2. Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i zdravstvena i socijalna zaštita

   

467. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PEN­ZIJ­SKOM I IN­VA­LID­SKOM OSI­GU­RA­NJU - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat B5, 484 stra­ne, 2014.)

Ce­na knjige sa CD -om je 2.500 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ("Sl. gla­snik RS", br. 34/2003, 64/2004 - US, 84/2004 - dr. za­kon, 85/2005, 101/2005 - dr. za­kon, 63/2006 - US, 5/2009, 107/2009, 30/2010 - dr. za­kon, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014) SA PO­SEB­NIM OSVR­TOM NA POSLEDNJE IZ­ME­NE I DO­PU­NE koje su ob­ja­vlje­ne u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 75 od 21.07.2014. godinei ZA­KON o pri­vre­me­nom ure­đi­va­nju na­či­na is­pla­te pen­zi­ja ("Sl. gla­snik RS", br. 116 od 27.10.2014.); AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na uz od­go­va­ra­ju­ću član Za­ko­na; POD­ZA­KON­SKA AK­TA (u pot­pu­nim tek­sto­vi­ma) i PRI­LOG sa pot­pu­nim tek­sto­vi­ma sle­de­ćih za­ko­na: Za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, Za­ko­na o zdrav­stve­noj za­šti­ti i Za­ko­na o do­pri­no­si­ma za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje.

Uz izdanje je priređen i CD koji sadrži potpune tekstove: Za­ko­na o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, Za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, Za­ko­na o zdrav­stve­noj za­šti­ti i Za­ko­na o do­pri­no­si­ma za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje, s obzirom da su se predmetni zakoni inovirali nakon izlaska Komentara iz štampe.

  

411. ZA­KON O SO­CI­JAL­NOJ ZA­ŠTI­TI sa uvod­nim struč­nim ob­ja­šnje­nji­ma osnov­nih za­kon­skih re­še­nja - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat A5, 120 stra­na, 2011.)

Ce­na 700 din.

Autor je u uvod­nom de­lu knji­ge dao osnov­na struč­na ob­ja­šnje­nja naj­va­žni­jih re­še­nja ZA­KO­NA o so­ci­jal­noj za­šti­ti (ob­ja­vljen u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 24 od 4.04.2011.), a u dru­gom de­lu knji­ge je dat kom­ple­tan tekst Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti.

Isto­vre­me­no je, ra­di prak­tič­no­sti, u sa­dr­ža­ju knji­ge uz sva­ki in­sti­tut na­ve­de­no ko­jim je čla­no­vi­ma za­ko­na on re­gu­li­san. 

 

167. PRA­VA PA­CI­JE­NA­TA I ZA­ŠTI­TA LI­CA SA MEN­TAL­NIM SMET­NJA­MA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Ni­ko­la OŽE­GO­VIĆ, dipl. ek. (For­mat A5, 216 stra­na, 2013.). Iz­da­nje iz­da­je­mo kao knji­gu i na CD -u.

DO­DA­TAK:Sva pod­za­kon­ska ak­ta za spro­vo­đe­nje za­ko­na.

Ce­na knji­ge sa dodatkom i CD -om je 1.000 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. ZA­KON o zdrav­stve­noj za­šti­ti - sa svim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 107/05, 72/09-dr. za­kon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/2013 - dr. za­kon); 2. ZA­KON o pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta ("Sl. gla­snik RS", br. 45 od 22.05.2013.) 3. ZA­KO­N o za­šti­ti li­ca sa men­tal­nim smet­nja­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 45 od 22.05.2013.)

DO­DA­TAK: Sva pod­za­kon­ska ak­ta za spro­vo­đe­nje za­ko­na: Pra­vil­nik o na­či­nu i po­stup­ku za­šti­te pra­va osi­gu­ra­nih li­ca re­pu­blič­kog fon­da za­zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje; Pra­vil­nik o obra­scu i sa­dr­ži­ni slu­žbe­ne le­gi­ti­ma­ci­je sa­vet­ni­ka za za­šti­tu pra­va pa­ci­je­na­ta; Pra­vil­nik o na­či­nu po­stu­pa­nja po pri­go­vo­ru, obra­scu i sa­dr­ža­ju za­pi­sni­ka i iz­ve­šta­ja sa­vet­ni­ka za za­šti­tu pra­va pa­ci­je­na­ta.

Uz izdanje je priređen i CD koji sadrži potpuni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009-dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015), jer se zakon izmenjen nakon izlaska predmetne knjige iz štampe.

 


 

   

POVRATAK NA SADRŽAJ