3. Javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici i stečaj

 

536. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JU sa no­ve­la­ma iz 2017. go­di­ne i sud­skom prak­som - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autori: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR idr Nemanja ALEKSIĆ (For­mat B5, 812 strana, januar 2018).

Ce­na 2.900 din.

 Na­rod­na skup­šti­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je usvo­ji­la je, 14. de­cem­bra 2017. go­di­ne Za­kon o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ste­ča­ju ko­ji je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 113 od 17.12.2017.go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 25. de­cem­bra 2017. go­di­ne.

Usvojenim izmenama i dopunama una­pre­đu­ju se za­kon­ske od­red­be sa­dr­ža­ne ka­ko u Za­ko­nu o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. za­kon i 71/12 - US), ta­ko i u Za­ko­nu o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", broj 83/14). Me­đu­tim, ovim Iz­me­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na uvo­de se i no­vi in­sti­tu­ti i im­ple­men­ti­ra­ju od­red­be ko­ji­ma se obez­be­đu­ju uslo­vi za ade­kvat­ni­ju i bo­lju pri­me­nu već po­sto­je­ćih in­sti­tu­ta, efi­ka­sni­je spro­vo­đe­nje ste­čaj­nog po­stup­ka, po­bolj­ša­nje na­mi­re­nja po­ve­ri­la­ca kao i efikasniju borbu protiv korupcije i zloupotreba. 

Ta­ko­đe, no­va re­še­nja omo­gu­ća­va­ju bo­lju na­pla­tu po­ve­ri­la­ca i sma­nje­nje tro­ško­va, pred­vi­đa­ju i kra­će ro­ko­ve za po­stu­pa­nje ste­čaj­nih uprav­ni­ka i ste­čaj­nih su­di­ja, a po­bolj­šan je po­lo­žaj obez­be­đe­nih po­ve­ri­la­ca.Pred­vi­đa se i no­vi na­čin pro­ce­nji­va­nja imo­vi­ne ste­čaj­nog du­žni­ka ko­ju će ra­di­ti li­cen­ci­ra­ni pro­ce­ni­telj, či­me će se do­pri­ne­ti prav­noj si­gur­no­sti po­ve­ri­la­ca i ubr­za­ti po­stu­pak unov­če­nja imo­vi­ne na osno­vu tr­ži­šne pro­ce­ne. Uvo­di se i po­seb­no pra­vi­lo o uki­da­nju za­bra­ne iz­vr­še­nja na imo­vi­ni ste­čaj­nog du­žni­ka ko­ja je pod hi­po­te­kom ili za­lo­gom, uz da­va­nje pra­va obez­be­đe­nom po­ve­ri­o­cu da je pro­da po pra­vi­li­ma ko­ja va­že za hi­po­te­kar­ne pro­da­je.

Iz­me­na­ma Za­ko­na se otva­ra pro­stor za iz­ra­du pod­za­kon­skih aka­ta od ko­jih se oče­ku­je da upro­ste pro­ce­du­re ste­čaj­nog za­ko­no­dav­stva i ubr­za­ju po­stu­pak unov­ča­va­nja, iz­ve­šta­va­nja, re­or­ga­ni­za­ci­je i kon­tro­le. Pred­met­nim iz­me­na­ma pre­ci­zi­ra­no je da će ste­čaj­ni po­stup­ci ko­ji do sa­da ni­su okon­ča­ni, bi­ti okon­ča­ni po pro­pi­si­ma ko­ji su va­ži­li do da­na stu­pa­nja Za­ko­na na sna­gu. Pred­vi­đen je rok od de­vet me­se­ci za pro­da­ju imo­vi­ne pred­u­ze­ća u ste­ča­ju.


