1. Radno pravo

 

550. JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠI­FRI­RANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (juli 2018.)

Izdanje je priređeno samo u elektronskoj formi.

Cena 600 din.

Shod­no od­red­ba­ma čla­na 44. stav 2. Za­ko­na o evi­den­ci­ja­ma u obla­sti ra­da("Sl. list SRJ", broj 46/96, "Sl. gla­snik RS", br. 101/05 - dr. za­kon i 36/09 - dr. za­kon), uno­še­nje po­da­ta­ka u evi­den­ci­je ra­da vr­ši se pre­ma pro­pi­sa­nom je­din­stve­nom ko­dek­su ši­fa­ra.

U skla­du sa navedenim zakonskim od­red­ba­ma do­ne­ta je Od­lu­ka o Je­din­stve­nom ko­dek­su ši­fa­ra za uno­še­nje i ši­fri­ra­nje po­da­ta­ka u evi­den­ci­ja­ma u obla­sti ra­da,koja je objavljena u"Službenom gla­sniku RS", br. 56 od 18.07.2018., a pri­me­nju­je se od 1. ja­nu­a­ra 2019. go­di­ne.

Ovo elektronsko izdanje sadrži integralni tekst Odluke o Je­din­stve­nom ko­deksu ši­fa­ra i sle­de­će ši­far­ni­ke:

1) ši­far­nik za­ni­ma­nja,

2) ši­far­nik ni­voa kva­li­fi­ka­ci­ja,

3) ši­far­nik dr­ža­va,

4) ši­far­nik op­šti­na u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji,

5) ši­far­nik na­se­lja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji.

 

 

548. PRE­STA­NAK RAD­NOG OD­NO­SA (u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa) SA OBRA­SCI­MA I AK­TU­EL­NOM SUD­SKOM PRAK­SOM - pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ra­do­je Br­ko­vić, Prof. dr Go­ran Ob­ra­do­vić, Prof. dr Slo­bo­dan­ka Ko­va­če­vić Pe­rić (For­mat B5, 292 stra­ne, 2018.)

Ce­na 1.900 din.

Pre­sta­nak rad­nog od­no­sa je jed­no od naj­va­žni­jih ali i naj­spor­ni­jih pi­ta­nja rad­nog pra­va.

Mo­tiv za pri­re­đi­va­nje ovog NO­VOG iz­da­nja je ma­sov­nost spo­ro­va iz obla­sti rad­nih od­no­sa, stal­ni po­rast ustav­nih žal­bi i pred­stav­ki pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va, ne­do­sled­nost sud­ske prak­se i spo­rost u pre­su­đe­nju.

Autor je, kao vr­sni po­zna­va­lac rad­no­prav­ne ma­te­ri­je na sa­vre­men, ve­o­ma ra­zu­mljiv i si­ste­ma­ti­čan na­čin ob­ra­dio naj­zna­čaj­ni­ja i naj­spor­ni­ja pi­ta­nja o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa, i pru­žio mo­guć­nost sva­kom kup­cu da na jed­nom me­stu sa­zna­ju šta ka­že za­kon a šta prak­sa o ovom rad­no­prav­nom in­sti­tu­tu.

Iz­da­nje ima tri lo­gič­ki po­ve­za­na de­la:

Pr­vi deo sa­dr­ži: uvod, prav­ni re­žim, osno­ve pre­stan­ka rad­nog od­no­sa, upo­zo­re­nje o po­sto­ja­nju raz­lo­ga za ot­kaz, re­še­nje o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du, osta­vlja­nje ak­ta o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du, po­seb­na za­šti­ta od ot­ka­za ugo­vo­ra o ra­du i prav­ne po­sle­di­ce ne­za­ko­ni­tog otkaza ugovora o radu;

U Dru­gom de­lu su da­ti Obra­sci re­še­nja o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du za sva­ki ot­ka­zni raz­log;

Tre­ći deo sa­dr­ži Ak­tu­el­nu sud­sku prak­su iz obla­sti pre­stan­ka rad­nih od­no­sa i Iz­vod iz Za­ko­na o ra­du (od­red­be čl. 175-191), deo za­ko­na ko­ji se od­no­si na pre­sta­nak rad­nog od­no­sa, a is­pred sva­kog čla­na ko­ji se me­njao, da­te su na­po­me­ne ko­je upu­ću­ju na vre­men­sko va­že­nje od­re­da­ba od­go­va­ra­ju­ćeg čla­na za­ko­na.

