra - struč­nja­ka iz ove obla­sti, je pri­re­di­la NO­VO iz­da­nje, sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. ZA­KON O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA (pot­pu­ni tekst za­ko­na sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma);

2. DE­TA­LJAN KO­MEN­TAR SVIH ČLA­NO­VA ZA­KO­NA O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA (178 čla­no­va), sa po­seb­nim osvr­tom na naj­no­vi­ne iz­me­ne pred­met­nog za­ko­na (92 čla­na);

3. RE­GI­STAR POJ­MO­VA;

4. SVA POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje ovog za­ko­na.

   

486. ZA­KON O JAV­NIM NA­BAV­KA­MA ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) sa Re­gi­strom poj­mo­va i ob­ja­šnje­nji­ma pre­kr­šaj­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član Za­ko­na - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 208 stra­na, 2015.)

Ce­na 800 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži:

1. Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma ("Sl. gla­snik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68 od 4.08.2015.) sa bol­di­ra­nim poslednjim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma;

2. De­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, i

3. Pre­kr­šaj­ne od­red­be uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na­sa ob­ja­šnje­nji­ma: ko je iz­vr­ši­lac pre­kr­ša­ja, vi­si­na nov­ča­ne ka­zne, kao i broj čla­na za­ko­na ko­ji to pro­pi­su­je.

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