Imajući u vidu brojne i značajne novine koje donose

najnovije izmene i dopune Zakona o stečaju

priredili smo no­vi KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JUsledeće sadržine:

 

■ Pr­vi deo pred­sta­vlja SVE­O­BU­HVA­TAN KO­MEN­TAR Za­ko­na o ste­ča­ju sa po­seb­nim osvr­tom na NAJ­NO­VI­JE iz­me­ne i

   do­pu­ne za­ko­na iz 2017. godine;

■ U dru­gom de­lu pri­ka­za­na je AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA po Za­ko­nu o ste­ča­ju;

■ U Tre­ćem de­lu je dat pot­pu­ni tekst Za­ko­na o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 104/2009, 99/2011-dr. za­kon, 71/2012-US, 

    83/2014 i 113 od 17.12.2017.)

  

504. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NIM PRED­U­ZE­ĆI­MA sa pri­lo­zi­ma - pr­vo iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ(For­mat A5, 212 strana, mart 2016.)                                                            

 Ce­na 1.200 din. 

Za­kon o jav­nim pred­u­ze­ći­ma je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 15 od 25.02.2016. go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 4. mar­ta 2016. go­di­ne.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na o jav­nim pred­u­ze­ći­ma, 2. POD­ZA­KON­SKA AK­TA za nje­go­vo spro­vo­đe­nje (Ured­bu o me­ri­li­ma za ime­no­va­nje di­rek­to­ra jav­nog pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač Re­pu­bli­ka Sr­bi­je i Ured­bu o na­či­nu i kon­tro­li ob­ra­ču­na i is­pla­te za­ra­da u jav­nim pred­u­ze­ći­ma) i 3. Sle­de­će PRI­LO­GE: Za­kon o pri­vred­nim dru­štvi­ma (iz­vod iz za­ko­na); Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku (iz­vod iz za­ko­na); Za­kon o po­stup­ku re­gi­stra­ci­je u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gi­stre; Pra­vil­nik o sa­dr­ži­ni Re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta i do­ku­men­ta­ci­ji po­treb­noj za re­gi­stra­ci­ju; Od­lu­ku o na­kna­da­ma za po­slo­ve re­gi­stra­ci­je i dru­ge uslu­ge ko­je pru­ža Agen­ci­ja za pri­vred­ne re­gi­stre.

  

516. PRI­RUČ­NIK ZA PRI­ME­NU ZA­KO­NA O PRI­VRED­NIM DRU­ŠTVI­MA - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Mi­lo­van MI­LIĆ (For­mat A4, 896 stra­na, 2016.)

Uz iz­da­nje je pri­re­đen i CD sa go­to­vim mo­de­li­ma osni­vač­kih i dru­gih aka­ta svih ob­li­ka pri­vred­nih dru­šta­va.     

Ce­na knji­ge sa CD-om je 3.000 din.

Pri­ruč­nik za pri­me­nu Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.za­kon i 5/2015), je JE­DIN­STVE­NO PRAV­NO DE­LO u prav­noj li­te­ra­tu­ri pri­vred­nog pra­va. Ta je­din­stve­nost se ogle­da ka­ko U OBIM­NO­STI SA­MOG PRI­RUČ­NI­KA ta­ko i u ME­TO­DU OB­RA­DE (autor je ana­li­zi­rao osnov­ne od­red­be ovog za­ko­na ko­je se od­no­se na sva pri­vred­na dru­štva i po­seb­no od­red­be ko­je se od­no­se na sva­ku prav­nu for­mu pri­vred­nog dru­štva) i NJE­GO­VOJ OPE­RA­CI­O­NA­LI­ZA­CI­JI kroz osni­vač­ka i dru­ga ak­ta ko­je tre­ba da do­ne­su pri­vred­na dru­štva (po­la­ze­ći od osnov­nih i po­seb­nih od­re­da­ba ovog za­ko­na, pri­pre­mio je osni­vač­ka i dru­ga ak­ta i nji­ma ob­u­hva­tio i bli­že ure­dio sve seg­men­te iz po­me­nu­tog za­ko­na).