Ku­po­vi­nom na­šeg naj­no­vi­jeg iz­da­nja sa­znaj­te sve o spro­vo­đe­nju po­stup­ka ot­ka­za i iz­beg­ni­te even­tu­al­ne pro­pu­ste, a mo­de­li obra­za­ca i bo­ga­ta sud­ska prak­sa si­ste­ma­ti­zo­va­na po čla­no­vi­ma za­ko­na, si­gur­no će vam po­mo­ći ka­ko da po­stu­pi­te u kon­kret­nim si­tu­a­ci­ja­ma

 

539. MO­DE­LI OP­ŠTIH I PO­JE­DI­NAČ­NIH AKA­TA PO­SLO­DAV­CA - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­li: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ i Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 304 stra­ne, 2018.)           

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.800 din.

 U skla­du sa oba­ve­za­ma po­slo­da­va­ca o usa­gla­ša­va­nju svo­jih aka­ta sa poslednjim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ra­du, pri­re­đe­no je ovo iz­da­nje ko­je sa­dr­ži 84 pri­me­ra - mo­de­la op­štih i po­je­di­nač­nih aka­ta uskla­đe­nih sa poslednjim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ra­du("Sl. gla­snik RS", br. 113 od 17.12.2017). Ra­di prak­tič­ni­je upo­tre­be iz­da­nje sa­dr­ži i pot­pu­ni tekst Za­ko­na o ra­du ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014,13/2017-OUS i 113 od 17.12.2017.)

Ovo iz­da­nje je pri­re­đe­no kao knji­ga i na CD-u. Go­to­vi mo­de­li op­štih i po­je­di­nač­nih aka­ta pru­ža­ju mo­guć­nost sva­kom po­slo­dav­cu, ko­ri­sni­ku ovog na­šeg CD-a, da na brz i jed­no­sta­van na­čin, na svom ra­ču­na­ru (uba­ci­va­njem po­da­ta­ka ve­za­nih za svo­je pri­vred­no dru­štvo ili za­po­sle­nog) iz­ra­di svo­ja op­šta i po­je­di­nač­na ak­ta iz obla­sti rad­nog pra­va u skla­du sa naj­no­vi­jim pro­me­na­ma Za­ko­na o ra­du.

 

537. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O RA­DU sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom - šesto izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Auto­ri: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE i Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, oko 440 stra­na, januar 2018.)

Ce­na 2.000 din.

Najnovije iz­me­ne i do­pu­ne Zakona o radu ("Sl. gla­snik RS", br. 113/2017), do­ne­te su na ini­ci­ja­ti­vu In­spek­to­ra­ta za rad Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, kao or­ga­na ko­ji vr­ši nad­zor nad pri­me­nom tog za­ko­na. 

Osnov­ni raz­log do­grad­nje Za­ko­na o ra­du je­ste pre­ci­zi­ra­nje i do­pu­na po­je­di­nih nje­go­vih od­re­da­ba u ci­lju nji­ho­vog efi­ka­sni­jeg spro­vo­đe­nja u prak­si, kao što su: 1. obaveza pod­nošenja je­din­stve­ne pri­ja­ve na oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje naj­ka­sni­je pre stu­pa­nja na rad za­po­sle­nog i dru­gog rad­no an­ga­žo­va­nog li­ca; 2. vo­đenje dnev­ne evi­den­ci­je o pre­ko­vre­me­nom ra­du; 3. preciziranje načina dostavljanjaupo­zo­re­nja; 4. po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka i u slu­ča­ju ka­da po­slo­da­vac, od­no­sno di­rek­tor ili pred­u­zet­nik, ni­je pod­neo je­din­stve­nu pri­ja­vu na oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje; 5. mogućnost da drugo li­ce od­lu­čuje po žal­ba­ma na re­še­nja in­spek­to­ra ra­da; 6. veće nov­ča­ne ka­zne,...

Usvo­je­ne iz­me­ne i do­pu­ne kao i du­go­go­di­šnja pri­me­na pred­met­nog Za­ko­na su da­le "do­volj­no ma­te­ri­ja­la" za no­vo iz­da­nje KO­MEN­TA­RA Za­ko­na o ra­du, ko­ji sa­dr­ži: POT­PUN TEKST Za­ko­na o ra­du ("Sl. gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017(OUS) i 113 od 17.12.2017.), KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na SA PO­SEB­NIM OSVR­TOM na naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne, SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona i ino­vi­ra­ni RE­GI­STAR poj­mo­va. 

