3. Javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici i stečaj

 

547. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRI­VRED­NIM DRU­ŠTVI­MA sa novelama iz 2018. godine - treće iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 552 strane, avgust 2018.)

Ce­na 3.800 din. 

U "Službenom gla­sni­ku RS", br. 44 od 8.06.2018. go­di­ne OB­JA­VLJE­NE SU najnovije izmene i dopune ZA­KO­NA o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015).

U skla­du sa tim pro­me­na­ma priredili smo NOVO treće iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje KO­MEN­TA­RA Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ko­ji sadrži ko­men­ta­re svih 600 čla­no­va (sa osvrtom na najnovije izmene i dopune predmetnog zakona) i detaljan Registar pojmova.

 

546. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA i ZAKON O STEČAJU sa registrima pojmova - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 440 stra­na, juni 2018.)

Ce­na 1.600 din.

Najnovije iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o privrednim društvima ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,5/2015) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 44 od 8.06.2018. go­di­ne. Pred­met­nim iz­me­na­ma 161 član osnov­nog tek­sta Za­ko­na je „pretrpeo ozbiljne promene“, preciznije: 141 član je izmenjen, 78 članova su novi, 4 člana su prestala da važe, što pre­ma 600 čla­no­va, ko­li­ko ima osnov­ni tekst Za­ko­na, pred­sta­vlja ozbilj­ne i zna­čaj­ne no­vi­ne predmetnog zakona.

Odredbama člana 161. ovog zakona propisano je sledeće: zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja (9. juna 2018.), osim odredaba člana 129, 150. i 151. - koje se primenjuju od 1.01.2022. godine a odredbe čl.1. do 26, 28. do 78, 81. do 118, 121. do 128, 130. do 149, 152. do 158. i člana 160. ovog zakona, primenjuju se od 1. oktobra 2018. godine.

Iz svega iznetog (veliki broj izmenjenih članova a različit početak njihove primene), a imajući u vidu osnovni cilj novog izdanja - da na jasan i precizan način pruže svakom korisniku informacije o zakonskim novinama, Zakon o privrednim društvima je priređen na sledeći način:

najnovije zakonske promene ("Sl. gla­snik RS", br. 44/2018) - date su boldiranim slovima

ispod svakog izmenjenog, ili novog člana precizno je naveden dan početka primene

● u sadržaju, uz svaki institut navedeno je kojim članom zakona je isti regulisan

Imajući u vidu da su u istom Službenom glasniku objavljene najnovije izmene i dopune Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011-dr. zakon, 71/2012-US, 83/2014, 113/2017 i 44 od 8.06.2018.), priredili smo

 

NOVO IZDANJE SLEDEĆE SADRŽINE:

1. Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst zakona) sa Registrom pojmova,

2. Zakon o stečaju (prečišćen tekst zakona) sa Registrom pojmova

 

  

536. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JU sa no­ve­la­ma iz 2017. go­di­ne i sud­skom prak­som - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autori: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR idr Nemanja ALEKSIĆ (For­mat B5, 812 strana, januar 2018).

Ce­na knjige sa dodatkom je 2.900 din.

Nakon usvajanja i objavljivanja Za­kona o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ste­ča­ju ("Sl. gla­sni­k RS", broj 113 od 17.12.2017.go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 25. de­cem­bra 2017. go­di­ne) u januaru 2018. godine smo priredili KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JU - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje.

Imajući u vidu brojne i značajne novine koje su donele te izmene i dopune Zakona o stečaju, priredili smo no­vi KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JUsledeće sadržine:

■ Pr­vi deo pred­sta­vlja SVE­O­BU­HVA­TAN KO­MEN­TAR Za­ko­na o ste­ča­ju sa po­seb­nim osvr­tom na

   NAJ­NO­VI­JE iz­me­ne i do­pu­ne za­ko­na iz 2017. godine;

■ U dru­gom de­lu pri­ka­za­na je AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA po Za­ko­nu o ste­ča­ju;

■ U Tre­ćem de­lu je dat pot­pu­ni tekst Za­ko­na o ste­ča­ju

    ("Sl. gla­snik RS", br. 104/2009, 99/2011-dr. za­kon, 71/2012-US, 83/2014 i 113 od 17.12.2017.).

 Međutim, ovaj Zakon je ponovo izmenjen i najnovije izmene i dopune su objavljene u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 44 od 8.06.2018., a njihova primena počinje 1. januara 2019. godine.

Predmetnim zakonom se unapređuju rešenja Zakona o stečaju u domenu namirenja potraživanja poverilaca po osnovu posebne vrste ugovora - ugovora o finansijskom obezbeđenju, u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom obezbeđenju, kojima se uređuju ovi ugovori. Naime, usvojene izmene i dopune Zakona o stečaju isključivo su vezane za primenu Zakona o finansijskom obezbeđenju. Prednji navodi su bili dovoljan osnov da priredimo

 

DODATAK UZ PREDMETNI KOMENTAR KOJI SADRŽI:

1. Potpune tekstove svih izmenjenih, odnosno novih članova  potpunog teksta Zakona o stečaju, i

2. Integralni tekst Zakona o finansijskom obezbeđenju ("Sl. gla­snik RS", br.44/2018)

 

 

504. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NIM PRED­U­ZE­ĆI­MA sa pri­lo­zi­ma - pr­vo iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ(For­mat A5, 212 strana, mart 2016.)                                                            

 Ce­na 1.200 din. 

Za­kon o jav­nim pred­u­ze­ći­ma je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 15 od 25.02.2016. go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 4. mar­ta 2016. go­di­ne.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na o jav­nim pred­u­ze­ći­ma, 2. POD­ZA­KON­SKA AK­TA za nje­go­vo spro­vo­đe­nje (Ured­bu o me­ri­li­ma za ime­no­va­nje di­rek­to­ra jav­nog pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač Re­pu­bli­ka Sr­bi­je i Ured­bu o na­či­nu i kon­tro­li ob­ra­ču­na i is­pla­te za­ra­da u jav­nim pred­u­ze­ći­ma) i 3. Sle­de­će PRI­LO­GE: Za­kon o pri­vred­nim dru­štvi­ma (iz­vod iz za­ko­na); Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku (iz­vod iz za­ko­na); Za­kon o po­stup­ku re­gi­stra­ci­je u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gi­stre; Pra­vil­nik o sa­dr­ži­ni Re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta i do­ku­men­ta­ci­ji po­treb­noj za re­gi­stra­ci­ju; Od­lu­ku o na­kna­da­ma za po­slo­ve re­gi­stra­ci­je i dru­ge uslu­ge ko­je pru­ža Agen­ci­ja za pri­vred­ne re­gi­stre.

  

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