Pri­ruč­nik se sa­sto­ji iz PET DE­LO­VA. Pr­vi deo či­ne osnov­ne od­red­be ovog za­ko­na ko­je se od­no­se na sve prav­ne for­me pri­vred­nih dru­šta­va i pred­u­zet­ni­ka ko­ji ne­ma prav­nu for­mu pri­vred­nog dru­štva; Dru­gi deo či­ni pred­u­zet­nik kao po­se­ban ob­lik in­di­vi­du­al­nog or­ga­ni­zo­va­nja de­lat­no­sti; Tre­ći deo či­ne od­red­be ovog za­ko­na ko­je po­seb­no ure­đu­ju sva­ku prav­nu for­mu pri­vred­nog dru­štva (OD, KD, AD i DOO); Če­tvr­ti deo či­ne osta­li de­lo­vi ovog za­ko­na: sti­ca­nje i ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom ve­li­ke vred­no­sti; po­seb­na pra­va ne­sa­gla­snih ak­ci­o­na­ra; pro­me­na prav­ne for­me; sta­tu­sne pro­me­ne; pri­nud­ni ot­kup ak­ci­ja i pra­vo na pro­da­ju ak­ci­ja; li­kvi­da­ci­ja dru­štva; po­ve­zi­va­nje pri­vred­nih dru­šta­va; ogra­nak pri­vred­nog dru­štva i pred­stav­ni­štvo stra­nog pri­vred­nog dru­štva; po­slov­na udru­že­nja; ka­zne­ne od­red­be; pre­la­zne i za­vr­šne od­red­be; Pe­ti deo či­ne osni­vač­ka i dru­ga ak­ta pri­vred­nih dru­šta­va, od­no­sno MO­DE­LI istih, kao što su: 1. Ugo­vor o osni­va­nju or­tač­kog dru­štva, 2. Ugo­vor or­ta­ka or­tač­kog dru­štva, 3. Ugo­vor o osni­va­nju ko­man­dit­nog dru­štva, 4. Ugo­vor čla­no­va ko­man­dit­nog dru­štva, 5. Ugo­vor o osni­va­nju dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću, 6. Po­slov­nik o ra­du skup­šti­ne dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću, 7. Po­slov­nik o ra­du nad­zor­nog od­bo­ra dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću, 8. Od­lu­ka o osni­va­nju jed­no­čla­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću, 9. Po­slov­nik o ra­du čla­na dru­štva u jed­no­čla­nom dru­štvu sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću, 10. Ugo­vor o osni­va­nju ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 11. Sta­tut ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 12. Po­slov­nik o ra­du skup­šti­ne ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 13. Po­slov­nik o ra­du nad­zor­nog od­bo­ra ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 14. Po­slov­nik o ra­du iz­vr­šnog od­bo­ra ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 15. Od­lu­ka o osni­va­nju jed­no­čla­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 16. Sta­tut jed­no­čla­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 17. Po­slov­nik o ra­du nad­zor­nog od­bo­ra jed­no­čla­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva, 18. Po­slov­nik o ra­du ak­ci­o­na­ra dru­štva u jed­no­čla­nom ak­ci­o­nar­skom dru­štvu.

Ta­ko­đe na­po­mi­nje­mo da je, pri­li­kom pri­pre­me ovog Pri­ruč­ni­ka, autor po­seb­no vo­dio ra­ču­na da ovaj pri­ruč­nik bu­de kom­pa­ti­bi­lan sa dru­gim za­ko­ni­ma, a na­ro­či­to sa od­red­ba­ma za­ko­na na ko­je je Za­kon o pri­vred­nim dru­štvi­ma po­seb­no upu­ći­vao i či­je po­zna­va­nje je neo­p­hod­no za nje­go­vu prak­tič­nu pri­me­nu, kao što su: Za­kon o ra­du, Za­kon o ste­ča­ju, Za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji, Za­kon o osi­gu­ra­nju, Za­kon o tr­ži­štu ka­pi­ta­la, Za­kon o re­vi­zi­ji, Za­kon o ra­ču­no­vod­stvu, i dru­gi.