  

535. ZA­KON O RA­DU sa kaznenim odredbama i re­gi­strom poj­mo­va - peto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 200 stra­na, decembar 2017.)

                                                        Ce­na 1.000 din.

U skla­du sa najnovijim izmenama Zakona o radu koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sniku RS", br. 113 od 17.12.2017.godine, pri­re­đe­no je o­vo iz­da­nje ko­je sa­dr­ži: POT­PU­NI TEKST ZA­KO­NA O RADU sa svim iz­me­na­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (OUS) i 113/2017) i inovirani Registar pojmova.

Po­sled­nje iz­me­ne su bol­di­ra­ne a svi važeći članovi zakona su dati u ra­ste­ru. Is­pred sva­kog čla­na ko­ji se me­njao ili je pre­stao, da­te su napomene koje upućuju na vremensko važenje od­reda­ba odgovarajućeg čla­na zakona.

Uz svaki član zakona čijim kršenjem je predviđen prekršaj da­ta su ob­ja­šnje­nja ka­zne­nih od­re­da­ba, uz navođenje od­go­vor­nog li­ca i vi­si­ne nov­ča­ne ka­zne za uči­nje­ni pre­kr­šaj.

 
 

490. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O BEZ­BED­NO­STI I ZDRA­VLJU NA RA­DU - tre­će iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Prof. dr Mi­ro­slav MILJ­KO­VIĆ(For­mat B5, 552 stra­ne, 2015.)

Ce­na knji­ge sa do­dat­kom je 3.000 din.

Osnov­ni tekst Za­ko­na je ob­ja­vljen u"Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 101/2005 a Za­kon o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du ob­ja­vljen je u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 91 od 5.11.2015., i stu­pio je na sna­gu 13. no­vem­bra 2015. go­di­ne, osim čla­na 37a ko­ji se pri­me­nju­je od 1.12.2017. go­di­ne.

To­kom de­se­to­go­di­šnje pri­me­ne Za­ko­na uoče­ni su od­re­đe­ni ne­do­sta­ci ko­ji se pre sve­ga od­no­se na pro­ble­me u pri­me­ni Za­ko­na ka­da su u pi­ta­nju spe­ci­fič­ne ak­tiv­no­sti voj­ske i po­li­ci­je, zna­če­nje po­je­di­nih iz­ra­za, na­čin pri­pre­me i spro­vo­đe­nja ospo­so­blja­va­nja za­po­sle­nih za bez­be­dan i zdrav rad i pe­ri­o­dič­ne pro­ve­re ospo­so­blje­no­sti, kon­ti­nu­i­ra­no usa­vr­ša­va­nje zna­nja li­ca za bez­bed­nost i zdra­vlje na ra­du, ne po­sto­ja­nje ro­ka va­že­nja iz­da­tih li­cen­ci i dru­gi.

Usvo­je­ne iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na su usme­re­ne na ot­kla­nja­nje za­pa­že­nih ne­do­sta­ta­ka a pre sve­ga na una­pre­đe­nje zna­nja li­ca za bez­bed­nost i zdra­vlje na ra­du i po­di­za­nje ni­voa kom­pe­ten­ci­je istih, do­no­še­nje pro­gra­ma za ospo­so­blja­va­nje za bez­be­dan i zdrav rad, da­lje uskla­đi­va­nje sa zah­te­vi­ma iz Di­rek­ti­ve 89/391/EEZ o uvo­đe­nju me­ra za pod­sti­ca­nje po­bolj­ša­nja bez­bed­no­sti i zdra­vlja za­po­sle­nih na ra­du, od­no­sno ure­đi­va­nje svih pi­ta­nja ko­ja su se po­ka­za­la kao spor­na u prak­si.

Osnov­ni tekst Za­ko­na ima 82 čla­na a no­vim Za­ko­nom me­nja se od­no­sno do­pu­nju­je 41 član.

Sma­tra­mo da broj iz­me­nje­nih i do­pu­nje­nih čla­no­va do­volj­no go­vo­ri o zna­ča­ju ovih iz­me­na i po­tre­bi pre­zen­ta­ci­je istih, kao i oba­ve­zi po­slo­da­va­ca za se sa nji­ma upo­zna­ju.

