2. Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i zdravstvena i socijalna zaštita

 

551. NOVINE U ZA­KO­NU O PEN­ZIJ­SKOM I IN­VA­LID­SKOM OSI­GU­RA­NJU obrađene kroz dve knjige: 1. KOMENTAR ZAKONA i 2. PREČIŠĆENI TEKST ZAKONA. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (oktobar 2018.)                                 

Ce­na za obe knjige je 2.500 din.

Cena za obe knjige za pretplatnike je 1.250 din.

Naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pen­zij­skom i inva­lid­skom osi­gu­ra­nju ob­ja­vlje­ne su u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 73 od 29.09.2018. a stu­pi­le su na sna­gu 30. septembra 2018.go­di­ne.

Usvo­je­ne iz­me­nei do­pu­neZa­ko­na o PIOod­no­se se, iz­me­đu osta­log na sle­de­će no­vi­ne: Pro­me­na na­či­na ob­ra­ču­na vi­si­ne pre­vre­me­ne sta­ro­sne pen­zi­je za osi­gu­ra­ni­ke ko­ji­ma se staž osi­gu­ra­nja ra­ču­na sa uve­ća­nim tra­ja­njem (tzv. "be­ne­fi­ci­ra­ni staž");Po­god­no­sti za osi­gu­ra­ni­ke ko­ji ra­de, ili su ra­di­li na po­slo­vi­ma sa mak­si­mal­nim ste­pe­nom uve­ća­nja sta­ža osi­gu­ra­nja (12-18);Uskla­đi­va­nje pen­zi­ja će se vr­ši­ti pre­ma pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­je bu­džet i bu­džet­ski si­stem; Pro­me­na u na­či­nu ob­ra­ču­na po­sled­nje go­di­ne sta­ža osi­gu­ra­nja i oro­ča­va­nje tra­ja­nja pri­vre­me­nih re­še­nja (tri go­di­ne); Pre­sta­je ovla­šće­nje Fon­da da vr­ši pri­nud­nu na­pla­tu na ime ne­u­pla­će­nih do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje ob­u­sta­vom 1/3 pen­zi­je osi­gu­ra­ni­ci­ma ko­ji su sa­mi ob­ve­zni­ci upla­te do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko os­gi­u­ra­nje;Uskla­đi­va­nje ovog za­ko­na sa Za­ko­nom o Cen­tral­nom re­gi­stru oba­ve­znog so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja; Usta­no­vlja­va se pen­zi­o­ner­ska kar­ti­ca;Usta­no­vlja­va se mo­guć­nost uve­ća­nja uz pen­zi­ju;Uki­da se Za­kon o pri­vre­me­nom ure­đi­va­nju na­či­na is­pla­te pen­zi­ja, itd.

Ima­ju­ći u vi­du da na­pred iz­ne­te iz­me­nei do­pu­neZa­ko­na o PIOuno­se broj­ne i zna­čaj­ne no­vi­ne u si­stem pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja i da je osnov­ni tekst Za­ko­na iz 2003. go­di­ne do sa­da "15 pu­ta me­njan i do­pu­nja­van", od­lu­či­li smo da, ino­vi­ra­nje ovog za­ko­na, ob­ra­di­mo kroz dva iz­da­nja, i to:

I KNJIGA -KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSI­GU­RANJU (B5, 300 strana) koja sadrži:1. KO­MEN­TAR SVIH ČLA­NO­VA ZA­KO­NA o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ("Sl. gla­snik RS", br.34/2003,64/2004-US, 84/2004-dr. za­kon, 85/2005, 101/2005-dr. za­kon, 63/2006-US, 5/2009, 107/2009, 30/2010 - dr. za­kon, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) sa po­seb­nim osvr­tom na naj­no­vi­je za­kon­ske no­ve­le iz 2018. go­di­ne, 2. AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, i 3. POD­ZA­KON­SKA AK­TA za prak­tič­nu pri­me­nu ovog za­ko­na.

II KNJI­GA -ko­ja sa­dr­ži: PRE­ČI­ŠĆE­NI TEKST ZA­KO­NA o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ("Sl. gla­snik RS", br. 34/2003, ... i 73/2018), sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim za­kon­skim pro­me­na­ma (B6 - džep­no iz­da­nje, 130 stra­na).

 

411. ZA­KON O SO­CI­JAL­NOJ ZA­ŠTI­TI sa uvod­nim struč­nim ob­ja­šnje­nji­ma osnov­nih za­kon­skih re­še­nja - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat A5, 120 stra­na, 2011.)                        

                                     Ce­na knjige je 700 din.

Cena knjige za pretplatnike je 350 din.

Autor je u uvod­nom de­lu knji­ge dao osnov­na struč­na ob­ja­šnje­nja naj­va­žni­jih re­še­nja ZA­KO­NA o so­ci­jal­noj za­šti­ti (ob­ja­vljen u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 24 od 4.04.2011.), a u dru­gom de­lu knji­ge je dat kom­ple­tan tekst Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti.

Isto­vre­me­no je, ra­di prak­tič­no­sti, u sa­dr­ža­ju knji­ge uz sva­ki in­sti­tut na­ve­de­no ko­jim je čla­no­vi­ma za­ko­na on re­gu­li­san.

     

167. PRA­VA PA­CI­JE­NA­TA I ZA­ŠTI­TA LI­CA SA MEN­TAL­NIM SMET­NJA­MA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio:  Nikola OŽEGOVIĆ, dipl. ek.    (For­mat A5, 216 stra­na, 2013.). Iz­da­nje iz­da­je­mo kao knji­gu i na CD -u.

DO­DA­TAK:Sva pod­za­kon­ska ak­ta za spro­vo­đe­nje za­ko­na.

Ce­na knji­ge sa CD -om je 1.000 din.

Cena knji­ge sa CD -om za pretplatnike je 500 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. ZA­KON o zdrav­stve­noj za­šti­ti - sa svim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 107/05, 72/09-dr. za­kon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/2013 - dr. za­kon); 2. ZA­KON o pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta ("Sl. gla­snik RS", br. 45 od 22.05.2013.) 3. ZA­KO­N o za­šti­ti li­ca sa men­tal­nim smet­nja­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 45 od 22.05.2013.)

DO­DA­TAK: Sva pod­za­kon­ska ak­ta za spro­vo­đe­nje za­ko­na: Pra­vil­nik o na­či­nu i po­stup­ku za­šti­te pra­va osi­gu­ra­nih li­ca re­pu­blič­kog fon­da za­zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje; Pra­vil­nik o obra­scu i sa­dr­ži­ni slu­žbe­ne le­gi­ti­ma­ci­je sa­vet­ni­ka za za­šti­tu pra­va pa­ci­je­na­ta; Pra­vil­nik o na­či­nu po­stu­pa­nja po pri­go­vo­ru, obra­scu i sa­dr­ža­ju za­pi­sni­ka i iz­ve­šta­ja sa­vet­ni­ka za za­šti­tu pra­va pa­ci­je­na­ta.

Uz izdanje je priređen i CD koji sadrži potpuni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009-dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017- dr. zakon, 113/2017 - dr. zakon), jer je zakon izmenjen nakon izlaska predmetne knjige iz štampe.

 


 

   

POVRATAK NA SADRŽAJ