 

449. PRI­VRED­NA DRU­ŠTVA (OD OSNI­VA­NJA DO PRE­STAN­KA) - sa mo­de­li­ma kon­sti­tu­tiv­nih aka­ta - pr­vo iz­da­nje.Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 536 stra­na, 2014.)

Ce­na 2.500 din.

Knji­ga na si­ste­ma­ti­čan, ce­lo­vit i ori­gi­na­lan na­čin da­je PRI­KAZ SVIH PRAV­NIH FOR­MI PRI­VRED­NIH DRU­ŠTA­VA (or­tač­ko dru­štvo, ko­man­dit­no dru­štvo, dru­štvo sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću i ak­ci­o­nar­sko dru­štvo), po­čev od nji­ho­vog poj­ma, osnov­nih obe­lež­ja, osni­va­nja, za­stu­pa­nja, or­ga­na i od­go­vor­no­sti za oba­ve­ze, pa do pro­me­ne prav­ne for­me, sta­tu­snih pro­me­na, po­ve­zi­va­nja i pre­stan­ka dru­štva. Ova knji­ga sa­dr­ži i PRAK­TIČ­NE PRI­ME­RE (MO­DE­LE) KON­STI­TU­TIV­NIH AKA­TA svih prav­nih for­mi pri­vred­nih dru­šta­va (ugo­vo­re, od­lu­ke, sta­tu­te) ko­ji se la­ko mo­gu pri­la­go­di­ti prak­tič­nim po­tre­ba­ma sva­ke prav­ne for­me pri­vred­nog dru­štva.

  

254. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRI­VRED­NIM DRU­ŠTVI­MA - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 472 stra­ne, 2012.)                                         

Ce­na 2.800 din. 

U "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 99 od 27.12.2011. go­di­ne OB­JA­VLJE­NE SU IZ­ME­NE I DO­PU­NE ZA­KO­NA O PRI­VRED­NIM DRU­ŠTVI­MA ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011).

U skla­du sa tim pro­me­na­ma smo pri­re­di­li dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje KO­MEN­TA­RA POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o pri­vred­nim dru­štvi­ma KO­JI SA­DR­ŽI KO­MEN­TA­RE SVIH 600 ČLA­NO­VA (ka­ko de­ta­ljan pri­kaz 24 iz­me­nje­na i do­pu­nje­na čla­na, ta­koi ino­vi­ra­nu i pro­ši­re­nu ob­ra­du i prak­tič­nu pri­me­nu osta­lih čla­no­va za­ko­na ko­ji se ni­su me­nja­li).

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/11 i 99 od 27.12.2011.) i DE­TA­LJAN RE­GI­STAR poj­mo­va.

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pre­gled pre­sta­lih, iz­me­nje­nih i do­pu­nje­nih čla­no­va Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ob­ja­vlje­nih u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 83/2014 (dr. za­kon) i broj 5 od 20.01.2015. go­di­ne.

  

303. ZA­KON O PRI­VRED­NIM DRU­ŠTVI­MA - pot­pun tekst ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014- dr. za­kon.) sa Re­gi­strom poj­mo­va - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 304 stra­ne, 2012.)                                              

Ce­na 900 din.

Iz­da­nje sa­dr­ži POT­PU­NI TEKST ZA­KO­NA o pri­vred­nim dru­štvi­ma (osnov­ni tekst sa po­seb­nim-bol­di­ra­nim tek­stom iz­me­na i do­pu­na za­ko­na ob­ja­vlje­nih u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 99 od 27.12.2011.) i iz­u­zet­no de­ta­ljan RE­GI­STAR poj­mo­va.