U skla­du sa na­pred iz­ne­tim pri­re­di­li smo no­vo iz­da­nje ko­men­ta­ra sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. POT­PU­NI TEKST Za­ko­na sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma,

2. KO­MEN­TAR svih čla­no­va pot­pu­nog tek­sta Za­ko­na o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du,

3. OGLED­NI PRI­MER PRA­VIL­NI­KA o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du,

4. STRA­TE­GI­JU bez­bed­no­sti i zdra­vlja na ra­du u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji za pe­riod od 2013. do 2017.

5. SVA POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje Za­ko­na (5 ured­bi i 25 pra­vil­ni­ka)

DO­DA­TAK:Na­kon iz­la­ska knji­ge iz štam­pe ob­ja­vlje­na su no­va, od­no­sno iz­me­ne i do­pu­ne va­že­ćih pod­za­kon­skih aka­ta za spro­vo­đe­nje Za­ko­na o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du. U skla­du sa tim pri­re­di­li smo do­da­tak ko­ji sa­dr­ži svih je­da­na­est pra­vil­ni­ka u pot­pu­nim tek­sto­vi­ma. 

  

468. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O SPRE­ČA­VA­NJU ZLO­STA­VLJA­NJA NA RA­DU (MO­BING) sa Re­gi­strom poj­mo­va i Za­ko­nom o ra­du (pot­pun tekst za­ko­na sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na i Re­gi­strom poj­mo­va) - dru­go iz­me­nje­no iz­da­nje.Pri­re­dio: Prof. dr Mi­ro­slav MILJ­KO­VIĆ(For­mat A5, 304 stra­ne, 2014.) 

                                                                                             Ce­na 1.400 din.

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA o spre­ča­va­nju zlo­sta­vlja­nja na ra­du sa­dr­ži de­talj­na ob­ja­šnje­nja sva­kog čla­na ovog va­žnog pro­pi­sa ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2010), Pra­vil­nik o pra­vi­li­ma po­na­ša­nja po­slo­dav­ca i za­po­sle­nih u ve­zi sa pre­ven­ci­jom i za­šti­tom od zlo­sta­vlja­nja na ra­du, Ogled­ni pri­mer oba­ve­šte­nja o za­bra­ni vr­še­nja zlo­sta­vlja­nja i pra­vi­ma, oba­ve­za­ma i od­go­vor­no­sti­ma za­po­sle­nog i po­slo­dav­ca, Pri­mer mo­gu­ćeg spo­ra­zu­ma iz­me­đu po­slo­dav­ca i sin­di­ka­ta, Prak­tič­ne pri­me­re slu­ča­je­va zlo­sta­vlja­nja u prak­si i Za­kon o ra­du ("Sl. gla­snik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 i 75/2014 - sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na i Re­gi­strom poj­mo­va)

  

476. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O ZA­ŠTI­TI OD PO­ŽA­RA  ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 111 od 29.12.2009. i 20 od 24.02.2015.)- pr­vo iz­da­nje. Autor: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 296 strana, 2015.)

Uz iz­da­nje je pri­re­đen i CD ko­ji sa­dr­ži Prak­tič­ne pri­me­re pla­no­va i Pra­vi­la o za­šti­ti od po­ža­ra.                                  

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.700 din.

Naj­bit­ni­je iz­me­ne­ Za­ko­na o za­šti­ti od po­ža­ra (tzv. Ta­ma­ri­nog za­ko­na) ima­ju za cilj po­ve­ća­nje ste­pe­na bez­bed­no­sti u objek­ti­ma jav­ne na­me­ne sa aspek­ta za­šti­te od po­ža­ra, od­no­sno us­po­sta­vlja­nje efi­ka­sni­je kon­tro­le u obla­sti bez­bed­no­sti obje­ka­ta - pr­ven­stve­no obje­ka­ta u ko­ji­ma se oba­vlja­ju ugo­sti­telj­ske de­lat­no­sti, ali i onih u ko­ji­ma se zbog de­lat­no­sti ko­ja se u nji­ma oba­vlja oku­plja ve­ći broj lju­di (iz obla­sti obra­zo­va­nja, na­u­ke, kul­tu­re, fi­zič­ke kul­tu­re, uče­nič­kog i stu­dent­skog stan­dar­da, zdrav­stve­ne za­šti­te, so­ci­jal­ne za­šti­te, dru­štve­ne bri­ge o de­ci, so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja i sl.).

