13. Parnični i vanparnični postupak

       

264. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PAR­NIČ­NOM PO­STUP­KU sa no­ve­la­ma iz 2014. go­di­ne, ak­tu­el­nom sud­skom prak­som i re­gi­strom poj­mo­va - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.Auto­ri: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR i Prof. Dr Mi­lan PO­ČU­ČA (For­mat B5, 768 stra­na, 2014.) 

                                                                                                                               Ce­na knjige je 3.100 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.550 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o par­nič­nom po­stup­ku ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 49/2013-US, 74/2013-US i 55/2014), sa po­seb­nim osvr­tom na naj­no­vi­je za­kon­ske pro­me­ne, INO­VI­RA­NOM I AK­TU­EL­NOM SUD­SKOM PRAK­SOM na­sta­lom u ra­du su­do­va od do­no­še­nja Za­ko­na do da­nas i ažu­ri­ra­nim RE­GI­STROM POJ­MO­VA.

 

Dodatak: sadrži potpuni tekst člana 204. Zakona o parničnom postupku koji je izmenjen na osnovu najnovijih izmena koje su objavljene u "Sl. gla­sniku RS", broj 87 od 13.11.2018. a stupile su na snagu 21. novembra 2018. godine.

 

385. ZA­KON O PAR­NIČ­NOM PO­STUP­KU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 49/2013-US, 74/2013-US, 55/2014 i 87 od 13.11.2018.) sa Re­gi­strom poj­mo­va - treće iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 200 stra­na, 2020.)         

Ce­na knjige je 1.200 din.
Ce­na knjige za pretplatnike je 600 din.

Ovo­ i­zda­nje sa­dr­ži: POT­PUN TEKST ZA­KO­NA o par­nič­nom po­stup­ku ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 49/2013-US, 74/2013-US,55/2014 i 87/2018) sa bo­ldi­ra­nim pro­me­na­ma za­ko­na ob­ja­vlje­nim u bro­ju 55/2014 i 87/2018 i de­ta­ljan RE­GI­STAR POJ­MO­VA.

Isto­vre­me­no je, ra­di prak­tič­no­sti, u sa­dr­ža­ju knji­ge uz sva­ki in­sti­tut na­ve­de­no ko­jim je čla­no­vi­ma za­ko­na on re­gu­li­san.

 

 

433. ZA­KON O PAR­NIČ­NOM PO­STUP­KU sa OBRA­SCI­MA za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na i Pri­lo­gom - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­le: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 272 stra­ne, 2014.)

DO­DA­TAK:CD sa prak­tič­nim pri­me­ri­ma obra­za­ca.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.500 din.
Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 750 din.

Knji­ga sa­dr­ži: 1. TEKST NO­VOG ZA­KO­NA O PAR­NIČ­NOM PO­STUP­KU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 49/2013-OUS, 74/203-OUS i 55/2014),2. OBRA­SCEza prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (75 OBRA­ZA­CA - MO­DE­LA za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na: re­še­nja, pred­lo­ge, zah­te­ve, tu­žbe, pro­tiv­tu­žbe, za­mol­ni­ce, pre­su­de, pri­go­vo­re… a uz od­re­đe­ni broj čla­no­va da­te su na­po­me­ne za prak­tič­nu pri­me­nu istih), 3. NA­PO­ME­NEuz od­re­đe­ne čla­no­ve za­ko­na s ci­ljem da na­gla­se ne­ka no­va ili sa­mo is­tak­nu bit­na za­kon­ska re­še­nja i4. PRI­LOG: Za­kon o sud­skim tak­sa­ma (iz­vod iz za­ko­na).

Isto­vre­me­no je, ra­di br­žeg i lak­šeg ko­ri­šće­nja, u sa­dr­ža­ju knji­ge, uz sva­ki in­sti­tut na­ve­de­no ko­jim čla­no­vi­ma za­ko­na je on re­gu­li­san i uz ko­ji član je dat obra­zac, od­no­sno na­po­me­na.
    Dodatak: sadrži potpuni tekst člana 204. Zakona o parničnom postupku koji je izmenjen na osnovu najnovijih izmena koje su objavljene u "Sl. gla­sniku RS", broj 87 od 13.11.2018. a stupile su na snagu 21. novembra 2018. godine.

 

30. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O VAN­PAR­NIČ­NOM PO­STUP­KU - tre­će iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ, Re­cen­zent: Doc. dr Vla­di­mir Ko­zar (For­mat B5, 580 stra­na, 2014.)       

Ce­na knjige je 2.700 din.
Cena knjige za pretplatnike je 1.350 din.

Iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o van­par­nič­nom po­stup­ku, koje su objavljene u"Slu­žbe­nom gla­sniku RS", br. 55/2014, iz­me­nje­no je 47 čla­no­va i do­ne­ta su 44 no­va čla­na.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o van­par­nič­nom po­stup­ku ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 25/82, 48/88, 46/95-dr. za­kon, 18/05-dr. za­kon, 85/12, 45/13-dr. za­kon i 55/2014), sa po­seb­nim osvr­tom na za­kon­ske pro­me­ne iz 2014. godine, INO­VI­RA­NU I AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU na­sta­lu u ra­du su­do­va od do­no­še­nja Za­ko­na do da­na­s i ažu­ri­ra­ni RE­GI­STAR POJ­MO­VA.

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pre­gled iz­me­nje­nih, do­pu­nje­nih i bri­sa­nih čla­no­va Za­ko­na o van­par­nič­nom po­stup­ku sa kra­ćim pri­ka­zom iz­me­nje­nih od­re­da­ba ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br.6/2015 i 106/2015-dr. za­kon).

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