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pre­gled pre­sta­lih, iz­me­nje­nih i do­pu­nje­nih čla­no­va Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ob­ja­vlje­nih u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 83/2014 (dr. za­kon) i broj 5 od 20.01.2015. go­di­ne.

  

299. OSNI­VAČ­KI I DRU­GI AK­TI PRI­VRED­NIH DRU­ŠTA­VA (pre­ma Za­ko­nu o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Za­ko­nu o ra­du i dru­gim pra­te­ćim za­ko­ni­ma) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­li: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ i Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 320 stra­na, 2012.)  

Ce­na knji­ge sa CD -om je 2.000 din.

Ovo na­še iz­da­nje sa­dr­ži dva de­la:

OSNI­VAČ­KI AK­TI PRI­VRED­NIH DRU­ŠTA­VA:Ugo­vor o osni­va­nju or­tač­kog dru­štva; Ugo­vor o osni­va­nju ko­man­dit­nog dru­štva; Ugo­vor o osni­va­nju dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću; Od­lu­ka o osni­va­nju jed­no­čla­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću; Ugo­vor o osni­va­nju ak­ci­o­nar­skog dru­štva; Sta­tut ak­ci­o­nar­skog dru­štva.

DRU­GI AK­TI PRI­VRED­NIH DRU­ŠTA­VA:Ko­lek­tiv­ni ugo­vor kod po­slo­dav­ca; Pra­vil­nik o ra­du; Pra­vil­nik o or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji po­slo­va; Pra­vi­la o rad­noj di­sci­pli­ni i po­na­ša­nju za­po­sle­nih kod po­slo­dav­ca; Pra­vil­nik o spre­ča­va­nju zlo­sta­vlja­nja na ra­du i u ve­zi sa ra­dom; Pra­vil­nik o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du; Akt o pro­ce­ni ri­zi­ka na rad­nom me­stu i u rad­noj oko­li­ni; Pra­vil­nik o ču­va­nju po­slov­ne taj­ne; Pra­vil­nik o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja sred­sta­va za re­pre­zen­ta­ci­ju; Plan za­šti­te od po­ža­ra pri­vred­nog dru­štva; Sa­na­ci­o­ni plan za ot­kla­nja­nje po­sle­di­ca po­ža­ra; Pra­vi­la za­šti­te od po­ža­ra; Pra­vi­la o ko­ri­šće­nju slu­žbe­nih vo­zi­la; Pra­vi­la o uslo­vi­ma ko­ri­šće­nja slu­žbe­nih te­le­fo­na i slu­žbe­nih mo­bil­nih te­le­fo­na.

DO­DA­TAK: CD sa svim mo­de­li­ma aka­ta iz ove knji­ge ko­ji se mo­gu pre­u­ze­ti i do­pu­ni­ti ili uskla­di­ti pre­ma spe­ci­fič­no­sti­ma ra­da i po­slo­va­nja sva­kog kon­kret­nog po­slo­dav­ca, s ob­zi­rom da da­ti mo­de­li ima­ju in­struk­tiv­ni ka­rak­ter, od­no­sno da je nji­ho­va pr­ven­stve­na na­me­na da po­slu­že kao ori­jen­ta­ci­ja i pu­to­kaz za kom­plet­no ure­đi­va­nje pi­ta­nja uskla­đi­va­nja pri­vred­nih su­bje­ka­ta.

  

431. ZA­STU­PA­NJE I ZA­STUP­NI­CI PRI­VRED­NIH SU­BJE­KA­TA (mo­no­gra­fi­ja) - pr­vo iz­da­nje. Autor: Doc. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ, Re­cen­zent: Prof. Dr Ili­ja Ba­bić (For­mat B5, 264 stra­ne, 2012.)           

Ce­na 1.900 din.

Kra­tak sa­dr­žaj pred­met­nog iz­da­nja: 1 - Isto­ri­jat za­stup­ni­štva; 2 - Za­stu­pa­nje, po­jam i raz­gra­ni­če­nje; 3 - Vr­ste za­stu­pa­nja s ob­zi­rom na na­čin na­stan­ka (Za­kon­sko i Sta­tu­tar­no za­stu­pa­nje, Za­stu­pa­nje na osno­vu od­lu­ke dr­žav­nog or­ga­na, Za­stu­pa­nje na osno­vu ugo­vo­ra o pu­no­moć­stvu, Po­slov­no pu­no­moć­je); 4 - Za­stup­ni­ci pri­vred­nih su­bje­ka­ta (O za­stu­pa­nju prav­nih li­ca uop­šte, Za­stup­ni­ci pri­vred­nih su­bje­ka­ta i nji­ho­va ovla­šće­nja, Pro­ku­ra); 5 - Za­stu­pa­nje i za­stup­ni­ci po­je­di­nih pri­vred­nih su­bje­ka­ta (Za­stu­pa­nje i za­stup­ni­ci pri­vred­nih dru­šta­va: Za­stu­pa­nje OD, KD, DOO, AD; Za­stu­pa­nje i za­stup­ni­ci pred­u­zet­ni­ka, za­dru­ga, ba­na­ka, osi­gu­ra­va­ju­ćih or­ga­ni­za­ci­ja i jav­nih pred­u­ze­ća); 6 - Za­stu­pa­nje pri­vred­nih su­bje­ka­ta u po­je­di­nim sud­skim po­stup­ci­ma (Za­stu­pa­nje pri­vred­nih su­bje­ka­ta u kri­vič­nom po­stup­ku, u po­stup­ku po pri­vred­nim pre­stu­pi­ma, u pre­kr­šaj­nim po­stup­ci­ma, u par­nič­nom po­stup­ku, u van­par­nič­nom po­stup­ku, u iz­vr­šnom po­stup­ku, u uprav­nom po­stup­ku i uprav­nom spo­ru, pred ar­bi­tra­ža­ma); 7 - Za­stu­pa­nje pri­vred­nih su­bje­ka­ta u po­je­di­nim ugo­vo­ri­ma u pri­vre­di (ugo­vo­ru o pro­daj­nom na­lo­gu, o tr­go­vin­skom za­stu­pa­nju, o po­sre­do­va­nju, o ko­mi­si­o­nu, kod po­sred­nič­kog ugo­vo­ra o pu­to­va­nju, o po­rav­na­nju).

Knji­ga je NA­ME­NJE­NA prav­ni­ci­ma u pri­vre­di, advo­ka­ti­ma, su­di­ja­ma, or­ga­ni­ma upra­vlja­nja u pri­vred­nim su­bjek­ti­ma, stu­den­ti­ma i ši­roj struč­noj jav­no­sti.

  

511. SPRO­VO­ĐE­NJE STE­ČA­JA PU­TEM RE­OR­GA­NI­ZA­CI­JE - pr­vo­ i­zda­nje. Autor: dr Ivan S. TO­DO­RO­VIĆ (For­mat B5, 250 stra­na, 2016.)

Ce­na 1.500 din.

Knji­ga na si­ste­ma­ti­čan i ce­lo­vit na­čin ob­ja­šnja­va spro­vo­đe­nje ste­čaj­ne re­or­ga­ni­za­ci­je po usva­ja­nju pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je, i to kroz sle­de­će te­mat­ske ce­li­ne:

1. Prav­na pri­ro­da pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je; 2. Usva­ja­nje pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je; 3. Ras­pra­va o ci­lju re­or­ga­ni­za­ci­je; 4. Po­sle­di­ce usva­ja­nja pla­na po upra­vu du­žni­ka; 5. Po­sle­di­ce po vla­sni­ke pri­vred­nog dru­štva; 6. Po­sle­di­ce po po­tra­ži­va­nja; 7. Dru­ga sred­stva obez­be­đe­nja; 8. Po­sle­di­ce po ste­čaj­nog du­žni­ka; 9. Plan re­or­ga­ni­za­ci­je kao iz­vr­šna is­pra­va; 10. Dej­stva pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je na rad­ne od­no­se; 11. Po­sle­di­ca pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je na po­re­ze; 12. Pro­ce­no­sprav­na dej­stva usvo­je­nog pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je; 13. Po­bi­ja­nje prav­nih po­slo­va i rad­nji u re­or­ga­ni­za­ci­ji, i 14. Ne­po­stu­pa­nje po pla­nu re­or­ga­ni­za­ci­je.

Iz­da­nje sa­dr­ži i ana­li­zu do­ma­će i stra­ne sud­ske prak­se i smer­ni­ce za pri­me­nu pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je.

Autor za­klju­ču­je da je sui generis prav­na pri­ro­da pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je i da je bit­no dru­ga­či­ji prav­ni po­lo­žaj uče­sni­ka u re­or­ga­ni­za­ci­ji u od­no­su na op­šti re­žim ko­ji va­ži za sol­vent­na pri­vred­na dru­štva i u od­no­su na ste­čaj­ni re­žim u vi­du ban­krot­stva.

   

499. IN­DI­VI­DU­AL­NI PRED­U­ZET­NIK - prav­ni okvir po­slo­va­nja - pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ili­ja Ba­bić, Prof. dr Dra­gan Va­si­lje­vić i Prof. dr Ma­ri­ja Ko­stić (For­mat B5, 216 stra­na, ja­nu­ar 2016.) 

Ce­na 1.000 din.

Autor je na sa­vre­men, si­ste­ma­ti­čan i ve­o­ma ra­zu­mljiv na­čin ob­ra­dio go­to­vo sva zna­čaj­na pi­ta­nja ve­za­na za in­di­vi­du­al­nog pred­u­zet­ni­ka i prav­ni okvir nje­go­vog po­slo­va­nja, ko­je je si­ste­ma­ti­zo­vao u 12 de­lo­va (gla­va), kao što su:

Gla­va I - Po­jam pred­u­zet­ni­štva; Gla­va II - Isto­ri­jat in­di­vi­du­al­nog pred­u­zet­ni­ka; Gla­va III - Po­jam i prav­ni po­lo­žaj in­di­vi­du­al­nog pred­u­zet­ni­ka (Po­slov­no ime; Se­di­šte i me­sto oba­vlja­nja de­lat­nost; De­lat­nost; Imo­vi­na pred­u­zet­ni­ka i od­go­vor­nost za oba­ve­ze; Za­stu­pa­nje; Re­gi­stra­ci­ja osni­vanja; Pro­me­na po­da­ta­ka; Pro­me­na prav­ne for­me; Bri­sa­nje pred­u­zet­ni­ka); Gla­va IV - Pri­me­na rad­no­prav­nih pro­pi­sa na in­di­vi­du­al­nog pred­u­zet­ni­ka (Pri­me­na op­štih rad­no­prav­nih pro­pi­sa; Bez­bed­nost i zdra­vlje na ra­du; Za­šti­ta od zlo­sta­vlja­nja na ra­du; Pra­va i za­šti­ta uz­bu­nji­va­ča; Za­šti­ta od po­ža­ra; Za­po­šlja­va­nje oso­ba sa in­va­li­di­te­tom); Gla­va V - Pri­me­na ra­ču­no­vod­stve­nih pro­pi­sa i pro­pi­sa plat­nog pro­me­ta na pred­u­zet­ni­ka (Pri­me­na ra­ču­no­vod­stve­nih pro­pi­sa i Pri­me­na pro­pi­sa o plat­nom pro­me­tu); Gla­va VI - Po­re­ski tret­man in­di­vi­du­al­nog pred­u­zet­ni­ka (Po­rez na pri­ho­de od sa­mo­stal­nih de­lat­no­sti; Po­rez na do­da­tu vred­nost; Go­di­šnji po­rez na do­ho­dak gra­đa­na; Do­pri­no­si pred­u­zet­ni­ka; Po­rez na imo­vi­nu; Lo­kal­ne ko­mu­nal­ne tak­se; Ko­mu­nal­ne uslu­ge); Gla­va VII - Pri­me­na pro­pi­sa o pre­vo­zu put­ni­ka i stva­ri u drum­skom sa­o­bra­ća­ju (Van­li­nij­ski pre­voz; Tak­si pre­voz; Pre­voz za sop­stve­ne po­tre­be; Oba­ve­za iz­da­va­nja put­nog na­lo­ga; Sti­ca­nje pra­va na upra­vlja­nje mo­tor­nim vo­zi­lom); Gla­va VIII - Spolj­no­tr­go­vin­sko i de­vi­zno po­slo­va­nje pred­u­zet­ni­ka (Spolj­no­tr­go­vin­sko po­slo­va­nje i De­vi­zno po­slo­va­nje); Gla­va IX - Pri­me­na pro­pi­sa o za­šti­ti po­tro­ša­ča; Gla­va X - Pred­u­zet­nik u sud­skim i dru­gim po­stup­ci­ma (Pred­u­zet­nik u par­nič­nom po­stup­ku, u van­par­nič­nom po­stup­ku, u iz­vr­šnom po­stup­ku, u uprav­nom po­stup­ku; Pred­u­zet­nik u po­stup­ku pred ar­bi­tra­ža­ma); Gla­va XI - Ka­zne­na od­go­vor­nost pred­u­zet­ni­ka (Kri­vič­na od­go­vor­nost pred­u­zet­ni­ka; Pre­kr­šaj­na od­go­vor­nost pred­u­zet­ni­ka; Od­go­vor­nost pred­u­zet­ni­ka pred Su­dom ča­sti); Gla­va XII - Udru­že­nja pred­u­zet­ni­ka (Op­šta udru­že­nja pred­u­zet­ni­ka i Za­jed­ni­ca op­štih udru­že­nja pred­u­zet­ni­ka i Kla­ste­ri).

Iz na­pred da­tog sa­dr­ža­ja knji­ge se ja­sno vi­di da je autor na je­dan ce­lo­vit na­čin iz­lo­žio prav­ni po­lo­žaj pred­u­zet­ni­ka kao i ve­ći­nu pro­pi­sa ko­ji se pri­me­nju­ju u ra­du pred­u­zet­ni­ka i pred­sta­vlja­ju prav­ni okvir nje­go­vog po­slo­va­nja, a sve sa ci­ljem, da sva­ki pred­u­zet­nik ku­po­vi­nom ovog iz­da­nja obez­be­di se­bi što uspe­šni­je i si­gur­ni­je po­slo­va­nje.

Na­po­mi­nje­mo da je autor pri­li­kom ra­da na ovom iz­da­nju ko­ri­stio naj­no­vi­je pro­pi­se, ta­ko da je iz­da­nje na­pi­sa­no sa sta­njem za­ko­no­dav­stva na dan 15. ja­nu­ar 2016. go­di­ne.

Is­ti­če­mo da je ovo pr­va knji­ga ova­kve vr­ste u prav­noj li­te­ra­tu­ri ko­ja je pr­ven­stve­no na­me­nje­na pred­u­zet­ni­ci­ma, po­seb­no po­čet­ni­ci­ma u bi­zni­su ali i svim osta­lim re­gi­stro­va­nim pred­u­zet­ni­ci­ma (ko­jih u Sr­bi­ji ima oko 200.000), prav­ni­ci­ma u pri­vre­di, eko­no­mi­sti­ma ali i stu­den­ti­ma fa­kul­te­ta na ko­ji­ma se iz­u­ča­va po­slov­no pra­vo.

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