Sa aspek­ta za­šti­te od po­ža­ra, cilj iz­me­na na­ve­de­nog za­ko­na je da se obez­be­di da se na­ve­de­ne de­lat­no­sti oba­vlja­ju is­klju­či­vo u objek­ti­ma za ko­je je pri­ba­vlje­na sa­gla­snost MUP-a u po­gle­du spro­ve­de­no­sti me­ra za­šti­te od po­ža­ra u skla­du sa na­me­nom objek­ta.

U skla­du sa na­pred na­ve­de­nim pro­me­na­ma pri­re­đe­no je iz­da­nje sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. Ko­men­tar pot­pu­nog tek­sta Za­ko­na ("Sl. gla­snik RS", br. 111/2009 i 20 od 24.02.2015.), sa po­seb­nim osvr­tom na poslednje iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na,

2. Uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na da­ta su ob­ja­šnje­nja ka­zne­nih od­re­da­ba (ko je od­go­vor­no  li­ce i vi­si­na ka­zne za uči­nje­ni pri­vred­ni pre­stup, od­no­sno pre­kr­šaj),

3. Pri­mer Pla­na za­šti­te od po­ža­ra pri­vred­nog dru­štva,

4. Pri­mer ele­me­na­ta Pla­na za­šti­te od po­ža­ra lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve,

5. Pri­mer Pla­na eva­ku­a­ci­je i uput­stva za po­stu­pa­nje u slu­ča­ju po­ža­ra,

6. Pri­mer Pra­vi­la za­šti­teod po­ža­ra pri­vred­nog dru­štva,

7. Sva pod­za­kon­ska ak­ta za prak­tič­nu pri­me­nu Za­ko­na o za­šti­ti od po­ža­ra.

  

370. ZA­BRA­NA DIS­KRI­MI­NA­CI­JE KROZ KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O ZA­BRA­NI DIS­KRI­MI­NA­CI­JE sa pri­lo­zi­ma - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­li: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, za­me­nik grad­skog jav­nog pra­vo­bra­ni­o­ca i Osto­ja MI­LI­SA­VLJE­VIĆ,dipl. prav­nik (For­mat A5, 168 stra­na, 2009.)       

Ce­na 1.000 din.

Knji­ga sa­dr­ži če­ti­ri de­la i to: I - ZA­BRA­NA DIS­KRI­MI­NA­CI­JE (Uvod; Šta se sma­tra dis­kri­mi­na­ci­jom); II - RAZ­LO­ZI za do­no­še­nje za­ko­na (Po­što­va­nje me­đu­na­rod­nih stan­dar­da pre­u­ze­tih ra­ti­fi­ka­ci­jom me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra; An­ti­di­skri­mi­na­ci­o­no za­ko­no­dav­stvo u okvi­ru pro­ce­sa sta­bi­li­za­ci­je i pri­dru­ži­va­nja Evrop­skoj uni­ji; Pro­ble­mi ko­je za­kon tre­ba da re­ši i ci­lje­vi za­ko­na); III - KO­MEN­TAR ZA­KO­NA o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je; IV - PRI­LOG: 1. Za­kon o spre­ča­va­nju dis­kri­mi­na­ci­je oso­ba sa in­va­li­di­te­tom; 2. Kon­ven­ci­ja broj 111 ko­ja se od­no­si na dis­kri­mi­na­ci­ju u po­gle­du za­po­šlja­va­nja i za­ni­ma­nja 1958; 3. Pre­po­ru­ka broj 111 ko­ja se od­no­si na dis­kri­mi­na­ci­ju (Za­po­šlja­va­nje i za­ni­ma­nje); 4. Me­đu­na­rod­na kon­ven­ci­ja o uki­da­nju svih ob­li­ka ra­sne dis­kri­mi­na­ci­je; 5. Kon­ven­ci­ja o eli­mi­ni­sa­nju svih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je že­na.

  

308. ŽE­NE I MA­LI BI­ZNIS - od ide­je do re­a­li­za­ci­je - pred­u­zet­ni­štvo. Autor: Prof. dr Mir­ja­na RA­DO­VIĆ-MAR­KO­VIĆ (For­mat A5, 164 stra­ne, 2005.)

Ce­na 500 din.

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